Назад към  първата страница Организации
ОРГАНИЗАЦИИ
и
Асоциация на производителите на екологична енергия

    (АПЕЕ) е създадена през 2004г. с основна цел да подпомага предприемачи в областта на производството на екологична енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Сдружението осъществява сътрудничество между членовете си и органите на държавната и местната власт във връзка с развитието на производството на екологична енергия, съдейства и участва при разработване на проекти в бранша.
    Асоциацията се намира в партнъорски отношения с правителствени и неправителствени организации в секторите: икономика, енергетика и екология; участва и в различни съвместни проекти. Такива са участието в Работната група към Министерството на Икономика и Енергетика за новия закон за ВЕИ, както и рамкови споразумения с БДЗП - Българско Дружество за Защита на Птиците и НАБВЕИБ - Национална Асоциация по Биогорива и Възобновяеми Енергийни Източници в България и др.
    АПЕЕ с член на Европейската Асоциация за Вятърна Енергия (EWEA) и на Световната Асоциация за Вятърна Енергия (WWEA) от 2006 година.

    Основните цели на Асоциацията са:
    1.Да подпомага научно, развойно и методологично дейността на специализираните български фирми в областта на производството на екологична енергия от възобновяеми енергийни източници;
    2.Да осъществява проучване, лансиране и защита на икономическите, социалните и професионалните интереси на членовете на сдружението във връзка с развитието на производството на екологична енергия от възобновяеми енергийни източници, както и да популяризира дейността на членовете си посредством медиите, печата и широката общественост;
    3.Да осигурява квалифицирана правна защита в полза на членовете си;
    4.Да събира, обобщава и предлага идеи за промяна за действащото законодателство, както и да се установяват контакти с органите на изпълнителната и законодателната власт в страната и Европейския съюз, с цел активно участие в разработката на предложения за нормативни актове и техните алтернативни проекти в областта на възобновяемите източници на енергия:
    5.Да осъществява сътрудничество между членовете на сдружението и органите на държавната и местната власт и управление, както и да съдейства и участва при разработване на проекти в бранша;
    6.Осъществяване на международно сътрудничество със сходни организации.
    7.Да проучва и предлага програми за стимулиране и финансиране на дейността по производство на екологична енергия от възобновяеми енергийни източници, предлагани от местни и чуждестранни лица.
    8.Да повишава техническата, правната и икономическа квалификация на своите членове в областта на производството и експлоатацията на екологична енергия от възобновяеми енергийни източници, като организира курсове, семинари, презентации и др. за запознаване с нови технологии и постижения в областта на възобновяемите енергийни източници.
    АПЕЕ взима активно участие при разработването на проекти и съдействието за инсталиране на ветроенергийни мощности в България. Към края на 2006 година в страната са инсталирани общо 32 MW от следните типове ветрогенератори:
 
 

WTG тип
Брой
  Micon NM60/1000
5
  Micon M 1500 - 750 kW
3
  Micon M 750 / 400 kW
9
  Micon M 530-250 / 50 kW
4
  Micon M700-225 / 40 kW
4
  Vestas V 44 / 600 kW
2
  Vestas V 39 / 500 kW
14
  Vestas V 29 / 250 kW
1
  Vestas V 25
1
  Vestas V 17
2
  Nordtank NTK 500 / 41
11
  Nordtank NTK 500 / 37
1
  Enercon E 40
1
  Enercon E 32
3
  Turbowind / 600 kW
4
  Bonus MK III / 450 kW
2
  Bonus MK II /  150 kW
2
  Bonus 95 kW
2
  Nedwind NW 250
2

    Произведените количества вятърна електроенергия за североизточна България (E. ON) са 13460 MW за 2006 година и 10381 MW за първото тримесечие на 2007 година.
    Прогнозите са до края на 2010 година в България да бъдат инсталирани общо около 150 - 200 MW ветроенергийни мощности.
Една от основните амбиции на АПЕЕ е да допринесе максимално за изпълнението на поетите от страната ни ангажименти с присъединяването към ЕС за достигане на 11% производство на електроенергия от ВЕИ до края на 2010 година.
    Понастоящем тече процесът на обнародване на новия Закон за насърчаване използването на Възобновяеми енергийни източници, Алтернативни енергийна източници и Биогорива. АПЕЕ, представлявайки интересите на своите членове, внесе редица предложения й допълнения за изменение на Закона, с цел неговото усъвършенстване и доближаване в най-близка степен до изискванията на ЕС.
 
 

Варна 9002, ул. Л. Каравелов 15
тел/факс: 052/ 62 07 70
Web: http://www.apeebg.org   E-mail: info@apeebg.org


Copyright © 1993 - 2006  От ВАС за ВАС
Всички права запазени