Назад към първата страница на Научно-техническа информация
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
и
КОМЕНТАР КЪМ НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО
НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ И НЯКОИ ОСНОВНИ МОМЕНТИ ОТ НЕЯ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАДАЧИ КЪМ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
инж. Соня Георгиева - началник сектор в дирекция "ЕИХЕТПН" при МРРБ

  Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти  е приета с Постановление № 23 от 6 ноември 2000 г. на МС и е обнародвана в ДВ, брой 93 от 14.11.2000 г.  Наредбата е приета на основание на чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), ДВ, бр.86/1999 г.
    С наредбата се въвеждат основните постановки на Директива 89/106 на Съвета на Европейската общност за уеднаквяване на законите, наредбите и административните разпоредби на страните -членки на Европейския съюз (ЕС) по отношение на строителните продукти. Директивата за строителните продукти (ДСП) е една от директивите от Нов подход за хармонизация и стандартизация. Основните принципи на Новия подход се свеждат до следното:
- хармонизират се само съществените изисквания, на които трябва да отговарят пуснатите на пазара продукти, за да могат да се движат свободно в рамките на Общността;
- техническите изисквания към продуктите, които отговарят на съществените изисквания, са определени в хармонизирани европейски стандарти;
- прилагането на хармонизираните стандарти е доброволно и производителят може да приложи и всяко друго техническо решение (други технически спецификации) при условие, че докаже съответствие със съществените изисквания;
- продукт, произведен по хармонизиран стандарт, по презумпция се смята, че отговаря на съществените изисквания.
    Директивата за строителните продукти е специална директива, защото за разлика от останалите директиви, съществените изисквания в нея са насочени към строежа, а не директно към строителните продукти. Връзката между съществените изисквания към строежите и техническите спецификации на продуктите е пояснена и конкретизирана в тълкувателните документи на Европейската комисия, отнасящи се до съответните Технически комитети на Европейския комитет по стандартизация, разработващи хармонизираните стандарти.
    В директивата е регламентирано разработването на европейско техническо одобрение (ТО) за използването на продукт, за който няма хармонизиран европейски стандарт, няма признат национален стандарт, нито има даден мандат (ръководство на Европейската комисия за разработване) за хармонизиран стандарт и се различава значително от хармонизирания стандарт.
    От посоченото по-горе става ясно, че Наредбата за строителните продукти, въвеждаща ДСП, е една от най-сложните  за приложение наредби и по тази причина е предвидено да влезе в сила една година след обнародването й, а именно от 15.11.2001 г. През този период е необходимо да бъде създаден инструментариумът, изискван от наредбата за прилагането й, в т.ч.: лицата за оценяване на съответствието и процедурите за тяхното оправомощаване, лицата, които издават ТО, и процедурите за тяхното оправомощаване, системата за контрол върху дейността на опровомощените лица и да бъде проведена широка популяризаторска и разяснителна дейност по прилагането на наредбата.
  Целта на наредбата е да бъдат премахнати техническите бариери в търговията със строителни продукти в рамките на вътрешния пазар на Европейския съюз и същевременно да бъдат защитени обществените интереси, като на пазара бъдат пускани само продукти, съответстващи на предназначението им за употреба в икономически обоснован експлоатационен срок, които не застрашават  безопасността и здравето на хората  и опазването на околната среда. Съответствието на продуктите със съществените изисквания се декларира от лицата, които ги пускат на пазара и/или в действие, а оправомощени от държавата органи осъществяват надзора на пазара.
  Наредбата е структурирана в пет глави:
- общи положения;
- съществени изисквания към строежите;
- оценяване и удостоверяване на съответствието;
- изисквания към лицата, които извършват оценяване на съответствието, и издаване на разрешения;
- техническо одобрение.
  Съществените изисквания към строежите, които при нормална поддръжка на строежа трябва да са удовлетворени в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок, са:
- механично съпротивление и устойчивост;
- безопасност при пожар;
- хигиена, опазване на здравето и околната среда;
- безопасна експлоатация;
- защита от шум;
- икономия на енергия и топлоизолация.
    Съществените изисквания, в зависимост от предназначението на продукта, могат да се прилагат към него поединично или групирано.
    Задължението да бъде оценено съответствието на продуктите със съществените изисквания, съгласно чл.4 от ЗТИП, е на лицата, които пускат продуктите на пазара и/или в действие. Тези лица са производителите, вносителите или лица, които сглобяват, инсталират или извършват други действия, които могат да повлияят върху съответствието на продукта със съществените изисквания.
