Назад към първата страница на Научно-техническа информация
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
и
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ,
ВЪВЕДЕНИ КАТО БДС ОТ ТК 4 " ЦИМЕНТ, ВАР И ГИПС " И ТК 5 " БЕТОНИ И РАЗТВОРИ "
инж. Ирен Дабижева - ДАСМ

   Техническите комитети по стандартизация са обществени организации, които се занимават с разработване на стандарти в различни области на икономиката. От 1996 г. в България тече процес на хармонизиране на базата от стандарти с европейските, като в последните години този процес се поставя като основно изискване за присъединяване на България към Европейския съюз.
   Дейността на техническите комитети в областта на строителството и строителните материали е особено важна. За разлика от други отрасли в икономиката, в които производството значително е намаляло и дори е прекратено, строителството е такава област, в която производството никога не спира. Интересът към стандартите в областта на строителството е висок и постоянен. За това техническите комитети ТК 4 "Цимент, вар и гипс" и ТК 5 "Бетон и разтвори " работят усилено по въвеждане на европейските стандарти в областта на строителните материали. Особено продуктивен беше периода от средата на 1999 г. до настоящия момент. Бяха въведени значителен брой стандарти и проектостандарти за цимент, вар, гипс, газобетон, химични добавки за бетон, инжекционни разтвори, строителни разтвори за мазилки и др.
   Настоящият доклад има за цел да запознае заинтересованите специалисти с европейските стандарти и проектостандарти, въведени, или в процес на въвеждане като БДС. Индексите, с които са обозначени отделните заглавия дават информация за етапа, на който стандартите се намират към настоящия момент. В края на изложението има легенда за всеки от индексите.
 

І,  Стандарти, подготвени в ТК 4 " Цимент, вар и гипс "

БДС EN 196-1 " Методи за изпитване на цимент. Част 1 : Определяне на якост " 1)

   Този европейски стандарт описва метода за определяне на якостта на натиск и на огъване на циментови разтвори. Стандартът описва препоръчителната процедура; използването на алтернативни процедури е разрешено само в точно определени случаи при условие, че те не променят значително резултатите, получени според изискванията на раздел 11. Методът обхваща определянето на якостта натиск и ( по желание ) на якостта на огъване на пробни тела с форма на призма с размери 40 mm x 40 mm x 160 mm. Пробните тела се приготвят от разтвор с пластична консистенция със състав една масова част цимент и три масови части стандартен пясък при водоциментов фактор 0,50. Този стандарт допуска използването на стандартен пясък от различни източници и страни при положение, че якостта на цимента не се отклонява значително от тази, получена при използване на пясък за сравняване съгласно раздел 11.

БДС EN 196-2 " Методи за изпитване на цимент. Част 2 : Химичен анализ на цимент " 1)

   Този европейски стандарт описва методите за извършване на химичен анализ на цимента. Този стандарт се отнася за цименти, а също така и за техните компоненти, като клинкер и доменна шлака. Изискванията на стандарта уточняват кои методи трябва да се използват.

БДС EN 196-3 " Методи за изпитване на цимент. Част 3 : Определяне на време на свързване и обемопостоянство " 1)

   Този европейски стандарт описва методите за определяне на времето на свързване и на обемопостоянство на цимент. Той е приложим при всички видове цимент, разглеждани в прБДС prEN 197-1. Времето на свързване се определя чрез наблюдение на проникването на игла в циментова паста със стандартна консистенция, докато достигне определена стойност. Обемопостоянството се определя чрез наблюдение на разширението на обема на циментова паста със стандартна консистенция, установено чрез относителното движение на две игли. Циментовата паста със стандартна консистенция притежава точно определено съпротивление на проникване на стандартен накрайник. Водата, необходима за такава паста, се определя чрез няколко опита за проникване в пасти с различни количества на водата.

прБДС ENV 196-4 " Методи за изпитване на цимент. Част 4 : Количествено определяне на компонентите " 4)

   Този европейски предварителен стандарт описва методите за определяне на съдържанието на компонентите на циментите, попадащи в обхвата на прБДС prEN197-1. Първият метод, описан в т. 6 засяга всички цименти, без значение какъв е броят и видът на техните компоненти. Това е метод на избирателна разтворимост, който трябва да се смята за препоръчителен, когато различните компоненти, обикновено с неизвестен брой, не се намират поотделно по едно и също време в цимента, както обикновено.

БДС EN 196-5 " Методи за изпитване на цимент. Част 5 : Определяне на пуцолановата активност на пуцоланови цименти " 1)

   Този европейски стандарт описва метод за определяне на пуцолановата активност на пуцоланови цименти, отговарящи на прБДС prЕN 197-1. Този стандарт не е приложим за портландцименти с пуцоланова добавки, нито за пуцоланови добавки. Пуцолановата активност трябва да бъде оценена, като се сравни количеството на калциев хидроксид във воден разтвор в контакт с хидратиран цимент след определен период от време с количеството калциев хидроксид, способно да насити воден разтвор със същата алкалност. Изпитването се счита положително, ако концентрацията на калциевия хидроксид в разтвора е по-ниска от концентрацията при насищане.

