Назад към  първата страница Организации
ОРГАНИЗАЦИИ
и
ЕВРО ИНФО ЦЕНТЪР BG807 - ПЛОВДИВ

Полезни адреси за Европейския съюз

Официалната страница на Европейския съюз "Европа"   http://europa.eu.int/
Страница на Европейския парламент  http://www.europarl.eu.int/
Страница на Съвета на Европейския съюз (Съвета на министрите)  http://ue.eu.int/
Страница на Съда на Европейските общности  http://www.curia.eu.int/
Страница на Европейската сметна палата  http://www.eca.eu.int/
Страница на Икономическия и социален комитет на Европейския съюз  http://www.ces.eu.int/
Страница на Комитета на регионите на Европейския съюз  http://www.cor.eu.int/
Страница на Европейската инвестиционна банка  http://www.eib.eu.int/
Страница на Европейската централна банка  http://www.ecb.int/
Страница на Европейската банка за възстановяване и развитие  http://www.ebrd.com/
Страница на Службата за официални публикации на Европейския съюз (EUR-OP) http://eur-op.eu.int/general/en/index.htm
Страница на Информационната служба за научни изследвания на Европейския съюз  (CORDIS) http://www.cordis.lu/
Европейска статистическа служба  (EUROSTAT)  http://europa.eu.int/en/comm/eurostat
Страница на Службата за информационен обмен по техническата помощ на Европейската комисия  (TAIEX) http://cadmos.carlbro.be/
Страница на Европейската асоциация за изследване на Европейската общност  (ECSA) http://www.ecsanet.org/
Страница на организацията "Приятели на Европа"  http://www.friendsofeurope.org/
Страница на вестник "Юръпиън Войс"  http://www.european-voice.com/
Страница на Народното събрание за Европейския съюз  http://www.parliament.bg/eu/eubg.htm

РАЗШИРЯВАНЕТО: ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ
Страница на Народното събрание за отношенията на България с Европейския съюз http://www.parliament.bg/eu/bgeubg.htm
Страница за ГД за разширяването  http://europa.eu.int/comm/enlargement/index.htm
Партньорство за присъединяване  http://europa.eu.int/comm/enlargement/docs/index.htm
Втори редовни доклади на Комисията за прогреса по отношение на присъединяването http://europa.eu.int/comm/enlargement/report 1099/intro/index.htm
ФАР http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare.htm http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/implementation/guidelines/guidel 2000 en.htm
Структурни политики в подготовката за присъединяване http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/envir transp.htm
(ISPA H SAPARD) http://www.inforegio.cec.eu.int/wbdoc/docofnc/sf20002006/regul en.htm   http://www.inforegio.cec.eu.int/wbdoc/docoffic/ispa/ispa en.htm
Околна среда  http://europa.eu.int/comm/environment/enlarg/home.htm
"Enlarging the Environment" Двумесечно издание  http://europa.eu.int/comm/environment/news/enlarg/index.htm
Ръководство по сближаване със законодателството за околната среда на ЕС  http://europa.eu.int/comm/environment/guide/contents.htm
Колко ще коства съобразяването със законодателството за околната среда на ЕС на СЦИЕ  http://europa.eu.int/comm/environment/enlarg/compcos.htm
Общ пазар  http://europa.eu.int/comm/dgl5/en/update/enlarg/a2000.htm
Европейски диалог - списание за европейска интеграция  http://europa.eu.int/comm/dgl0/eur dial/index.html
 
 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА
    Европейската Комисия организира дискусия по актуални въпроси на градската среда за да отговори на предизвикателствата, поставени пред европейските градове  http://www.inforegio.cec.eu.int/urban/forum
    Международният съвет за местни инициативи за опазване на околната среда (ICLEI) е асоциация на местни органи на управление, посветила се на превантивна дейност и на разрешаване на местни, регионални и глобални проблеми на околната среда чрез локални   действия. Над 300 градове и асоциации на градове са членове на Съвета   http://www.cities21.com/
    "Местна Устойчивост" - Европейската информационна база с примери за добри практически постижения и решения. Това ръководство за добра практика е развито и ръководено от   консорциума EURONET / ICLEI и е подкрепено с финасовото сътрудничество на Европейската Комисия, ГД XI за Околна среда, ядрена сигурност и гражданска защита   http://www.cities21.com/europractice
    Европейска агенция за околната среда" документи, новини, обща и специална информация за агенцията, мрежи за опазване на околната среда и информационни бази, свързани с околната среда,
Интернет адреси  http://www.eea.eu.int/
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Европейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP)  http://www.cedefop.gr
Информационна мрежа на ЕО в областта на образованието (EURYDICE)  http://www.eurvdice.org
Европейска фондация за обучение (ETF)  http://www.etf.eu.int
Професионално обучение в ЕС   http://village.trainingvillage.gr
Информация и партньорства за проекти по програмата "Сократ"  http://partbase.eupro.se
Национално звено за координация на програмата "Леонардо да Винчи"   http://www.leonardo-bg.org
Европейски Институт, Флоренция, Италия, университет за следдипломно обучение и изследвания по хуманитарни специалности  http://www.iue.it
Европейско състезание "Moot Court Competition" - ежегодна студентска симулационна игра - съдебен процес пред Съда на европейските общности по прилагането на Европейското право    http://www.elmc.org
Нова страница за правото на ЕС, целяща да приобщи повече хора към научното му развитие. Представени са изследвания на изтъкнати специалисти в областта http://www.eclaw.org
SCAD - библиографска база, съдържаща сведения за законодателстовото на ЕС, официални документи, статии от периодични издания и др. http://www.europa.eu.int/scadplus
 
