Назад към първата страница Актуално
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ИЗДЕЛИЯ, ДОГРАМА И МЕБЕЛИ. 
ТЕХНОЛОГИИ. ИНСТАЛАЦИИ. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ И ЕКОЛОГИЯ
и
и
Назад към първата страница на Научно-техническа информация
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
и
АВАНГАРДНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ С ОСИГУРЯВАНЕ АНТИКАРБОНИЗАЦИОННА ЗАЩИТА НА БЕТОНА

ст.н.с. д-р инж. В. Найденов (ЦАФХМ-БАН)
инж. Ст. Драганов (Лийф група проектиране системи СД)

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ
    Процесите на натрупване на дефекти и повреждания в стоманобетонните конструкции могат да започнат още с проектиране състава на бетона, с приготвяне, транспортиране, полагане, уплътняване на бетонната смес и при финишната обработва на повърхността. Лошото качество на изпълнение на тези операции най-често води до получаването на некачествен с повишена открита порьозност и висока проницаемост бетон, които не осигурява добра антикорозионна защита на стоманената армировка. Към всичко това, прибавяйки и редицата неблагоприятни постоянно или периодично действащи корозионни фактори - температурни деформации,  циклично  замразяване и размразяване,  атмосферна карбонизация, хроридни атаки от действието на антиобледенители и пр., - един най-често видим негативен резултат е развитието на процеси на пукнатинообразуване и корозия на стоманената армировка в дълбочината на сечението. Оставени да се развиват във времето, тези повреди са в състояние да компроментират носимоспособността и дълготрайността на конструкциите и съоръженията като цяло.
    Казаното по-горе напълно мотивира необходимостта от своевременно изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни (репарационни) работи по определена ефективна технологична схема с използването на наи-съвременнни материали.
    В тази връзка ЛИЙФ ГРУПА ПРОЕКТИРАНЕ СИСТЕМИ СД предлага технологично решение на проблема, базирано на най-съвременните достижения на световния опит.

I. МАТЕРИАЛИ
    Предлаганата технология се основава на използването на фирмени материали, производство на Don Construction Ltd, Англия.
    Грундиращият слой се изпълнява чрез полагане на двукомпонентен състав CEMPACH PRIMER, предназначен да увеличи адхезионната връзка между стар бетон и основния ремонтно-възстановителен високоякостен полимерциментов разтвор с мигриращи инхибитори на корозията CEMPACH N. Общото третиране на цялата бетонна повърхност се осъществява чрез използването на пронизващ през порите на бетона CEMGUARD 2020, чието основно предназначение е да осигури дълготрайна антикорозионна защита на стоманената армировка. Следва полагане на тънък изравнителен пласт CEMFAIR. Финишното третиране на повърхността се осъществява чрез полагане на еднокомпонетен еластомерен преместващ пукнатините антикарбонизационен и декоративен слой REPCOAT.
    Посочените по-горе фирмени материали притежават съответни технически спецификации и спецификации за безопастност при работа с тях.

II. ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА НА ПРОЦЕСА
II.1. Установяване и маркиране на слаби  и дефектирали участъци на стоманобетонната конструкция
• Извършва се прецизен визуален оглед на повърхността на стоманобетонната конструкция за установяване на слаби, с нарушена структура, напукани и дефектирали участъци;
• Установените участъци, подлежащи на ремонтно-възстановителни работи, се марКират и номерират по подходящ траен начин, напр. с контрастна боя;
• Оценява се функцията на маркираните участъци в статическата и експлоатационна схема на съоръжението и се определя последователността на извършване на ремонтно-възстановителните работи.
II.2. Подготовка на повърхността
• Бетоновата повърхност на маркираните участъци се подлага на предварителна обработка с чук и шило, с помощта на електрически или въздушен пистолет, или чрез пясъкоструене за отстраняване на замърсената и кородирала част от нея до откриване на здрав некородирал и некарбонизирал бетон. Дълбочината на карбонизация се установява лесно и относително точно чрез третиране на бетоновото сечение със спиртен разтвор на фенолфталейн;
• Ако обработката на бетоновото сечение в дълбочина доведе до откриване на част от стоманената армировка, то
последната се третира с механични средства (телена четка, пясъкоструене, обработва с подходящ ръждопреобразувател) до пълно отстраняване на всички продукти на корозия.
II.3. Измиване чрез водоструене на подготвената повърхност
• Повърхността на механично подготвените участъци се измиваобилно с чиста вода под налягане до пълно отстраняване на съществуващ прах, отломки кородирал бетон, ръжда и отлагания по стоманената армировка и пр. замърсявания.
II.4. Навлажняване на работната повърхност
• Непосредствено преди полагане на грундиращия състав повърхността на механично подготвените и обилно промити участъци се навлажнява до степен на липса на излишна вода.
II.5. Приготвяне и полагане на грундиращ слой CEMPACH PRIMER
• Приготвянето на грундиращия слой става чрез механично смесване и хомогенизиране посредством електрическа бъркалка на двукомпонентния CEMPACH PRIMER, доставен в 8-килограмови опаковки, съдържащи полимерна емулсия и прахообразен компонент. Цялото количество прахообразен материал постепенно и при постоянно разбъркване се добавя към полимерната емулсия до получаването на гъста кремообразна консистенция;
• Полагането на грунда се извършва с помощта на твърда четка до пълно и равномерно третиране на цялата бетонова повърхност и открита армировка. Трябва да се има предвид, че жизнеспособността на приготвения състав е около 1 час, в които рамки трябва да приключи полагането на цялото приготвено количество. Полагането трябва да се извършва при температура на въздуха и повърхността не по-ниска от 5 0С и не по-висоЬа от 35 0С;
• Разходна норма е функция на степента на грапавост на повърхността. Една хомогенизирана 8-килограмова опаковка е достатъчна за обработва на 10-15 м2 ремонтирана повърхност.
II.6. Приготвяне и полагане на репарационен слой CEMPACH N
CEMPACH N е акрилно модифициран репарационен разтвор с мигриращи инхибитори на корозията, съдържащ микросилициев прах, дисперсна армировка (фибри) и компенсиращи съсъхването агенти. Инхибиторите на корозията пронизват в бетонната структура, абсорбират се от повьрхността на стоманената армировка и формират защитен филм, който осигурява едновременно анодна и катодна антикорозионна защита.
• Полагането на репарационния състав трябва да се извърши в рамките на сроковете на жизнеспособност на положения грунд. Ако грундът вече е изсъхнал, то той трябва да се отстрани и да се положи нов, съгл. т. .5;
• Приготвянето на състава се осъществява чрез хомогенидзиране на 25-килограмовата опаковка с 3,2-3,8 литра вода до получаването на подходяща консистенция. Обемът на полученият репарационен разтвор е около 15 литра.
• Самото полагане се извършва ръчно при дебелина 10-50 мм. Разходната норма от порядъка на 1 литра/м2. Полагането се извършва в температурен диапазон, валиден и за грундиращия състав (т.II.5. )
• Необходими са определени грижи след полагане на основния репарационен състав, състоящи се в недопускане замръзване и предотвратяване на бързо изсушаване чрез покриване с полиетиленово фолио, мокри рогозки или тъкани от зебло, както и евентуално третиране чрез пръсване на специални  състави, формиращи повърхностна защитна мембрана.
II.7. Технологичен престой за втвърдяване и съхнене на репарационния слой
• След полагането на основния репарационен състав, в зависимост от метеорологичните условия, е необходимо да се осигури известно технологично време за втвърдяване, набиране на якост и съхнене в дълбочина преди полагането на следващия изравнителен слой.
II.8. Полагане на повърхностен мигриращ в дълбочина инхибитор на корозията CEMGUARD 2020
CEMGUARD 2020 се доставя в готов за полагане водоразтворим вид в 208- или 25-литрови бидони. Полага се с
четка, валяк или чрез пръсване на два пласта в рамките на 7-12 часа при разходната норма 0,25 литра/м2. Проявява активно инхибиращо в дълбочина действие както по отношение на анодна корозия на стоманата, така и срещу действието на хлориди и карбонизация в дълбочина. Не съдържа калциев нитрит и осигурява т.н. "дишане" на бетона в дълбочина.
• След втвърдяване на покритието цялата повърхност се измива обилно с вода под налягане. След изсъхване на
повърхността се създават подходящи условия за полагане на следващите слоеве на защитната система.
II.9. Приготвяне и полагане на изравнителен слой CEMFAIR
• Приготвянето на изравнителния  слой CEMFAIR се осъществява чрез хомогенизиране на 20-килограмовата опаковка с 4,5-5,5 литра вода. Полученият готов за полагане разтвор е с обем около 13 литра, който е достатъчен за покриване на около 6,5 м2 при дебелина на полагане от 2 мм.
• Върху предварително навлажнена зона ръчно се полага изравнителния слой като се следи за старателното оформяне на повърхност, следваща профила на стоманобетонната конструкция.
• При нормални атмосферни условия не се изискват специални гржи след полагане. Но в условия на бързо съхнене е необходимо спазването на определени технологични процедури, подобни на тези, описани в т.II.6.
II.10 Приготвяне и полагане на антикарбонизационен и декоративен финишен слой REPCOAT
• Приготвянето на антикарбонизациония защитен слой REPCOAT става на два етапа: а) Първоначална се приготвя грундиращ състав, състоящ се от REPCOAT, разреден чрез механично забъркване и хомогенизиране с 10% чиста вода. б) Основният антикарбонизационен слой се нуждае само от добро хомогенизиране непосредствено преди полагане.
• Полагането на антикабронизационното покритие върху цялата стоманобетонна конструкция (вкл. ремонтираните участъци) се извършва на два етапа: а) Първоначално полагане на грундиращия състав. Разреденият REPCOAT се полага равномерно по цялата повърхност чрез четка, валяк и безвъздушно пръсване при разходна норма от около 200 ml/м2. б) Полагане на основен антикарбонизационен слой от хомогенизиран неразреден REPCOAT с помощта на четка, валяк или безвъздушно пръскане при разходна норма около 200 ml/м2. Общата дебелина на защитното покритие трябва да не бъде по-малка от 200 микрона. И двата пласта се полагат в сухо време при температурен диапазон над 3 и под 30 0С.

III. СЪХРАНЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ
 Сроковете на годност са описани в техническите спецификации на продуктите и варират в рамките на 9-12 месеца при съхранение при нормални условия в затворени опаковки.

IV. БЕЗОПАСТНОСТ НА ТРУДА
 Всички фирмени материали, описани в Технологичната карта на процеса, притежават подробни "Спецификации за безопастност на материла". Накратко мерките при работа с тях не се отличават от обичайните при работа със силикатни и водоразтворими полимерни материали.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Предлаганата технология е ефективно приложима за практически всички видове бетонни и стоманобетонни конструкции в промишленото, гражданско и транспортно строителство. Тя е комплексно обезпечена чрез фирменият опит и потенциала на Лийф група проектиране системи СД. На разположение интересуващите се са възможности за проектиране, изпълнение, технически контрол и консултантска помощ.
 

Адрес на авторите:

ст.н.с. д-р инж. Валерии Найденов                                                                                               инж. Стефан Драганов
ЦАФХМ-БАН                                                                                                                                              Управител на
гр. София 1113,                                                                                                    Лийф група проектиране системи СД
ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 1                                                                                                                      гр. София 1404
тел. 02/979-32-29, 088-601-634                                                                                                 ул. "Метличина поляна" 15
Е-mail: naidenov@bgcict.acad.bg                                                             тeл./факс: 02/ 958-30-48, 58-11-21, 0489-69-461
                                                                                                                                                    Е-mail: leaf@omega.bg


 

Copyright © 1993 - 2001  От ВАС за ВАС
Всички права запазени