  Оценяването на съответствието на продуктите със съществените изисквания, съгласно чл. 8 от ЗТИП, може да се извършва, в зависимост от процедурите за оценяване, от лицата, които пускат продуктите на пазара и/или в действие, или от лицата, получили разрешение да оценяват съответствието. Лицата за оценяване на съответствието са:
- лица за изпитване, които трябва да измерват, преглеждат, изпитват или по друг начин да определят характеристиките или действието на продукта. Те подготвят протокол за специфичните области на продукта и го представят на лицата за сертифициране;
-  лица за контрол (инспектиране), които трябва да изпълняват такива функции, като оценяване, изготвяне на препоръка за приемане и последващ одит на производствения контрол на производителя, както и подбор и оценка на продукти по специфични критерии. Те обикновено подготвят доклад до лицата за сертифициране;
-  лица за сертифициране, които трябва да извършват сертифициране на съответствието по конкретни процедури. В зависимост от системата за оценяване, сертифицирането може да се отнася до продукта или до производствения контрол. Като изходни пунктове за сертификацията могат да се приемат резултатите от работата на лицата за контрол и в по-специфични области - на лицата за изпитване.
    Едно и също лице може да изпълнява процедурите по изпитването, контрола и сертифицирането, ако е получило разрешение за това от съответния оправомощен орган. По принцип лицата за оценяване на съответствието трябва да са независими от производителя, което на практика означава, че една изпитвателна лаборатория на даден производител може да стане лице за изпитване само, ако е самостоятелно юридическо лице и е гарантирано, че работи безпристрастно и не нарушава конкуренцията на пазара.
    В глава трета, чл.19 на наредбата са посочени възможните процедури за оценяване и методите за контролиране на съответствието:
- първоначално изпитване на типа на продукта от производителя или от лице за оценяване на съответствието;
- изпитване на пробни образци, взети от производството по предписан план, от производителя или от лице за оценяване на съответствието;
- одит-изпитване на пробни образци, взети от производството, търговската мрежа или от строежа, от производителя или от лице за оценяване на съответствието;
- изпитване на пробни образци, взети от партида, приготвена за доставка, или която вече е доставена, от производителя или от лице за оценяване на съответствието;
- производствен контрол от производителя;
- първоначален контрол (инспекция) на производствения контрол от лице за оценяване на съответствието;
- постоянен надзор, преценка и оценяване на производствения контрол от лице за оценяване на съответствието.
    В чл. 20 от наредбата са описани възможните системи за оценяване на съответствието и начина за удостоверяването му, а именно чрез декларация на производителя или декларация на производителя, издадена въз основа на сертификация и маркировка на продукта.
    Възможните системи за оценяване представляват комбинация от процедури и са означени с номера от 1 до 4 плюс две допълнително - 2+ и 1+.
  Декларацията на производителя може да бъде издавана в резултат от три възможни комбинации от процедури за оценяване:
- първоначално изпитване и производствен контрол на самия производител - система 4;
- първоначално изпитване от лаборатория, получила разрешение да бъде лице за изпитване, и производствен контрол на производителя - система 3;
- първоначално изпитване и производствен контрол на производителя с възможност за изпитване на пробни образци, взети от производството по предписан план за изпитване и сертификация на производствения контрол въз основа на първоначална проверка - система 2;
    (В общия случай, когато производителят разполага със система за производствен контрол, процедурите водят до издаване на декларация от производителя за съответствие на продукта.)
- за продукти или група продукти, когато това е посочено в Техническата спецификация (част z на хармонизирания европейски стандарт или ТО), в допълнение при оценката и контрола на системата за производствен контрол и на самия продукт участва и лице, получило разрешение да извършва контрол и сертификация на системата за производствен контрол - система 2+, или на самия продукт - системи 1 и 1+.
    За разлика от останалите директиви от Нов подход, специфично за Директивата за строителните продукти е това, че при нея производителят не избира сам системата за оценяване на съответствието на произвеждания от него продукт, а това се определя с Решения на Европейската комисия.
    В приложение № 2 към наредбата е даден списък на групите строителни продукти и системите за оценяването им.     Продуктите и системите за оценяването им са съобразени с Решенията на Европейската комисия и със състоянието на действащата национална нормативна уредба по проектиране, изпълнение, контрол и приемане на строежите.
