Назад към първата страница на Научно-техническа информация
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
и
ТОПЛОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛИТЕ

   Законът за Енергетиката и Енергийната Ефективност задължава всички консуматори на топлинна енергия да монтират на радиаторите си индивидуални топлоразпределители. При сега съществуващия начин за централно топлоснабдяване на сградите, количеството толинна енергия не се измерва индивидуално. Разпределението и заплащането на разходите чрез осредняване на 1 м2 обем не е справедливо и икономически стимулиращо. Масови са оплакванията от недостиг или излишък на топлина и заплащането на консумация, която е неточно отчетена. Всичко това създава предпоставки за конфликти и загуба на топлоенергия, а оттам и на излишен разход на гориво. Липсата на индивидуално измерване консумацията на топлина не мотивира отделния потребител да полага грижи за регулиране и икономия на топлоенергия.
   Освен безспорния екологичен ефект, икономическите разчети сочат, че след въвеждането на индивидуални топлинни разпределители и автоматични термостатни вентили икономията на топлоенергия се очаква в рамките на 20-25%.
   В гр.Плевен абонатните станции отговарят на условието за въвеждане на системата за индивидуално отчитане, имат монтирани общи топломери. Централно топлофицираните жилища са 33 400 с около 120 000 радиатора. Предвижда се монтирането на всеки радиатор на топлинен разпределител, който да измерва количеството потребени топлинни единици и на автоматичен термостатичен вентил, чрез който се регулира температурата в дадено помещение.
   Ежедневното повишаване цените на стоки и услуги не подминава и цената на топлината енергия. Това може би кара повечето потребители, ползващи парно отопление, да се откажат от този лукс.
   Но дали това е най-правилният избор?
   Когато всеки радиатор се окомплектова с индивидуален топлинен разпределител и автоматичен термостатичен вентил, и всеки потребител консумира топлинна енергия според нуждите и доходите си, отопляването на жилището с парно не е чак толкова непосилно.
   Автоматичният термостатичен вентил регулира температурата, която желаете да се поддържа във ВАШЕТО жилище, а индивидуалният топлинен разпределител отчита това, което сте потребили. А дали действително можете да плащате по-малко, дори наполовина, от това което сте плащали досега за парно отопление и да се чувствате удобно и комфортно в студениге зимни дни? Това зависи не от съседа, а единствево от ВАС самите.
   Ние предлагаме това, което намалява ВАШИТЕ сметки за парно отопление - комплект енергоспестяващи уреди: индивидуален топлинен разпределител и автоматичен термостатичен вентил.
   С тяхна помощ всяко домакинство ще плаща реално изразходваната топлоенергия. Въвеждането на индивидуално отчитане на консумацията на топлина мотивира отделния потребител да полага грижи за регулираие и икономия на енергия и пари. Индивидуалната система за отчитане на разходите изисква поставянето на термостатичен вентил на всеки радиатор в сградата - индивидуален топлинен разпределител.

ЗА КАКВО СЛУЖИ ТЕРМОРЕГУЛАТОРЪТ ?
1.Поддържа постоянна предварително зададена температура.
2.Желаната температура се регулира чрез определена позиция на ръкохватката.
3.При температури по-ниски от 7 градуса, вентилът автоматично се отваря и предпазва системата от замръзване.
4.Реализира икономия на енергия от 25% до 37% в сравнение с обикновенните вентили.
5.Чрез предварителна настройка регулирането на температурата може да се извърши в определен диапазон или да се фиксира.
   Вентилите реализират икономията, която се отчита от индивидуалния топлинен разпределител. Топлиннният индикатор “Разпределител на разхода на топлина” е уред за регистриране на отдадената топдина от радиаторите на всеки индивидуален потребител. Предназначен е за системи за индивидуално отчитане на “парното” при централна топлофикация и групови отоплителни инсталации.
   Уредът отговаря на изискванията на Европейския стандарт ЕN 835.
   Електроният разпределител на топлина трябва да се кодира в зависимост от данните за мощността на радиатора. Вграденият в уреда температурен датчик отчита повърхностната топлина на радиатора. По този начин непрекъснато се отчита потреблението на топлина, което се изчислява и натрупва в абсолютни единици.
   В “Деня на отчитането” сумираните стойности от изминалата година се запаметяват за една година и едновременно с това изтриват даните от предходната. Денят на отчитането се програмира при първоначалното пускане в действие.
   Всеки потребител може сам по всяко време да следи показанието на уреда, което обхваща следните стойности и мерки:
- сумирано потребление на топлина в текущата година от последния ден на отчитане;
- дата/месец на отчитане;
- потребление на топлина през изминалата година;
- тип и номер на уреда;
- номинална мощност иа радиатора;
- Кс-стойност на датчика към радиатора, а Кс-стойност на целия Уред;
- потребление на топлина и отработени от разпределителя часове;
- контролно число;
   Електронният разпределител може да се монтира към всеки радиатор. При монтажа самият уред се пломбира, което изключва каквато и да е манипулация от страна на потребителя.

