Назад към  първата страница Организации
ОРГАНИЗАЦИИ
и
НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ЕНЕРГОПРОИЗВОДИТЕЛИ ЕКОЕНЕРГИЯ
    През 2001 година в Р. България бе приет нов закон за енергетиката, който даде възможност за  изграждане на частни мощности за производство на електроенергия.
    Група юридически и физически лица собственици на малки ВЕЦ или изграждащи такива на 7.12.2001 г. решиха да се организират в професионално сдружение за защита на своите интереси и за лобиране  в изпълнителните и    законодателните органи на страната, както и за участие в приватизацията на мощности за производство на електроенергия.
    Учредители на Сдружението с нестопанска цел "НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ЕНЕРГОПРОИЗВОДИТЕЛИ  ЕКОЕНЕРГИЯ" са: "СТОБОТ" ООД - гр. Велинград; "ДИМАЛ АМ" ООД - гр.София; "ФОРУМ" ЕООД - гр. Стара Загора; ЕТ "ВИКИНГ СТАР ИВАН ЯНКОВ" - гр.Хисар; "БОЗЕВ И СИЕ" ООД - гр.Чепеларе; "ЕНЕРГОРЕМОНТ - ПЛОВДИВ" АД - гр.Пловдив; "АЙ ПИ ЗЕТ" ООД - гр.Смолян; ЕТ "МАНОЛ ЧЕРНЕВ - КОНГЛОМЕРАТ СТРОЙ" - гр. Смолян;  Атанас Янков Бъчваров - гр. София; Борис Крумов Стоянов - гр.София: "ЕКО ЕНЕРДЖИ" АД - гр. Сандански; "ВЕТОС" ЕООД - Кричим; "СИИФ МЕКАМИДИ -ЛИТЕКС" ООД - гр. София.
    Сдружението  НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ЕНЕРГОПРОИЗВОДИТЕЛИ  ЕКОЕНЕРГИЯ" е юридическо лице с нестопанска цел за осъщестяване на дейности в частна полза и бе регистрирано по ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ.  Сдружението е със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.Иван Вазов 25, ет.2.
    ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО е да създава и предлага на компетентните институции, проекти за нормативни документи обслужващи проучването, проектирането, финансирането, строителството и експлоатацията на обекти за производство на енергия, както и съпътствуващите им дейности. Провеждане на курсове за обучение, конкурси, конференции, изложения, панаири, семинари и др. Извършване на информационно обслужване, създаване на бази от данни, издателска дейност, изготвяне и финансиране на проекти и други дейности разрешени от закона.
    ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО СА: да защитава правата и интересите на членовете си;  да подпомага издигането на авторитета и повишаване на квалификацията на членовете си;  да улеснява връзките на своите членове както между тях, така и с държавите и обществени органи и организации в национален и международен аспект; да представя пред обществеността дейността на членовете си; формиране на стратегия за стимулиране на екоенергопроизводителите.
    Управителния съвет на сдружението "НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ЕНЕРГОПРОИЗВОДИТЕЛИ ЕКОЕНЕРГИЯ" е в състав: Димитър Соколов; Стефан Фотев; Васил Влахов; Георги Цветков; Стоян Тончев; Бойко Стойков и Валентин Найденов.
    Сдружението се представлява и управлява от председателя му Димитър Соколов и в негово отсъствие от секретаря Стоян Тончев.

ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ПРЕЗ 2002 г.
- Представяне и защита интересите на членовете на Съюза пред всички държавни, общински и други институции.
- Международна дейност - създаване на контакти с международни организации работещи в областта на производство на екоенергия, проучване на законолателството на страните от Европейския съюз и др.
- Възможности за кредитиране на малки ВЕЦ и други подобни обекти.
- Промяна на нормативната база, отнасяща се до дейността на енергопроизводителите и водоползването.
- Създаване фонд за гарантиране и финансиране на обекти произвеждащи екологична енергия
- Изготвяне национален регистър на производителите на екологична енергия.
- Започне процедура по изготвянето на сертификати за производителите на екологична енергия по европейски стандарт.
- Съюза е отворена организация за всеки, който има интереси и желания да работи в областта на производството на енергии от възобновяеми енергийни източници и дейности свързани с това.
- Данъчни промени - преференции за СО2,  за инвестиции и др.
 

Информация от НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ЕНЕРГОПРОИЗВОДИТЕЛИ ЕКОЕНЕРГИЯ
 

  Семинар: ИЗГРАЖДАНЕ НА МАЛКИ ВОДНО-ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ /МВЕЦ/
  Фирма "Вапцаров" Плевен - производител на водни турбини

 

Съюз на независимите енергопроизводители
Пловдив 4000, тел/факс: 032/629 445, факс: 032/625 976
www.ecoenergy-bg.org    email: office@ecoenergy-bg.org


 

Copyright © 1993 - 2004  От ВАС за ВАС
Всички права запазени