  Декларацията за съответствие, съставяна по образец, даден в приложение № 3 към наредбата, дава основание на производителя да постави на продукта маркировка "СО". Маркировката се поставя в съответствие с Наредба на МС за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите (ДВ, бр.66/2000 г.). Тя трябва да бъде придружена от следната допълнителна информация:
- име и идентификационен знак на производителя;
- последните две цифри от годината, в която е поставена маркировката;
- номерът на сертификата за съответствие, когато това се изисква в определената за продукта система за оценяване;
- означения за идентифициране на характеристиките на продукта (минимална необходима информация - нормативни класове, нива на изисквания, дълготрайност и др.) и приложимите директиви.
    Системите за оценяване не предписват производителите на строителни продукти задължително да притежават предварително сертифицирана система за производствен контрол в сферата на доброволната сертификация, в съответствие със серията стандарти EN ISO 9000. Притежаването на сертификат за осигуряване на качеството на производствения контрол по моделите на EN ISO 9000 за продукт, произвеждан по национален стандарт, е само една референция при сключване на договор за доставка.
    В случай, че производителят произвежда един строителен продукт по хармонизиран европейски стандарт или по техническо одобрение и притежава сертифицирана система за производствен контрол, съответстваща на EN ISO 9001/2, която се отнася до техническите изисквания на хармонизирания стандарт или ТО, се смята, че той е удовлетворил изискванията на наредбата.

  Наредбата предписва производителите на строителни продукти да имат утвърдена, записана и функционираща система за производствен контрол.
    Системата за производствен контрол е специфично ново изискване за практиката на нашите фирми, производители на строителни продукти. Предвид на това, че такъв контрол се изисква във всички системи за оценяване на съответствието, то много важна задача на всеки производител на строителни продукти е в периода до влизане в сила на наредбата да създаде и въведе система за производствен контрол. Това означава, че всички елементи на избраната от ръководството на фирмата система за производствен контрол трябва да бъдат документирани, утвърдени, ефективно изпълнявани и контролирани и надеждно съхранявани. Производителят може да упълномощи лице със съответната необходима власт да:
- определи процедурите за доказване на съответствието на продукта на даден етап;
- определи и води регистър на всеки случай на несъответствие на продукта;
- определи процедурите за коригиране на несъответствието.
  Производителят води и пази необходимата за продукта документация, отговаря за правилния избор на процедурите по отношение на производствения процес на продукта и постигане на нивото на сигурност, в т.ч.:
- документирани процедури и инструкции;
- ефективното им изпълнение;
- води архив за тях;
- използва резултатите за подобряване на производствения контрол.
  Дейността на производствения контрол включва:
- специфициране и удостоверяване на входящите суровини;
- контрола и изпитването им;
- проверка на продукта по време на производството;
- изпитване и удостоверяване съответствието на готовия продукт;
- проверка състоянието на машините и оборудването и провеждане на калибриране.
  Проверките и изпитванията се отнасят до инсталациите, оборудването, машините и инструментите и до обучението на персонала. Мониторинг се осъществява на междинни и главни етапи. Изпитванията се провеждат в съответствие с предписания план за изпитване съобразно определените в Техническите спецификации директни методи от производителя или от лица, получили разрешение за това. За изпитванията се водят протоколи. За несъответствието на продукти се води специален архив. Резултатите от изпитванията производителят води в регистър, в който се прави описание на продукта, дата, метод на изпитване, резултати, отговорно лице, мерки за коригиране, критерии.
    Основно изискване при производствения контрол е осъществяването на проследимост на несъответстващия продукт и откриване на причината за несъответствието и отстраняването й.
    Съществен момент от системата за производствения контрол е поддържане на техническото досие на продукта. В чл.22 от наредбата подробно е описано съдържанието на примерно техническо досие за строителен продукт. То включва техническа документация (чертежи), технологични карти и процедури, изчисления и резултати от изпитвания, използвани нормативни актове и документи, указания за прилагане при проектирането, монтажа и експлоатацията на продукта, гаранционни срокове, сертификати. Срокът за съхраняване на техническото досие е най-малко 10 години от последната дата на производство на строителния продукт.
