Назад към първата страница на Научно-техническа информация
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
и
ФОНТАНЪТ
Н.с. II ст. д-р инж. Димитър Георгиев - УАСГ,  Доц. д-р инж. Искра Василева - ЛТУ

   Фонтанът е едно от най-разпространеннте водни съоръження в зелените площи. Точното разпределенме на фонтаните по групи или установяването на правила за сьздаване на фонтана в най-разнообразния му вид и форма е невъзможно, тъй като фонтанното изкуство е преди всичко полет на творческата фантазия, съчетан с характера на околната среда и ефекта, който трябва да се търси. По своя характер фонтаните могат да се разделят на архитектурни, декоративни и скулптурни.

Къде е мястото на фонтана?
   Фонтанът има място във всички видове зелени площи, като се започне от тези за широко или ограничено ползване и се стигне до частните дворове и зимните градини. Независимо дали е в обществената градина или в интимното пространство на личната градина, мястото на фонтана е далеч от вятъра - на завет. Визуаният достъп до него трябва да бъде непосредствен. Височината на полета на водната струя и разстоянието да позволяват цялостното му възприемане както от къщата, така и от моравата (от алеята за разходка, от мястото за парти и т. н.). Ако искате да създадете чрез фонтана интимен кът, изолирайте го от външните шумове и чуждите любопитни погледи чрез подходящо подбрана и композирана растителност. Ако пък сте решили да изградите цяла серия от водни обекти, именно фонтанът е акцентът на композицията на водните площи и водните ефекти.

Какво трябва да знаем?
   При оразмеряването на фонтаните трябва предварително да се знае коефициентът на водното количество на дюзите. Този коефициент се дава от фирмата производител. При серия от няколко последователно разположени дюзи за постигане на равномерност на разпределението на водното количество да се използват някои класически способи като: ограничаване (коригиране) дължината на разпределителната (дистрибуторна) тръба, евентуална промяна на диаметъра й, двустранно или многостранно захранване (ако е 8ъзможно, може да се прибегне и до промяна на характеристиките на дюзите). Скоростта на водата в дистрибуторната тръба трябва да бъде по-малка от 0,5 м/сек.

Избор на фонтана
    В световната практика са разработени най-различни модели и композиции на фонтани. В основната си част те се състоят от дюзи, по една или няколко на “знездо”, разположени вертикално или под някакъв ъгъл спрямо хоризонта, чиито струи поотделно или в съчетание формират декоративни фигури в пространството и времето. Могат да са разположени едноредно или многоредно, в прав участък, в кръг или в друга произволна форма. Най-често дюзите са с цилиндрична или конична форма на работния канал, със или без вградени допълнителни хидравлични приспособления в тях. За малки дворни пространства са подходящи фонтани с височина до 2-2,5 м, скулптурни фонтани, декоративни фонтани, фонтан “Пирует”, фонтан “Корона”, кръгъл фонтан - еднореден чли двуреден, фонтан тип “Лава”, тип “Каликс” и тип “Гейзер”, водните сфери и др.
    В големите паркове биха могли да намерят място фонтани от типа на  “Воден орган” и други подобни.

И все пак...
Трябва да се има предвид, че голяма част от фонтаните в своята композиционна форма представляват сложна и нестандартна хидравлична задача. Решаването й е свързано с отчитане на редица конструктивни особености и детайли, поради което много често на проектното решение трябва да се гледа като на едно първо приближение. Освен това много често конструктивното оформяне и монтажът на място дават известно отклонение от преследвания краен ефект, поради което е необходимо да бъдат предварително заложени някои допълнителни компенсаторни механизми и техники за “фина” настройка. Именно затова е потребна компетентната помощ и съучастие на специалистите.
 

 
Copyright © 1993 - 2001  От ВАС за ВАС
Всички права запазени