Назад към първата страница на Научно-техническа информация
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
и
 
СЛЪНЧЕВИТЕ  СИСТЕМИ  И  СГРАДАТА

Доцент доктор арх. Янко Цветков Александров
Ръководител катедра "Строителни конструкци и архитектура", 
ВСУ "Любен Каравелов"
сл. тел: 9202286/245, секр.238, дом. тел и факс 02/934 57, 0887/793 351
E-mail: aleksandrov@vsu.bg

     Доцент доктор арх.Янко Цветков Александров е завършил архитектурния факултет на ВИАС
през 1971г.
   От 1971 до 1974г. работи като проектант в КНИПИ "Металпроект" София. През 1980г.  защитава докторска степен /кандидат на арх. науки/ в Киевския инженерно-строителен институт. От 1980 до 1983г. е отново проектант в
"Металпроект". Проектант е на архитектурната част на първото у нас плодохранилище за 5000 тона плодове в с.Вресово, Бургаско.
   От март 1983г. е асистент във ВВИУ "Любен Каравелов" София. От 1987г. е доцент. Участвал е с доклади в редица международни прояви: конгреси, конференции, симпозиуми в Унгария, Украйна, Германия, Югославия, Индия, Израел.
  Преподава дисциплина "Сградостройтелство и архитектура".
    Има подчертан интерес към създаване на технически решения в следните области:
- използване на слънчева енергия за въздушно, водно отопление и битово горещо водоснабдяване.
- непропускливи стени от панели и връзки за изграждане на херметизирани помещения като промишлени хладилници, плодохранилища, "бели стаи" и др.
- осигуряване пожароустойчивост на сградните елементи.
- сглобяемо строителство на ограждащи стени от градивни елементи за изпълнение на едноетажни къщи, както и метод за строителство с помощта на  кухи елементи разполагани на хоризонтални редове при зидане на външни стени.

         Арх. Александров се занимава с проектиране по принципите на "Фен Шуй" на жилищни сгради, офиси, с които се цели хармонизиране на вътрешните пространства чрез превеждане на личните вибрации на обитателите в хармония с вибрациите на космоса. С тези принципи се постига благосъстояние и хармонично състояние на всяка личност в  жилищна и работна среда.

    От 4 до 9 юли 1999г. се проведе свободен конгрес в Ерусалим - Израел по проблемите за използване на слънчевата енергия. Имах удоволствието да присъствам и да се запозная с последните постижения в раздела за използване на слънчевата енергия за горещо битово снабдяване, за водно и въздушно отопление. Материалите от Конгреса са включени в Интернет страница. Те представляват интерес за колегията, защото могат да се видят най-новите неща, които вече съществуват като материализирана продукция, а не само като идея.
    В това отношение особено впечатление правят постиженията на израелските фирми. В Израел горещото битово снабдяване е изключително за сметка на слънчевата енергия, като всеки един покрив има колекторно поле - около 6-8 м2 в зависимост от броя на обитателите и един акумулиращ съд-бойлер, който задържа тази топла вода. Температурата е от по-рядъка на 65-70 С и трябва да се разрежда при експлоатация със свежа вода.
    Специално за отопление на сградите е засилено вниманието към т.н. пасивни системи за отопление със слънчева енергияпри която се търси парников ефект в добре организирани затворени южни постранства. Този въздух се нагрява и по определена схема на експлоатация се насочва директно или към горната част на помещенията, или индиректно с вентилатори се нагнетява надолу в сухи акумулатори, който са разположени пред сградата.