БДС EN 196-6 " Методи за изпитване на цимент. Част 6 : Определяне на ситност " 1)

   Този европейски стандарт описва два метода за определяне на ситността на цимента. Методът чрез пресяване се използва само за да покаже наличието на едри циментови частици. Този метод е подходящ предимно за проверяване и контролиране на производствения процес. С метода чрез въздухонепропускливост ( метод на Блейн ) се измерва специфичната повърхност ( повърхността, отнесена към единица маса ) на цимента, като се сравнява с проба от цимент за сравняване. Определянето на специфичната повърхност основно се използва за проверка на стабилността на процеса на смилане в една и съща инсталация. Този метод позволява да се извърши само ограничено оценяване на свойствата на използвания цимент. Методите са приложими за всички видове цимент, посочени в прБДС prЕN 197.

БДС ЕN 196-7 " Методи за изпитване на цимент. Част 7 : Методи за вземане и подготовка на проби за изпитване от цимент " 1)

   Този европейски стандарт описва само уредите, които трябва да бъдат използвани, методите, които трябва да бъдат прилагани, и изискванията, които трябва да бъдат изпълнени при вземане на проби от цимент, представителни за съответни партиди за изпитване и оценяване на качеството на продуктите преди, по време или след доставката. Изискванията на този стандарт са приложими само когато пробите от цимент са взети :
   а) за проверка на съответствието на текущото производство на цимент по всяко време със стандарта ( например за нуждите на самоконтрола на производителя или в съответствие с изискванията на процедурата за сертификация )
   б) за проверка на съответствието на доставка или партида със стандарта, с договорните условия или с изискванията на спецификацията при поръчката.
   Стандартът е приложим за вземане на проби от всички видове цимент, определен в прБДС prЕN 197-1, независимо, дали той е :
   в) в силоз
   г) в торби, тенекиени кутии, варели или в каквито и да е други опаковка
   д) транспортиран в насипно състояние, в автоцистерни, жп вагони, кораби и др.

прБДС prЕN 196-8 " Методи за изпитване на цимент. Част 8 : Определяне на топлината на хидратация. Метод на разтваряне " 4)

   Този предварителен европейски стандарт описва метод за определяне на топлината на хидратация на циментите с помощта на калориметър с разтваряне, така наречения метод на разтваряне. Друг метод, наречен полу-адиабатен метод е описан в друг стандарт – прБДС prЕN 196-9. Двата метода могат да се използват независимо един от друг. количеството топлина се изразява в джаули на грам цимент. Този стандарт се прилага за всички хидравлични свързващи вещества, независимо от техния състав. Основата на метода е измерването на топлината на разтваряне в смес от киселини на нехидратирал цимент и на цимент хидратирал при определени условия в продължение на предварително определен период от време.

прБДС prЕN 196-9 " Методи за изпитване на цимент. Част 9 : Определяне на топлината на хидратация. Полу-адиабатен метод " 4)

   Този европейски проектостандарт описва метод за измерване на топлената на хидратация на циментите с помощта на полу-адиабатната калориметрия, познат още като метод на Лангавант. Целта на изпитването е непрекъснато измерване на топлината на хидратация на цимента през първите няколко дни. този стандарт се прилага за всички хидравлични свързващи вещества, независимо от техния състав, с изключение на бързосвързващите цименти. Полу-адиабатния метод се състои в поставяне на проба от прясно приготвен разтвор в Дюаров съд с цел да се определи количеството отделена топлина в съответствие с повишаването на температурата. В даден момент от време топлината на хидратация на цимента, включен в пробата, е равна на сумата от топлината, акумулирана в Дюаровия съд, и топлината, загубена в околната атмосфера по време на цялото изпитване.

БДС ЕN 196-21 " Методи за изпитване на цимент. Част 21 : Определяне на съдържанието на хлориди, въглероден диоксид и алкалии в цимента " 1)

   Стандартът описва методи за определяне на съдържанието на хлориди, въглероден диоксид и алкалии в цимента. Стандартът описва препоръчителни методи, а също така в определени случаи алтернативен метод, който дава еквивалентен резултат.

прБДС prЕN 197-1 " Цимент. Част 1: Състав, спецификация и критерии за съответствие на обикновени цименти " 4)

   Този европейски стандарт определя свойствата на компонентите на обикновените цименти и съотношенията, в които тези компоненти се смесват, за да се получат различни типове, състави и класове по якост цимент. След това стандартът описва необходимите изисквания за механичните, физичните и химичните свойства на тези типове и класове по якост и посочва правилата за оценка на съответствието им с тези изисквания. Дадени са също така и необходимите условия за устойчивост.

