Назад към  първата страница Организации
ОРГАНИЗАЦИИ
и
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Б   А   В    К


    Българската асоциация по водоснабдяване и канализация /БАВК/ е организация с нестопанска цел, която е учредена на 30 ноември 1993г. в гр. София.
    В нея членуват юридически и физически лица /експерти/, които имат интереси свързани с водоснабдяването и канализацията, включително качеството и пречистването на питейни, индустриални, селскостопански и отпадъчни води; управлението, опазването и използването на водните ресурси.
 Юридическите лица са колективни членове. Към тях се отнасят регионалните и местни търговски дружества "ВиК", проектантски, строително-монтажни, производствени, експортни, импортни и други компании.
 БАВК е неправителствена организация с най-голяма концентрация на фирми, на научни, ръководни и изпълнителски кадри от различни специалности, обслужващи ВиК, поради което с право може да се нарече "Българският ВиК глас".
    Физическите лица са експерти с висока професионална квалификация, включително с научни степени и звания - професори, доценти, доктори, асистенти и научни сътрудници.
  БАВК представлява България в най-авторитетните международни браншови организации  - ЕUREAU, IWA и IAWD, и поддържа двустранни контакти със съответните браншови организации от много европейски страни.
 БАВК подготвя експертизи, становища, стратегии, технологии и дава консултации по всички въпроси на ВиК.

    Органи на управление на БАВК
- Общо събрание
- Управителен съвет
- Контролен съвет
- Президент

    Асоциацията се представлява от Президент, избран от Общото събрание за срок от 3 години. Президентът е член на Управителния съвет и ръководи неговите заседания.

Управителният съвет се подпомага от работни комисии по направления:
- Водоснабдяване, качество и пречистване на питейни води.
- Канализация, качество и пречистване на отпадъчни води.
- Управление на водите и на водните услуги.
- Квалификация, нормативи и информация.
- Изменения и допълнения в Устава.

Национални партньори на БАВК
- НС - Народно събрание
- МРРБ - Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството
- МОСВ - Министерство на Околната Среда и Водите
- МЗ - Министерство на Здравеопазването
- МФ - Министерство на Финансите
- ДАСМ - Държавна Агенция по Стандартизация и Метрология
- АП - Агенция по Приватизация
- НСОРБ - Национално Сдружение на Общините в Република България
- УАСГ - Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия
- СРСВиК - Съюз на Работодателите в Системата на ВиК
- Регионални и общински компании по ВиК
- Учебни и научни институти
- Национален браншов синдикат "Водоснабдител"
- Проектантски, строително-монтажни, производствени, импортни и други компании.

Международни партньори на БАВК
- EUREAU - Европейски съюз на националните асоциации по ВиК със седалище гр.Брюксел
- IWA - Международна водна асоциация със седалище гр.Лондон
- IAWD - Международна асоциация по ВиК на страните от водосборния басейн на р. Дунав, със седалище гр.Виена
- Национални европейски асоциации по ВиК - Югославия, Румъния, Македония, Гърция, Унгария, Австрия, Испания,
Франция, Германия и други.
- Компании и сдружения в областта на ВиК - ВИВЕНДИ, Лионез де Зо, ADWC /Австрия/ и др.

Управителен съвет
1. проф. д-р инж. Теню Пейчев - Президент
2. инж. Васил Неделчев - член, "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ"- АД, Директор
3. инж. Георги Терзов - член, "ВиК" - ЕООД, гр.Пазарджик, Управител
4. инж. Иван Греченлиев - член, "Софийска вода" АД
5. инж. Марин Маринов - член, "ВиК" ЕООД, София-област. Управител
6. доц. д-р инж. Петър Калинков - член, УАСГ - Зам. Ректор
7. доц. д-р инж. Цочо Цанков - член, УАСГ - Р-л катедра "ВиК"

Контролен съвет
1. инж. Александър Табаков - Председател
2. инж. Тодор Тонев - член, МРРБ
3. инж. Пламен Григоров - член, "ВиК" ЕООД, Перник, Управител
 

 

Структура на управление на БАВК


Общо събрание
Президент
Управителен съвет
Контролен съвет

 
Работни комисии
Водоснабдяване, качество и пречистване на питейни води
Канализация, качество и пречистване на отпадни води
Управление на 
водните услуги
Контакти 
с браншови организации
Квалификация, нормативи и информация
Изменения и допълнения в устава

 
 

Главни партньори на БАВК


Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на околната среда и водите
Регионални и общински компании
Университет по архитектура, строителство и благоустройство
Национално сдружение на общините в Република България
Национални партньори
БАВК
Международни партньори
IWA
EUREAU
IAWD
ADWC Австрия
Европейски национални асоциации по водите

 

Информация от БАВК

  Първа международна конференция с техническо изложение по водни ресурси, технологии и услуги
      БУЛАКВА 200,  7 юни - 10 юни 2005 г Национален дворец на културата София
  Свикване на Общо събрание на 11 март 2004 г
  МВЕЦ "Севлиево"
  Река Искър може да промени околностите на София
  Национална научно-практическа конференция и техническо изложение "Управление, технологии и ефективност на водните услуги"
  Национална работна среща "Форми на управление и собственост във водоснабдителните и канализационните услуги"
 
БАВК
1046 София, ул. "Христо Смирненски 1", блок А, стая 111
тел: 02/963 26 69, тел/факс: 02/58 29 83, мобилен: 048/837 383
E-mail: bawk@mail.prosoft.bgCopyright © 1993 - 2005  От ВАС за ВАС
Всички права запазени