    В доклада, с който аз участвах става въпрос за слънчевата енергия, за системите за слънчево отопление, за търсенията и решенията в тази област. Посочват се четири основни начина за акумулиране на топлина, които се отнасят до следния общообединяващ ефект:
- Да се увеличи акумулиращата излъчваща повърхност на сградните системи или това са вътрешните надлъжни и напречни стени и предложените в тази връзка елементи, които са предмет на интелектуална собственост и са защитени с патент. Да бъдат дублирани стените, като въздушното пространство между тях се насища с топъл въздух с помощта на вентилатори, които засмукват този въздух от пространството, разположено под южна вертикална стена. Да  бъдат дублирани като въздушното пространство между две напречни страни и две надлъжни стени. Всъщност се насища с топъл въздух с помоща на вентилатори, които засмукват този въздух от пространството разположено под южна вертикална прозрачна стена и го насочват в тази част  на сградата. Има възможност този въздух да се използва за нагряване на пространството под покрива. Схемите по принцип са известни. Оригинално е решението за интегриране на този вид системи и отиване към конкретно едноетажно решение на жилищната сграда, което може да бъде и примерно елемент на ваканционно селище за цялогодишно използуване. Така че защитените патентовани слънчеви системи за въздушно и водно отопление, които бяха предмет на нашия доклад, илюстрираха тази различна възможност на други решения. По моя преценка един от патентите, който беше за двуетажни сгради, разположени на наклонен терен, получи заслужено внимание, ползваше се с повишен интерес от аудиторията, благодарение на това, че в обвивката на сградата - в тези успоредни надлъжни стени са включени и по подходящ начин тръбните  серпантини, които едновременно с въздушното отопление създават възможност и за водно слънчево отопление. Наклонени въздушни и водни колектори, разположени по наклона на терена пред южната част на сградата, са свързани съответно с аналогични вертикални въздушни и водни колектори, разположени по наклона на терена пред южната част на сградата. По този начин се вдига рязко коефициентът на полезно действие и водният акумулатор, който е разположен в най-високата точка на сградата всъщност черпи топлина от двата циркулационни кръга, единият циркулиращ и подаващ водата от южната серпантина, пред южната фасадна стена; а другият от южните наклонени серпантини,  допълнително  преминаващи през сухия акумулатор,  разделен на две части от тях и разположен под пода на самата сграда.
    Трета възможност е например използването на южният скат на покрива, (който може да бъде едноскатен или двускатен), като покривните плочи са примерно, две, три или четири, разположени на известно разстояние една от друга и разместени по отношение на южния скат. Слънчевите лъчи, които попадат директно върху тези издадени части с помощта на вентилатори, могат да прехвърлят този топъл въздух към акумулиращите пространства примерно под покривните пространства, където имаме акумулиращ съд снабдяващ с гореща вода кухнята и съответно санитарния възел, банята  или пък обратно, ако имаме пренасищане, този топъл въздух с помощта на  вентилатори може да се прехвърли за акумулиране в сухите акумулатори разположени под сградата. Сега без да включвам повече детайли по въпроса аз мисля, че системите за въздушно и водно отопление и битово-горещо водоснабдяване са една ненаписана страница в техническо отношение и тук тепърва ще има, много още да се работи, особенно в началото на следващото столетие, а  сме в неговото навечерие.
    Искам да обърна внимание на един така сериозен аспект, когато се занимаваме с проблемите на използване на слънчевата енергия, тъй като става въпрос за енергия уловена през деня и съхранена по подходящ начин, през нощта или да бъде използвана за отопляване примерно на северни помещения и на други части от сградата. Много е важно да се реши въпросът с топлоизолацията на ограждащите стени, в това число  покрива, да няма разсейки при пода, да се избегнат топлинните мостове. Тук могат да намерят приложение високоефективните топлоизолации, които са с минимална дебелина, за да не се отнема полезна площ на помещенията, когато тази изолация е разположена от вътрешната страна.
    На такива форуми специалистите потвърждават не един път, че преди да започнем да се   занимаваме с проектиране и внедряване на системи за слънчево отопление на сгради, трябва да решим въпроса с топлоизолацията на сградите
    - Имаше ли други представители?
   Само аз бях от българска страна, бяха посочени в листата на докладите още четири имена.
    - А правени ли са изследвания за това как при традиционната бъл-гарска къща е бил решен пробле-мът с отоплението и използвана ли е слънчевата енергия?