 

Връзки към страници на страните-кандидатки за членство в ЕС
/България, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Турция, Унгария, Чехия/

България
Електронна страница за България; информация за българската правна система http://www.oecd.org/puma/sigmaweb/profiles/bulgaria/bultoc.htm
История на Конституцията; пълният текст на Конституцията на Република България на английски език  http://www.uni-wuerzburg.de/Iaw/bu00000.html
Право и политика; полезни линкове   http://law.gonzaga.edu/library/ceeurope.htm#BLJLGARIA

Естония
База данни с пълните текстове на естонските нормативни актове;
Държавен вестник и европейската правна информационна мрежа   http://www.ibs.ee
Естонски център за преводи и правна помощ; преводи на английски и естонски език http://www.legaltext.ee
Право и политика; полезни линкове   http://law.gonzaga.edu/librarv/ceeurope.htm#ESTONIA

Кипър
Електронно изданиеInfo-screen; достъп до цялото кипърско законодателство само с разрешение http://www.infoscrcen.com.cy

Латвия
Интернет страницата на парламента на Република Латвия; Конституцията, история на законодателството и парламентарният процедурен ред   http://www.saeima.lanet.lv
Право и политика; полезни линкове   http://law.gonzaga.edu/librarv/ceeurope.htm#LATVIA

Литва
Правен информационен център; нормативна база, някои основни закони на Република Литва; юридически издания и безплатни правни консултации относно законодателството на Литва  http://www.litlex.lt
Право и политика; полезни линкове   http://law.gonzaga.edu/library/ceeurope.htm#LITHUANIA

Малта
Конституция на Малта  http://www.geocities.com/CapitolHill/3355/con-text.html
Официалната интернет страница на правителството на Малта; дава достъп до Държавен вестник и официални издания. Нормативни актове могат да се "свалят" директно от следния адрес: (http://www.magnet.mt/gazette/publications/legis02.htm#Acts') http://www.magnet.mt/info/general.html
Линкове към интернет страници на правителствени институции и партии  http://www.gksoft.com/govt/en/mt.html

Полша
Интернет страницата на полския парламент; текстът на Конституцията и документи, свързани с взаимоотношенията между Полша до сайтове на словенски държавни институции. Някои министерства поместват информация за нормативната база и ЕС  http://www.seim.gov.pl
Право и политика; полезни линкове  http://law.gonzaga.edu/library/ceeurope.htm#POLAND

Румъния
Официалната интернет страница на румънското правителство; Конституцията на Република Румъния, съобщения за печата и законодателен календар. Достъп до 5ирег1ех, юридическата база данни на Министерството на правосъдието (съдържа законови текстове от 1863 г. насам и съдебен архив)  http://www.guv.ro
Право и политика; полезни линкове http://iaw.gonzaga.edu/library/ceeurope.htm#ROMANIA
Интернет страницата на отдела за европейски отношения към Министерството на външните работи http://servernt1 .exec.gov.ro/die
Базата данни на Министерството на правосъдието  Superlex; съдържа нормативни актове и съдебни решения http://www.kappa.ro
Юридическа база данни на румънската Камара на народните представители; съдържа над 20 000 закона http://vvwvv.cdep.ro/dic/owa/main.frame?page=legis&idl=2

Словакия
Администрация, политика и Конституцията на Република Словакия; линкове към официалните интернет страници на парламента и правителството   http://www.eunet.sk/slovakia/polit.html
Право и политика; полезни линкове   http://law.gonzaga.edu/library/ceeurope.htm#SLOVAKIA

Словения
Официалният сървър на правителствения информационен център; достъп  http://www.sigov.si
Право и политика; полезни линкове   http://law.gonzaga.edu/library/ceeurope.htm#SLOVENiA

Турция
Интернет страници на правителството  http://www.mfa.gov.tr/grupa/ad/adc/default.htm  http://www.gksoft.com/govt/en/tr.html
Статистика http://www.die.gov.tr
Централна банка    http://www.tcmb.gov.tr

Унгария
Правна система и правителствена структура (кабинетът на министър-председателя) http://www.meh.hu/egyeb/modprog/angol/13.htm
Право и политика; полезни линкове http://law.gonzaga.edu/library/ceeurope.htm#HUNGARY

Чехия
Интернет страница на правителството на Република Чехия; достъп до пълните текстове на правителствените решения    http://www.vlada.cz/eng/vtada/vlada clenove.htm
Официална страница на парламента на Република Чехия; информация относно законодателния процес; текстът на Конституцията и някои основни закони Раг1атеп1  Parlament CR - Poslanecka snemovna   http://www.psp.cz
Право и политика; полезни линкове http://law.gonzaga.edu/librarv/ceeurope.htm#CZECHREPUBLIC

 
 

ЕВРО ИНФО ЦЕНТЪР BG807 - ПЛОВДИВ
Пловдив, ул.Самара 7
тел: 65-26-18; факс: 65-26-47
e-mail: bg807eic@evro.net
www.kamara.evro.net


 
Copyright © 1993 - 2002  От ВАС за ВАС
Всички права запазени