прБДС prЕN 197-2 " Цимент. Част 2: Оценка за съответствие " 4)

   Този европейски проектостандарт определя схемата за оценка на съответствие на цименти с техните съответствуващи стандарти за спецификация на продукта, включително сертификация за съответствие от орган по сертификация. Стандартът дава технически правила за контрол на продукцията от производителя в завода, включително текущия контрол на проби, и за задълженията на органа по сертификация. Той дава също правила за действията, които трябва да се предприемат в случай на несъответствие и изисквания към центровете за експедиция.

прБДС prEN 13279-1 " Гипс и строителни състави на гипсова основа. Част 1: Определения и изисквания " 4)

   Този европейски проектостандарт определя характеристиките и производството на прахообразни продукти на основата на гипсово свързващо вещество за целите на строителството. Това включва предварително подготвени гипсови строителни състави, използвани за шпакловане на стени и тавани вътре в сградите, където те се използват като довършителен материал, подходящ за изпълнение на декорация. Тези състави са специално съставени, за да отговарят на изискванията за тяхното използване чрез прилагането на добавки, добавъчни материали или други свързващи вещества. Включени са гипс и състави на основата на гипс за ръчно и машинно полагане. Този стандарт се прилага също така за свързващи гипсови вещества за използване на обекта и за следваща преработка в гипсови блокове, гипсови панели, гипсови влакнести изделия и гипсови елементи за тавани. Включени са също гипсови разтвори за тухлена зидария на неносещи стени и прегради.

прБДС prEN 13279-2 " Гипс и строителни състави на гипсова основа. Част 2: Методи за изпитване " 4)

   Този европейски проектостандарт описва препоръчителните методи за изпитване на всички гипсови състави и строителни състави на основата на гипс. Включени са следните методи за изпитване :
пресевни анализи;
определяне съдържанието на серен триоксид и изчисляване на        еквивалентното количество калциев сулфат дихидрат;
определяне на съотношението вода/гипсов състав;
определяне на времето на свързване;
определяне на якост на опън при огъване;
определяне на твърдост;
определяне на сцепление;
водозадържане.

прБДС prЕN 459-1 " Строителна вар. Част 1: Определения, спецификации и критерии за съответствие " 5)

   Този европейски проектостандарт се отнася за строителна вар, която се употребява като свързващо вещество за производство на строителни разтвори за зидария и мазилка ( външна и вътрешна ), както за производство за други строителни продукти. Той съдържа определение на различните видове строителна вар и тяхната класификация. Освен това, той съдържа изисквания за химичните и физичните свойства, които зависят от съответния вид строителна вар и установява критериите за съответствие на строителната вар.

прБДС prЕN 459-2 " Строителна вар. Част 2: Методи за изпитване " 5)

   Този европейски проектостандарт описва методите за изпитване на всички видове строителна вар, застъпени в Е 459-1. Стандартът съдържа следните видове изпитвания :
вземане на проби;
химични анализи;
физични изпитваия;
якост на натиск;
финост на смилане;
обемопостоянство;
време на свързване;
стандартен строителен разтвор по обемни части и водопотребност, за оценка на размера на разстилане и проникване;
водозадържаща способност;
определяне съдържанието на въздух;
обемна плътност;
добив;
реакционна способност;
свободна вода.

прБДС prЕN 459-3 " Строителна вар. Част 3: Оценка за съответствие " 5)

   Този европейски проектостандарт установява методите за оценка на съответствието на строителната вар, със отговарящия продуктов стандарт prEN 459-1, включително декларацията за съответствие от производителя. Този европейски стандарт съдържа правила за собствен заводски контрол на продукцията от производителя, включително вътрешно контролно изпитване на проби. Освен всичко това, той съдържа правила за мерки (мероприятия), които трябва да се вземат при несъответствие, както и методи за декларацията за съответствие и изисквания за местата на доставяне.

БДС EN 490 " Бетонови керемиди и допълнителни елементи за покриви. Спецификация на продуктите " 3)

   Този стандарт определя изискванията за бетонови керемиди и допълнителни елементи за наклонени покриви. Спецификацията по отношение на допълнителните елементи се ограничава до материалите и водонепропускливостта на керемидите за улама. В този стандарт не е включена спецификация на повърхностни покрития, а информативни съвети са дадени в Приложение С. Свойствата на продуктите са определени доколкото е възможно, чрез редица типови изпитвания. Направено е разграничение между типови изпитвания и обикновени изпитвания за контрол на качеството. Свойствата на един покрив, изграден с тези продукти, зависи не само от свойствата на продуктите, изисквани от този стандарт, но и от проекта, конструкцията и изпълнението на покрива като цяло във връзка с околната среда и условията на използване.

БДС EN 491 " Бетонови керемиди и допълнителни елементи за покриви. Методи за изпитване " 3)

Този европейски стандарт описва методи за изпитване на бетонови керемиди и керемиди за улама за наклонени покриви. Той съдържа следните методи за изпитване :
дължина на окачване и правоъгълност на керемиди с правилен преден ръб;
покривна широчина;
равнинност;
маса;
разрушаващ товар при огъване;
водонепропускливост;
мразоустойчивост;
задържане на палците.
 