   Смисълът на този въпрос аз бих разгледал в два аспекта - зимата и лятото. През зимата слънчевите лъчи падат ниско, те проникват вътре. През лятото проблемът е обратен - трябва да предпазим вътрешните помещения от прегряване. Необходима е силна стряха напред, която спира това попадане на слънчевите лъчи директно в помещенията. В къщата се разчита и на вентилацията по естествен начин - отварят прозорците от срещуположните страни. По този начин по естествен път може да се осигури циркулация на въздуха и понижаване на температурата вътре. По-важното е това, че майсторите-възрожденци са строили с екологични материали. Аз много добре си спомням един такъв случай като малък имахме една такава стара къща, която развалихме и се оказа така, че покривните каменни плочи станаха тротоарни плочи, глината от плета на стените се разпадна и фактически по никакъв начин не се застрашаваше околната среда. А пък например дървените греди от междуетажната подова конструкция отидоха към нови предназначения и така къщата беше съборена накрая практически не остана нищо, което да застрашава като вид строителен отпадък. Много сериозен недостатък на съвременното строителство е, че много от новите строителни материали, когато тяхния срок на дълговечност се изчерпи, застрашават като строителен отпадък околната среда. Практически те не могат да бъдат рециклирани или да се ползват вторично, така че да не застрашават околната среда с вторично отделяне на вредни частици за здравето. При наводнение, когато се намокрят да не отделят токсични вещества, които да отиват в почвата и да застрашават растителните видове и животинската материя. Така, че по отношение на тези два аспекта  класическото строителство у нас през вековете е било винаги на лице, защото са използвали естествени строителни материали - камък, дърво, глина.
    - Старите майстори не са оставяли случайно прозорците ниско до пода!? Свързано ли е с определен ъгъл на слънчевите лъчи и отоплението?
    Срещал съм този проблем в изданията в секцията по теория и история и сградоустройство към БАН. Специализирано изследване може да има, но аз не съм запознат.
    - Можете ли да намерите връзка със старата българска архитектура? Този принцип е заложен там и може да се доразвие и да се използват някои неща, които  е имал пред вид някогашния майстор-строител.
    Разбира се, че е заложен. Например това виждаме в нейния покрив, който по принцип е един студен покрив. Като духне лекият вятър, за да се избегне прегряването. Например между каменните плочи има отворени фуги и по този начин се осъществява вентилирането и понижаването на температурата,  избягва се прегряване отгоре. Освен това глината, която се използва между етажите е също начин за спиране на мостовете. Всичко това е заложено, като прототипи на съвременно аналогично решение. Спокойно би могло да намери приложение. т. е. техническите признаци, които се съдържат в старата българска къща, могат да бъдат нива на техниката, които да се атакуват с нови средства и с нови взаимовръзки.
    В съвременното строителство използваме много по-различни материали, които тогава не са съществували. Например каквито са новите технологии и методи за изграждане, леките стени от армиран бетон. Те трябва да имат необходимата топлоизолация, защото една такава еднослойна стена, ако е  от тежък бетон, а не от лек трябва да получи допълнителна топлинна защита, за да се избегне конденза, мостовете при студено време. Нещо, което на практика във възрожденската къща не съществува, тъй като по принцип решението на стените там е от съвсем друг тип и този проблем не се появява. Глината, глиненият разтвор примесен съответно със слама, създава една относително добра топлоизолация. И фактически когато се вентилира този покрив през лятото, се понижава   температурата.
    - Може ли да считаме, че това е една технология чрез която са подобрявали топлоизолацията на сградата?
    Ами този студен покрив, по-принцип е заложен при плоските покриви при жилищните блокове, където имаме въздушно пространство, разположено между две плочи и топлоизолация върху долната плоча. Би могло да се направи паралел с технологията на нашите прадеди. Тази циркулация на  въздуха се явява  като естествена технология при която въздухът циркулира и се охлажда през горещият период от време. Тези начини могат да се използват, като станат ниво на техниката, която да атакува съвременните основи и да се създадат нови технологии. Аз мисля, че това напълно е възможно, ако по някакъв начин не пречи на еволюцията на процеса в  све-товен мащаб, защото в различни географски ширини народностният подход е третирал този въпрос.
