Назад към  първата страница Организации
ОРГАНИЗАЦИИ
и
НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ИНСТИТУТ ПО ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
    Научно-приложният институт по пожарна и аварийна безопасност при Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" е звено за изпълнение на научно-приложната й дейност. Той:
- Разработва продукти и извършва научни изследвания по пожарна и аварийна безопасност
- Разработва и участва в разработването на правила и норми за осигуряване на пожарната и аварийната безопасност
- Изследва причини и условия за възникване и разпространяване на пожари и аварии
- Разработва методи и средства за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии
- Извършва изпитвания за съответствие на продуктите с изискванията за пожарна и аварийна безопасност
- Извършва експертизи на пожари и аварии
- Съгласува и разработва проекти и типове противопожарно оборудване, инсталации, уреди, съоръжения, гасителни и пожарозащитни състави.
- Съгласува и разработва стандартизационни документи
- Съгласува нови технологии, новоусвоявани изделия, машини и съоръжения произвеждани у нас или от внос за съответствие с изискванията на пожарната и аварийната безопасност.
- Извършва изпитвания за определяне на пожарната характеристика на продукти.
- Оказва съдействие на Държавната агенция по стандартизация и метрология (ДАСМ) в областта на стандартизацията и сертификацията по пожарната и аварийна безопасност.
- Осъществява международно сътрудничество по научно-приложната дейност в областта на пожарната и аварийната безопасност.

    Научно-приложният институт по пожарна и аварийна безопасност при НСПАБ води своето начало от 1964 г., когато към отдел "Нормативно проучвателен" при Управление "Противопожарна охрана" при МВР е създадено отделение "Научно-технически проучвания".
    На 01.01.1969г. към Научно-изследователския институт по криминалистика и оперативна техника при МВР се създава "Научна лаборатория по проблемите на взриво" и пожароопасни производства", а от 01.04.1970 г. към нея се прехвърля лабораторията "Огнеустойчивост на строителни конструкции", дотогава подчинена на Министерство на строителството и архитектурата и се образува "Научна лаборатория по пожарна безопасност" при УПО-МВР към МВР. От 01.07.1990 г. тя е преобразувана в Научно-изследователски институт по противопожарна
охрана (НИИПО).
    На основание Закона за МВР през 1998г. същият се преобразува в Научно-приложен институт по пожарна и аварийна безопасност при НСПАБ.

  ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
    Научно-приложният институт по пожарна и аварийна безопасност при НСПАБ:
- извършва пожаротехнически, електротехнически и физико-химически експертизи на пожари
- извършва газхроматографски изследвания за откриване на следи от леснозапалими течности в проби, взети от мястото на пожара
- с помощта на рентгеноструктурен анализ установява ролята на къси съединения в медни проводници във възникването на пожара.
 Институтът издава експертни заключения за пожарна безопасност на продукти и за приложимост на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации и техни елементи.

  ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
    Научно-приложният институт по пожарна и аварийна безопасност при НСПАБ притежава специализирана библиотека, в която се събира и обработва научно-техническа информация в областта на пожарната и аварийна безопасност.
    Тримесечно се издава Е»едомствен реферативен бюлетин - Експрес информация "Пожарна и аварийна безопасност", който съдържа информация за новопостъпилите информационни материали.
    Институтът издава ежегодно научен сборник, в който се публикуват резултати от научни изследвания и експертна дейност, статии и чуждестранен опит в областта на пожарната и аварийна безопасност.

  ИЗПИТВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
     В Научно-приложния институт по пожарна и аварийна безопасност при НСПАБ е изграден Изпитвателен център.
     Той е акредитиран от БСА, съгласно БДС EN 45001:1993, със сертификат рег. 206 - ЛИ издаден на 25.06.2002 г. да извършва изпитвания на:
- Строителни конструкции и елементи: преградни стени; плочи; греди; елементи от подови и покривни конструкции; колони и стълбове; окачени тавани; врати, затварящи съоръжения и пожарни клапи, по показателите "граница на огнеустойчивост".
- Определяне на "огнезащитни свойства" на средства за защита на дървесина.
- Метални каси (сейфове) по показателя "клас на огнеустойчивост"
- Корабни конструкции и техните елементи по показателите "граница на огнеустойчивост" и "граница на разпространението на горенето""
- Строителни изделия и конструктивни елементи по показателя "горимост".
- Материали конструктивни за вътрешно обзавеждане, включително и на самолети, по показателите: "група на горимост".
- Подови текстилни покрития по показателите: "устойчивост на горене" и "клас на горимост"
- Определяне на "кислороден индекс" за пластмаси.
- Материали течни по показатели "пламна температура", "температура на възпламеняване" и "температура на самовъзпламеняване"
- Праховъздушни смеси по показател "долна концентрационна граница на възпламеняване"
- Пожарогасителни прахове
- Пенообразователи за гасене на пожари
- Пожарогасители носими
- Съединители пожарни, хидрант подземен (противопожарен), водовземател, кутия за вътрешен противопожарен вентил, кофпомпи за гасене на пожари, шлангове противопожарни напорни, и одеала за определяне на основни противопожарни показатели

  Освен тях се извършват изпитвания на:
- Материали твърди по показатели "пламна температура", "температура на възпламеняване" и "температура на самовъзпламеняване"
- Оценка на поведението при горене на текстил и полимерни фолиа за корабостроенето."
 

Адрес: 1619 София, ул. Огнеборец 1   www.npipab.mvr.bg

    Телефони за контакти :
Директор: 57 46 89, 9827 21 23
факс: 57 02 14
Секретар: 57 03 26, 9827 21 25
Зам.-директор и н-к Изпитвателен център: 9827 23 28
група "Пожарна характеристика на продуктите": 9827-25-63
група "Пожаротехническо въоръжение и гасителни средства": 9827 -23-30
Сектор "Научна и експертна дейност": 9827 23 22
група "Превантивна дейност и експертизи": 98272319
група "Оперативно - техническа дейност": 9827-25-64
Сектор "Информационно-аналитична дейност: 98272012
група "Научно-техническа информация": 9827-21-20
група "Информационно административна дейност": 9827-79-36
 
 

Copyright © 1993 - 2002  От ВАС за ВАС
Всички права запазени