ІІ Стандарти, подготвени в ТК 5 " Бетони и разтвори "

БДС ЕN 678 " Определяне на плътността в сухо състояние на автоклавен газобетон" 3)

   Пробните тела се изрязват от готови строителни елементи. Плътността в сухо състояние се определя като отношение на масата на пробното тяло, след изсушаване до постигане на постоянна маса при ( 105 ± 5 )о С към неговия обем.

БДС ЕN 679 " Определяне на якост на натиск на автоклавен газобетон " 3)

   Якостта на натиск се определя чрез пробни тела като отношение между разрушителния товар при центрично натоварване на натиск и напречното сечение на пробното тяло, перпендикулярно на посоката на натоварване.

БДС ЕN 991 " Определяне на размерите на готови армирани елементи от автоклавен газобетон или от бетон с леки добавъчни материали и отворена структура " 3)

Стандартът описва метода за определяне на основните размери и проверка на правоъгълността на готови армирани елементи от автоклавен газобетон ( ААС ) или бетон с леки добавъчни материали ( LAC ) в съответствие с prEN 1520
Забележка : prEN 1520 " Готови елементи от бетон с леки добавъчни материали и отворена структура "

БДС ЕN 992 " Определяне на плътността в сухо състояние на бетон с леки добавъчни материали и отворена структура " 3)

   Плътността в сухо състояние се определя чрез пробни тела от готови строителни елементи съгласно prEN 1520 като отношение на масата на бетона след изсушаване до получаване на постоянна маса към неговия обем.

БДС ЕN 1351 " Определяне на якост на опън при огъване на автоклавен газобетон " 3)

   Якостта на опън при огъване се определя, като в средната третина на разстоянието между опорите на призматично пробно тяло, подпряно в двата края, се прилага огъващ момент чрез натоварване в две точки. Максималният товар, който е издържало пробното тяло се записва и се изчислява якостта на опън при огъване. Методът на натоварване с единичен товар в средата също може да се използва и е разгледан в Приложение А. Методът с натоварване в две точки се приема като сравнителен метод. По принцип по метода с натоварване с единичен товар в средата съгласно Приложение А се получават по-високи стойности за якостта на опън при огъване в сравнение с метода с натоварване в две точки.
 

БДС ЕN 1352 " Определяне на статичния модул на еластичност при натиск на автоклавен газобетон или
бетон с леки добавъчни материали и отворена структура " 3)

   Модулът на еластичност ( Е - модул ) се определя чрез призматични пробни тела от готови елементи. Той се изчислява от разликата между надлъжните деформации при натиск, съответстващи на увеличението на надлъжното напрежение на натиск от базовото напрежение уа ( приблизително 5 % от обявената якост на натиск на бетона ) до максималното напрежение на изпитване уb ( обикновено една трета от обявената якост на натиск на бетона. Обявената якост на натиск е якост, декларирана от производителя.

БДС EN 1354 " Определяне на якост на натиск на бетон с леки добавъчни материали и отворена структура " 2)

   Якостта на натиск се определя чрез пробни тела, изрязани от готови елементи. Тя се изчислява като отношение на разрушаващия товар при осов натиск към площта на напречното сечение на пробното тяло.

БДС ЕN 1355 " Определяне на деформации при пълзене при натиск на автоклавен газобетон или бетон с леки добавъчни материали и отворена структура " 2)

   Деформациите при пълзене се определят чрез пробни тела, изрязани от готови строителни елементи. Деформацията при пълзене за дадена възраст t (еcc,t) се получава от общата деформация при натиск за тази възраст ( е cc,tot,t ) намалена с деформацията към момента на достигане на същото напрежение ( е ci,to ) и намалена с деформацията от съсъхване през време на натоварването за разглежданата възраст ( е cs,t ). Деформациите от съсъхването се определят върху ненатоварени пробни тела, идентични с тези, които се използват при изпитването на деформация от пълзене, взети от същия елемент и съхранявани при същите условия.

БДС ЕN 1356 " Експлоатационно изпитване при напречно натоварване на готови армирани елементи от автоклавен газобетон или от бетон с леки добавъчни материали и отворена структура " 3)

   Стандартът определя метод за определяне на механичните характеристики на готови армирани елементи от автоклавен газобетон ( ААС ) или бетон с леки добавъчни материали и отворена структура ( LAC ) според prEN 1520 при напречно натоварване. Тук се включват :
провисване в средата на разстоянието между опорите при различни стъпки на натоварване;
натоварване, което причинява напукване;
максимален товар при постепенно нарастване на натоварването до разрушаване;
място и форма на разрушаването.
 