    Например жилища, които са  вкопани в земята и се обитават там или пък жилища от ледени блокове, както е в  севера.  Познавам автори, които  използват принципа на вкопаването при съв-ремените решения, където с цел да се повиши акумулиращата способност на къщата, сградата се опасва със земни трамбовани маси на части, в които допълнително може да бъдат вградени определен вид акумулатори. Например водни акумулатори и тази маса изпълнява една допълнителна топлоизолация, за да няма разсейване на топлина в околната среда. Обикновенно това насипване обхваща сградата от изток, запад и север и максимално откриване към южната посока, където да се улавят слънчевите лъчи те се насочват навътре под формата на акумулирана енергия чрез въздушните частици които се задвижват от вентилатори и го насочват към съответния акумулатор. Практически както се казва под слънцето няма нищо ново, всичко е преоткриване на нещо забравено старо и въпроса е, че начина на мислене на съвременния човек рабо-ти вече със съвременни строителни материали, със съвременни строителни технологии. Ние не можем да си по-мислим сега, че може това високо строителство да бъде изпълнено по класическите  начини. Но не случайно в световен мащаб има едно връщане към по ниската етажност и особено в жилищните сгради всеки търси една хармонична връзка с  природата. Бих направил паралел с друга област, която е много характерна и така полезна за нашите архитектурни среди пък и изобщо за всеки човек. Това е хармоничното проектиране на интериора на жилищната сграда, на офисите на банките по такава източна система или по правилата на Фен Шуй, където се търси хармония на собствените вибрации, на обитателите с тези вибрации от Космоса и целта е да се постигне разковничето на едно съвременно благосъстояние. Тази положителна енергия, когато се намираме във Вселената, чрез хармонизиране и въвеждане на собствени вибрации, може да се въведе във всеки дом и той да се организира по подходящ начин, така, че спестяванията или собствените финанси да се вдигнат няколко пъти.
    - Това не е ли само една мечта? Има ли кой да го проектира и кой да го реализира?
    Има разбира се. Аз лично се занимавам с тия проблеми също. Имаме поръчки, има хора, които определят съответните зони на положителна енергия.
    - Има ли кой да я определи?
    Има да. С това се занимават в момента. И според личните вибрации, които идват от датите и деня на раждането на човека, се влиза в една специална хинеограма, като се наслагват върху геометричния център на жилището или на офиса и Вие можете да се намирате само във Вашата  положителна зона, като избегнете  отрицателното зареждане на другите зони. По този начин се балансирате, защото енергията, която е иначе в хаотично положение в пространството, около вас се хармонизира и то вече работи за вас, а не срещу вас, тъй като попадате на вашето място. И тогава вашето място за спане, или вашето работно място ще бъде разположено в такава зона. Не случайно в момента в Хонконг - Китай, даже в Америка при строителство на банки и офиси, никой не минава без услугите на "Фен Шуй" - специалисти. Това са най-скъпо платените експерти в момента, тъй като те могат да увеличат капитала на банката значително и ако примерно една такава експертиза не се направи съоб-разно съответните закони на "Фен Шуй", може да се получи точно обратният ефект. Може да се разруши. Много важно е при избора на място за строителство на такива сгради, правилно да се определи, как да бъде ориентиран входа, как да бъдат  оразмерени прозорците, вратите, така че богатството да не изтича, а обратно да влиза вътре, да се задържа, да се увеличава за тези собственици.
    - Има ли техника и научни методи по които да се прави това?
    Има и това се прави от 5000 години пр. н.е., тази информация се съхранява по един много интересен начин в древните източни храмове. С цел да не се злоупотреби информацията е била разчленена на части, като всеки храм е съдържал определена част от познанието, например част "А", част "Б", "В", "Г" и т. н. И тогава, когато са се решавали някой генерални проблеми за страната, например обявяването на война, всички тези, които имат познания  за съответните части се събират. Познанието се възстановява в неговия пълен вид и тогава всеки осъществява контрол, дали другият не носи някаква лъжеинформация. По този начин се определя началото на военните действия. Религиозни култови прояви са се решавали на тоя принцип на "Фен Шуй".
   При нас също е имало! Българинът също имал свои принципи, по които е определял мястото, където ще се строи, мястото където ще спи, мястото където ще е огнището, но това са неща, които забравихме...
   Интересното е, че тези наши принципи, които са известни дават едно странно завършване в отделни моменти и детайли, как всеки един растителен вид влияе, как максимално да бъде опазен, къде да бъде водата, как да  бъде разположена сградата по отношение на река, на езеро...
    - Така ли е била запазена, както е била традицията при тях?
    - При източните народи.
    При източните народи, според литературата, която ми е известна, имат едно строго преклонение пред тези традиции, например никой няма да направи сграда, да я построи, ако влезе в конфликт с това схващане, защото смятам, че тези или този ще бъдат непременно наказани за това нещо.
 
 

Copyright © 1993 - 2001  От ВАС за ВАС
Всички права запазени