   МОНТАЖ: Състои се от две операции:
1.Механично закрепване: Уредът се монтира на геометричната среда, на височина 75% от височината на радиатора, измерена от долния край.
2.Включване на уреда в системата на електронната картотека за индивидуално отчитане на разходите за отопление.
  Изготвяне на БАЗА ДАННИ, включваща тип, формат, размери и мощност на отоплителните тела, характеристика на топлоотдаващата повърхност, коефициент на топлоотдаване и начин на монтаж.
   На тази база чрез топлотехнически изчисления се определя коригиращият коефициент за всеки радиатор, който служи за определяие на редуцираните показания.

   КАК СЕ ИЗГОТВЯ ВАШАТА СМЕТКА?
   Показанията на уреда са безмерна величина и се наричат потребителски топлинни единици. Стойността на една единица се получава като се раздели общата консумация на сградата на сумата от броя отчетени редуцирани единици. Разходът за отделен радиатор се получава като се умножи стойността на една единица по броя на единиците, показани на уреда, т. е. регистрира се процентен дял от общото топлопотребление на сградата.

ЗА ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ КЪМ СИСТЕМАТА ЗА ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ СПОРЕД ПОТРЕБЛЕНИЕТО

Стьпки:
- контактувайте със съседите от вашата жилищна сграда предложете новата система.
- за да има полза от въвеждането й е необходимо да бъде инсталирано съответното оборудване във всички или
почти всички жилища - вземете съгласието на съседите.
- общото събрание на представители от всички жилища трябва да одобри въвеждането на системата за отчитане
на разходите за отопление според потреблението и да посочи свой представител за реализирането й.
- изберете фирма която предоставя услугите по монтаж на оборудването и отчитане на разходите за отопление.

НЯКОИ ВАЖНИ КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА:
- официално споразумение между “Топлофикация”- гр.Плевен ЕАД и фирмата, което е гаранция за качеството на предлаганите услуги.
- предлага ли се цялото необходимо оборудване, инсталирането му и отчитане на разходите за отопление и на каква цена
- отговаря ли на продължителността на предлагания договор за обслужване на специфичните изисквания на потребителите
- предлагат ли се допълнителни услуги като поддръжка и ремонт на оборудването, консултации за използуването му. Телефонен номер на сервиза на фирмата.
- схемата за заплащане за необходимите уреди - авансово при доставката му, разсрочено, друго.
Отчитането на разходите за отопление се предлага от множество фирми, включително и:

ТОПЛОСНАБДИТЕЛНА АГЕНЦИЯ и ЕНЕРГИЕН СЕРВИЗ “НЕЛБО ИНЖЕНЕРИНГ”ООД
Централен офис:гр. Велико Търново. ул. Васил Левски 27 А, тел/факс: 062/2-88-77
Клон гр.Плевен, бул, “Русе" 8 А, тел/факс: 064/ 3-45-68

Copyright © 1993 - 2001  От ВАС за ВАС
Всички права запазени