БДС ЕN 445 " Инжекционен разтвор за канали за напрягаща армировка. Методи за изпитване " 3)

   Инжектирането на разтвор в каналите на напрягащата армировка е важна операция при изпълнение на конструкции, напрегнати след втвърдяването на бетона. Този европейски стандарт съдържа методите за изпитване на инжекционни разтвори в съответствие с ЕN 447. Някои от посочените в този европейски стандарт методи на изпитване са алтернативни и е необходимо избрания метод на изпитване да отговаря на съответните изисквания. Стандартът включва следните методи за изпитване :
1. Изпитване за подвижност – дадени са два метода :
1.1. Метод с потъване - изпитването се състои в измерване на времето, което е необходимо на потъващо тяло за да потъне в определено количество инжекционен разтвор, намиращ се в тръба. Дадени са:
1.2. Метод с конус – подвижността на инжекционния разтвор, изразена в секунди, е измереното време, необходимо за изтичане на определено количество инжекционен разтвор при определени условия през отвора на конуса;
2.Изпитване за водоотделяне – измерва се количеството вода, което се отделя на повърхността на инжекционния разтвор, оставен в покой и защитен от изпарение;
3.Изпитване за изменение на обема – изменението на обема се измерва в % от обема на инжекционния разтвор при началото и в края на изпитването. С това изпитване се определя главно изменението на обема, предизвикано от разслояване или разширяване. Дадени са два метода – метод с цилиндър и метод със съд;
4.Изпитване за якост на натиск;
4.1.Чрез призми – якостта на натиск на инжекционния разтвор се определя върху счупените половинки от призми, като при това изпитване се използват методите за механични изпитвания, описани в ЕN 196-1;
4.2.Чрез цилиндри – при това изпитване якостта на натиск на инжекционния разтвор се определя с трите цилиндъра, използвани за изпитване на изменението на обема.

БДС ЕN 446 " Инжекционен разтвор за канали за напрягаща армировка. Технология на инжектиране " 3)

   Този европейски стандарт съдържа изисквания към инжектирането на разтвора, които са в съответствие със съдържащите се в ЕNV 1992-1-1 препоръки. Той съдържа методи за инжектиране на обикновен инжекционен разтвор в каналите при напрягане след бетониране. При други, по- специални инжекционни разтвори е необходимо към изискванията в този стандарт да се прибавят допълнителни изисквания. Този европейски стандарт обхваща също предварителна оценка, изпитване за пригодност и контрол на качеството за инжекционния разтвор и неговите съставки. В стандарта са дадени стойности, които са означени с (+). Тези стойности могат да се променят в зависимост то условията на строителната площадка, ако са спазени другите изисквания на този европейски стандарт.
 

БДС ЕN 447 " Инжекционни разтвори за канали за напрягаща армировка. Технически изисквания за обикновени инжекционни разтвори " 3)

   Този европейски стандарт се отнася за материалите, които могат да се използват за производство на обикновени инжекционни разтвори, наречени тук " обикновени инжекционни разтвори ". За други разтвори, предназначени за по-специални цели, може да се поставят допълнителни изисквания от дадените в този стандарт. Тук те са наречени " специални инжекционни разтвори ".
 

БДС ЕN 450 " Летящи пепели за бетон. Определения, изисквания и контрол на качеството " 3)

   Този европейски стандарт съдържа изисквания за химичните и физичните свойства, както и процедурите за контрол на качеството на пепелите, които могат да бъдат използвани по един сигурен начин като пуцоланови добавки при производството на бетон, приготвен и положен на место или за производство на готови елементи. Този стандарт не съдържа изисквания за използване на пепелите в бетон, определени в prЕN 206. Преди използването им, пепелите могат да бъдат преработвани чрез класифициране или селекциониране, с цел повишаване на фиността им и подобряване на някои от техните свойства. Така обработени, пепелите могат да съответстват на този стандарт, но той не включва допълнителни изисквания, отнасящи се до фиността и до намаляване на водопотребността, които позволяват специфичното използване на тези пепели като специална съставна част на циметните системи в бетона. Този стандарт не се прилага за пепели, които се използват за производство на цименти в съответствие с прБДС prЕN 197-1.

БДС EN 451-1 " Методи за изпитване на летящи пепели. Част 1 : Определяне на съдържанието на свободен калциев оксид " 3)

   Този европейски стандарт определя процедурата за определяне на съдържанието на свободен калциев оксид в летящи пепели от ТЕЦ. Стандартът описва сравнителен метод. Ако се използват други методи, трябва да се докаже, че те дават еквивалентни резултати на тези, получени със сравнителния метод.

БДС ЕN 451-2 " Методи за изпитване на летящи пепели. Определяне на фиността чрез мокро пресяване " 3)

   Този стандарт се отнася за определяне на фиността на летящи пепели чрез мокро пресяване върху сито с размер на отворите 0,045 mm. Стандартът описва препоръчителен метод. Ако се прилагат други методи, трябва да се докаже, че тези методи дават същите резултати както препоръчителния метод. При спорове важи препоръчителния метод.

