Назад към  първата страница Организации
ОРГАНИЗАЦИИ
и
  Европейски иновационен център - България
    Европейският иновационен център, създаден с подкрепата на Европейската комисия, работи в България от началото на 1997 г. Той е част от европейска мрежа (IRC Network), която обхваща 68 центъра в страните - членки на ЕС, държавите - кандидатки от Централна и Източна Европа, Кипър, Исландия, Израел, Норвегия и Швейцария. Целта на мрежата от иновационни центрове в Европа е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на европейската промишленост чрез иновации и трансфер на технологии.
    Европейският иновационен център е плод на съвместните усилия на консорциум от партньори с координатор фондация "Приложни изследвания и комуникации" и членове: Агенцията за малки и средни предприятия, Българската стопанска камара и Българската академия на науките. Опитът на партньорите и съществуващата регионална мрежа улесняват работата на центъра с млади предприемачи, малки и средни предприятия, научноизследователски институти и университети на местно ниво.
    Дейността на Европейския иновационен център цели да подпомогне развитието на българската промишленост чрез насърчаване на технологичното сътрудничество между български и европейски фирми и научноизследователски организации.
    Основните цели на Европейския иновационен център са:
  да насърчава сътрудничеството между научноизследователските организации и производствените предприятия;
  да подкрепя развитието на българската промишленост чрез трансфер на технологии и ноу-хау, предлагани от научноизследователски организации и фирми от страните - членки на ЕС, държавите - кандидатки от Централна и Източна Европа, Кипър, Исландия, Израел, Норвегия и Швейцария;
  да насърчава иновациите в производствените малки и средни предприятия.

  Европейски иновационен център - България - Услуги
    Дейността на центъра обхваща две направления: международен трансфер на технологии и популяризиране на инициативи на ЕС в областта на иновациите. Европейският иновационен център има за цел да запълни липсата на механизми за подкрепа на трансфера на технологии и иновации в българските МСП чрез:
  Разпространяване на информация за иновации и трансфер на технологии чрез тримесечния бюлетин "Вести", информационни дни и семинари и Интернет чрез страницата www.irc.bg
  Посредничество при провеждане на технологични одити за определяне на фирмените технологични потребности и за оценка на фирмените технологични активи.
  Консултации за възможностите за съвместни проекти с европейски партньори за трансфер на технологии.
  Съдействие на български фирми при търсене на потенциални доставчици на технологии.
  Обучение по иновационен мениджмънт и технологичен маркетинг.
  Разпространяване на информация за нови и патентовани български технологии чрез мрежата от иновационни центрове в Европа.
  Разпространяване на информация за иновативни технологични решения на европейски фирми и научноизследователски организации.
  Провеждане на "Иновационна борса" - дни за бизнес партньорство и трансфер на технологии с цел създаване на контакти между доставчици на технологии и потенциални купувачи от различни европейски държави.
  Организиране на търговски срещи на български фирми в европейски държави.
  Организиране на секторни срещи за фирми от определен промишлен отрасъл.
  Правилно и бързо определяне на потенциалните български партньори с помощта на изградена база данни с профили на дейността на промишлени предприятия и научноизследователски организации.
  Целево разпространение на информация към МСП за нови технологии в съответния промишлен отрасъл.
Европейският иновационен център не финансира проекти. Той работи като посредник за трансфер на технологии и иновации между България и страните - членки на Европейския съюз, държавите - кандидатки от Централна и Източна Европа, Кипър, Исландия, Израел, Норвегия и Швейцария.

Мероприятия на центъра:
ааIRC Foture Match - Хановер, 16-18 март 2003 г.

София 1000, ул. Гурко 6
Тел. 02/986 78 87, 986 75 57, Факс: 02/980 18 33
email: angel@mtc.government.bg, angel.milev@online.bg, web: www.irc.bgCopyright © 1993 - 2003  ИРИС в
Всички права запазени