БДС ЕN 934-2 " Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: Химични добавки за бетон. Определения и изисквания "3)

   Този европейски стандарт се отнася за определенията и изискванията за химични добавки, използвани за бетон. Той се отнася за химични добавки за неармиран, армиран и предварително напрегнат бетон, който се приготвя на мястото на полагането, за готова бетонна смес и за бетон за готови елементи. Изискванията към характеристиките на химичните добавки в този стандарт се прилагат към бетон с обикновена консистенция. Те не могат да бъдат прилагани за химични добавки, предназначени за химични добавки, предназначени за други видове бетон, такива като полусухи или земновлажни смеси. Включено е определение за многофункционални химични добавки, но не са подготвени изисквания за тези добавки. Изискванията, отнасящи се за практическото приложение на химични добавки при производството на бетон, т.е. изискванията, отнасящи се за състава, смесването, полагането, отлежаването и т.н. на бетона, съдържащ химични добавки не са обект на този стандарт.

БДС ЕN 480-1 " Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 1 : Сравнителен бетон и сравнителен разтвор за изпитване " 2)

   Този стандарт определя изходните материали, състава и начина на смесване за изготвяне на сравнителен бетон и на сравнителен разтвор, предназначени за изпитване на влиянието и съвместимостта на химичните добавки, съгласно  БДС ЕN 934-2.

БДС ЕN 480-2 " Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 2 : Определяне на време на свързване " 2)

   Този европейски стандарт описва метод за определяне на време на свързване на строителен разтвор с и без добавки. Той е едно приспособяване на изпитването за време на свързване, описано в БДС ЕN 196-3. Този стандарт описва препоръчителния метод; той допуска използването на алтернативна апаратура, както е указано в забележките, при условие, че тя не влияе върху резултатите.

БДС ЕN 480-4 " Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 4 : Определяне на водоотделянето на бетона " 2)

   Този европейски стандарт описва метод за определяне на относителното количество на водата за направа на бетон, което се отделя от една проба прясно смесен бетон. Този метод важи за бетони с добавъчни материали с максимален размер на частицата до 50 mm.

БДС ЕN 480-5 " Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 5 : Определяне на капилярната абсорбция " 3)

  Този европейски стандарт описва метод за изпитване, позволяващ да се определи влиянието на химичните добавки върху капилярната абсорбция на разтворите. Изпитването се състои в измерване на масата на водата, абсорбирана от пробна тяло от разтвор при стандартни условия.
 

БДС ЕN 480-6 " Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 6 : Инфрачервена спектроскопия " 2)

   Този европейски стандарт описва метода за определяне на химичните добавки чрез инфрачервена спектроскопия. Инфрачервената спектроскопия се извършва върху сух материал от химическа добавка, изсушен при температура ( 105 ± 3 )о С, освен ако не е указана друга температура от производителя. може да се използва остатъка след определяне на съдържанието на сухо вещество, съгласно ЕN 480-8.

БДС ЕN 480-8 " Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 8 : Определяне на сухо вещество " 2)

   Този европейски стандарт описва метод за определяне на съдържанието на сухо вещество в химичната добавка. Проба от химичната добавка се изсушава в продължение на 4 h в сушилня при ( 105 ± 3 ) о С. При течни добавки, този метод се използва за определяне съдържанието на сухо вещество в химичната добавка. При прахообразни добавки, този метод се използва за определяне на действителната маса на изсушеното прахообразно вещество. Методът не позволява да се определи абсолютното съдържание на сухото вещество в добавката.

БДС ЕN 480-10 " Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 10 : Определяне на водоразтворими хлориди " 2)

   Този европейски стандарт описва метод за определяне съдържанието на водоразтворимите халогени ( с изключение на флуора ) в химичните добавки. Общото съдържание на водоразтворимите халогени се отбелязва като съдържание на хлориди.

БДС ЕN 480-11 " Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 11 : Определяне на характеристиките на въздушни пори във втвърден бетон " 3)

   Този европейски стандарт описва експериментален метод за определяне структурата на въздушните пори в проба от втвърден бетон, съдържащ въвлечен въздух. Структурата на въздушните пори се описва с помощта на следните параметри :
 а) общо съдържание на въздух;
 б) специфична повърхност на системата въздушни пори;
 в) пространствен фактор;
 г) разпределение на въздушните пори по размер;
 д) съдържание на въздушни микропори;
   Така описаният метод е подходящ за прилагане само за проби от втвърден бетон, за който се знае оригиналната рецепта на изготвяне и пробите са представителни за този състав на бетона. Този метод е приложим само за лабораторно приготвен бетон.

БДС ЕN 480-12 " Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 12 : Определяне на съдържанието на алкалии в химичните добавки " 2)

   Този европейски стандарт описва метод за определяне съдържанието на алкалии (натрий и калий ) в химичните добавки за бетони, разтвори и инжекционни разтвори, съгласно поредицата стандарти ЕN 934. За измерване на съдържанието на натрий и калий в разреден азотнокисел екстракт от химичната добавка се използва атомно-абсорбционен спектрофотометър. Екстрактът се изпарява във въздушно-ацетиленов пламък и се измерва нивото на абсорбцията на излъчване на натрий и калий по време на преминаването му през пламъка. Като алтернатива на определянето с атомно-абсорбционен спектрофотометър на съдържанието на натрий и калий в изпитваните разтвори, приготвени съгласно този стандарт, може да се извърши с подходящо калибриран пламъчен фотометър.

БДС prЕN 13263 " Микросилициев прах. Определения, изисквания и контрол на съответствието " 4)

   Този проектостандарт се отнася до микросилициевия прах, който е страничен продукт при процеса на топене, използван за получаване на силициеви, метални и феро-силициеви сплави. Многогодишния изследователски опит доказва, че микросилициев прах, който отговаря на изискванията на този стандарт, има силно изразени пуцоланови свойства към цимента и може да се използва за изготвяне на бетонна смес и бетон с подобрени свойства. Този стандарт изброява изискванията за химичните и физичните свойства и за оценка на съответствието с изискванията към микросилициевия прах, с оглед използването му като добавка тип ІІ към бетон, полаган на място или в сглобяеми конструкции, съответстващ на prЕN 206. Този стандарт не регламентира правила за използването на микросилициевия прах в бетона. Такива правила се съдържат в prЕN 206 или в националните стандарти за бетон.

БДС ЕN 1015-1 " Методи за изпитване на разтвори за зидария. Част 1 : Определяне на зърнометричния състав ( чрез ситов анализ )" 3)

   Този европейски стандарт описва два метода за определяне на зърнометричния състав на сухи смеси за разтвори или невтвърдени с вода разтвори. Методът на мокро пресяване е приложим за разтвори, които съдържат обичайните добавъчни материали, а методът на сухо пресяване – за разтвори, съдържащи леки добавъчни материали. Този стандарт не се отнася за определяне на зърнометричния състав на самите добавъчни материали, който се определя в съответствие с метода за изпитване, описан в ЕN 933, нито за смеси, които съдържат влакна и тези влакна не могат да бъдат отделени преди пресяването.

БДС ЕN 1015-3 " Методи за изпитване на разтвори за зидария. Част 3 : Определяне на консистенцията на пресен разтвор (чрез стръскваща масичка )" 3)

   Този европейски стандарт описва метод за определяне на консистенцията чрез стойността на разстилането на прясно забъркани разтвори и смеси (за краткост " пресни разтвори "), включително разтвори, съдържащи минерални свързващи вещества и обикновени и леки добавъчни материали. Консистенцията на пресния разтвор се измерва със стръскваща масичка преди оценката на качествата, които го характеризират. Консистенцията е мярка за подвижност и/или водно съдържание на пресния разтвор и определя деформативността му когато е подложен на определен тип натоварване. Консистенцията, обаче, не е пряко свързана с поведението на пресния разтвор при употребата му. Обикновено, при нарастващо съдържание на вода, съществува линейна зависимост, но с различен наклон при различни разтвори, между разстилането определено по този метод и стойността на проникването на плунжера, определена по ЕN 1015-4 за същия тип разтвор.
 

БДС ЕN 1015-7 " Методи за изпитване на разтвори за зидария. Част 7 : Определяне на съдържанието на въздух в пресния разтвор " 3)

   Този европейски стандарт описва два метода за определяне на съдържанието на въздух в пресните разтвори, включващи и двата вида от разтворите с минерални свързващи вещества – плътни и с леки добавъчни материали.
метод А " Компресионен метод ";
метод Б " Метод с алкохол ".
Метод А се прилага при съдържание на въздух по-малко от 20 %. При съдържание на въздух равно или по-голямо от 20 % се прилага метод Б.

БДС ЕN 1015-10 " Методи за изпитване на разтвори за зидария. Част 10: Определяне на плътността в сухо състояние на втвърден разтвор " 3)

   Този европейски стандарт описва метод за определяне на сухата обемна маса на втвърден разтвор. Той е приложим за леки и обикновени разтвори, а също и за разтвори, полагани на тънки слоеве при използване на проби с правилна форма. Плътността в сухо състояние на пробата от втвърден разтвор се определя като отношение от масата му в изсушено в сушилня състояние и обема, който тя заема, когато е потопена във вода във водонаситено състояние.

БДС ЕN 1015-11 " Методи за изпитване на разтвори за зидария. Част 11: Определяне на якост на опън при огъване и якост на натиск на втвърден разтвор " 3)

   Този европейски стандарт описва методи за определяне на якост на опън при огъване и якост на натиск на пробни тела от разтвор за зидария, приготвени във форми. Якостта на опън при огъване на разтвора се изпитва чрез натоварване до разрушаване с една сила, приложена между две опори на втвърдени пробни тела с призматична форма, приготвени от разтвор. Якостта на натиск на разтвора се определя на двете половинки, които се получават при изпитването на опън при огъване. Пробните тела за изпитването на якост на натиск могат да се приготвят от призми и по друг начин, ако при това няма да се повредят, когато не е необходимо определяне на якост на опън при огъване.

БДС ЕN 1015-19 " Методи за изпитване на разтвори за зидария. Част 19: Определяне на проницаемостта на водни пари през втвърдени разтвори за мазилка " 3)

   Този европейски стандарт описва метод за определяне постоянната проницаемост на водни пари през разтвори съгласно prЕN 998-1 в горната и долната част на хигроскопичния обхват. методът за изпитване е приложим за разтвори, от които могат да се изготвят цилиндрични пробни тела с постоянна дебелина от 10 mm до 30 mm. Пробните тела се закрепват в отворите на кръгли съдове, в които налягането на водните пари се поддържа на съответно ниво с помощта на наситени разтвори на сол. Съдовете се поставят в среда с контролирана температура и постоянно налягане на водните пари, различно от това в съдовете. Степента на преминаване на пара се определя от разликата в масата на съдовете при постоянни условия.

БДС ЕN 523 " Каналообразувателни тръби от стоманена лента за предварително напрегната армировка. Терминология, изисквания, контрол на качеството " 2)

   Този стандарт се прилага за цилиндрични каналообразувателни тръби от стоманени ленти без покритие, с вълнообразен профил и с номинален вътрешен диаметър не повече от 130 mm  и съединителни елементи за тях ( връзки), които са монтирани, така че да образуват канали за предварително напрегната армировка в бетоновите елементи, напрегнати след полагането на бетона. Той се прилага само за каналообразуватели и съединителни елементи направени от свързани на фалц, или заварени ленти .Уплътненията между каналообразувателните тръби и връзките, които се изискват, не са обект на този стандарт.

БДС ЕN 524-2 " Каналообразувателни тръби от стоманена лента за предварително напрегната армировка.
Част 2: Определяне на поведението при огъване " 2)

   Този европейски стандарт дава процедурата за определяне на поведението при огъване на каналообразувателни тръби за предварително напрегната армировка в съответствие с ЕN 523. Поведението при огъване на каналообразувателните тръби се характеризира с тяхната крива " натоварване – деформация " и с натоварването в началото на пластичната деформация при огъване в три точки (две опори с една сила в средата)

БДС ЕN 524-3 " Каналообразувателни тръби от стоманена лента за предварително напрегната армировка.
Част 3: Изпитване на двустранно огъване " 2)

   Този европейски стандарт дава процедурата за определяне на огъваемостта на каналообразувателни тръби за предварително напрегнете армировка в съответствие с ЕN 523. Пробното тяло се огъва ръчно два пъти на всяка страна около кривата част на шаблон.
 

БДС ЕN 524-4 " Каналообразувателни тръби от стоманена лента за предварително напрегната армировка.
Част 4: Определяне на устойчивостта на странични натоварвания " 2)

   Този европейски стандарт дава процедурата за определяне на устойчивостта на странични натоварвания на каналообразувателни тръби за предварително напрегната армировка в съответствие с ЕN 523. Пробното тяло се поставя върху твърда основа и се подлага на натоварване с помощта на бутало с цилиндричен край.

БДС ЕN 524-5 " Каналообразувателни тръби от стоманена лента за предварително напрегната армировка.
Част 5: Определяне на устойчивостта на опън " 2)

   Този европейски стандарт дава процедурата за определяне на устойчивостта на опън на каналообразувателни тръби за предварително напрегната армировка в съответствие с ЕN 523. Към пробното тяло се прикрепя съединителна муфа и се подлага на натоварвания в съответствие с ЕN 523.

БДС ЕN 524-6 " Каналообразувателни тръби от стоманена лента за предварително напрегната армировка.
Част 6: Определяне на водонепропускливостта " 2)

   Този европейски стандарт дава процедурата за определяне на водонепропускливостта на каналообразувателни тръби за предварително напрегната армировка в съответствие с ЕN 523. Пробното тяло се фиксира вертикално, напълва се с вода и се подлага на постоянно вътрешно налягане.

Легенда за индексите :

1) Отпечатан стандарт, който може да се купи в книжарницата на ДАСМ.

2) Въведен стандарт, публикуван в Официалния бюлетин по стандартизация. Предстои излизане от печат.

3) В процес на одобряване, който ще бъде завършен до края на 2000 г.

4)  Проектостандарт, регистриран в Официалния бюлетин. Копие може да се получи в библиотеката на ДАСМ.

5)   Проектостандарт, преведен на български език, в процес на техническа редакция.

   Работата в ТК 4 и ТК 5 по въвеждането на европейските стандарти ще продължи с неотслабващо темпо и със съзнанието за необходимостта от тези стандарти в строителната практика.
   Ще се използва и възможността, дадена в Закона за националната стандартизация, част от стандартите да се въвеждат с признаване, без превод на български език. Разбира се, ще продължи практиката да се въвеждат с превод на български език онези стандарти, които масово се ползват от производители, потребители, изпитвателни лаборатории и т. н.

Адрес на автора:
ДАСМ
София 1000, ул. "6 септември" No.21
тел. 987 36 11, 986 17 07
 
 
 

Copyright © 1993 - 2001  От ВАС за ВАС
Всички права запазени