    В периода от 1994 г. досега редът за влагане в строителството на вносни и нови български продукти е регламентиран с две заповеди на бившето Министерство на териториалното развитие и строителството (МТРС) - Заповед № РД-02-14-286 от 05.06.1995 г. (ДВ, бр.54/1995 г.) за вносни продукти и Заповед № РД-02-14-7 от 07.01.1997 г. (ДВ, бр.10/1997 г.) за съгласуване на Фирмени спецификации за нови български продукти. След влизане в сила на наредбата и създаване на системата за оценяване, тези заповеди следва да бъдат отменени, като изпълняваната досега от министерството оценка за нормативна допустимост ще бъде извършвана за в бъдеще от лицата за оценяване на съответствието, получили разрешение за това от министерството съгласно реда, определен в глава четвърта на наредбата.
    Целесъобразно е в периода до влизане в сила на наредбата производителите на строителни продукти да се запознаят с мястото на произвеждания от тях продукт в списъка на продуктите, даден в приложение № 2 към наредбата, и да започнат подготовка по разработване и въвеждане на система за производствен контрол във фирмата си с оглед до края на годината да имат готовност за оценяване на съответствието на продукта по определената система за оценяване.
    Необходимо е да осигурят възможност за първоначално изпитване на прототипа на строителния продукт, когато това се отнася до нов български продукт или да осигурят възможност за изпитване на пробни образци от производството, когато става въпрос за вече въведени в редовно производство продукти. Това се отнася до строителните продукти, произвеждани по БДС.
    До възприемане и въвеждане като БДС на хармонизираните европейски стандарти от приложното поле на Директива 89/106/ЕЕС, строителните продукти, произвеждани по действащите БДС, се смята по презумпция, че удовлетворяват съществените изисквания към строежите както по отношение на характеристиките в стандарта, така и по отношение на изискванията на действащите национални технически нормативни актове за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на строежите, понеже те са доказали своята пригодност в практиката.
    Предвид на това, че Законът за националната стандартизация не регламентира Фирмените спецификации и ОН, а и те като съдържание не отговарят на изискванията на наредбата, същите следва да бъдат преработени като ТО от лицата, получили разрешение за това, и съответно продуктите, произвеждани по тях, трябва да бъдат оценявани по определената им в ТО система за оценяване, съобразно приложение № 2 към наредбата.
    На практика трябва да се прави разлика между един сертификат на система за производствен контрол или продукт, издаден от лице, акредитирано за сертификация в доброволната сфера, и сертификат за съответствие в законово регулираната сфера, издаден от лице, получило разрешение за оценяване на съответствието. В единия случай се доказва качество, а в другия - съответствие със задължителни характеристики, съобразени със съществените изисквания към строежите.
  Маркировката за съответствие "СО" означава съответствие само със съществените изисквания (в случая това е хармонизираната част от стандарта или ТО), а не с останалата свободна част от стандарта. Маркировката "СО" не е знак за качество.
    Изборът на лицето за оценяване на съответствието е право на самия производител, което той ще извършва на база на водения от Държавната агенция по стандартизация и метрология регистър на лицата, получили разрешения съгласно чл. 19 от ЗТИП. Самата дейност по оценяване на съответствието ще трябва да става по писана процедура на лицето, получило разрешение за оценяване, в съответствие с неговата собствена система за контрол на дейността му.
    Сертификатът за съответствие е валиден дотогава, докато условията, при които е бил издаден, не се променят значително, като това се уточнява от самото лице за оценяване на съответствието.
    Съгласно Закона за националната стандартизация прилагането на БДС е доброволно, но записани в нормативен акт или в договор за поръчка, те стават задължителни за прилагане.
    Засега Р България не е член на Европейската организация за оценяване на съответствието (ЕОТС) и все още няма подписани спогодби с други страни за взаимно признаване на съответствието на национални стандарти със съществените изисквания към строежите, за взаимно признаване на лицата за оценяване на съответствието на строителните продукти и за взаимно признаване на издаваните от тях удостоверения (протоколи от изпитвания, доклади и сертификати).
    Със създаването на национална система за оценяване на съответствието ще се създадат условия за равнопоставеност на българските производители спрямо чуждестранните както на нашия, така и на европейския пазар, а лицата за оценяване на съответствието и издаваните от тях удостоверения ще бъдат равностойни с тези, издавани в ЕС. Сертифициран по смисъла на наредбата продукт ще може да се предлага в рамките на Европейския пазар без по-нататъшно изпитване. Лицата, получили разрешение за оценяване на съответствието по наредбата, ще могат да станат членове на ЕОТС и активно да си взаимодействат.
    От изложеното по-горе става ясно, че системата за оценяване на съответствието е по-прогресивна и отговаря на нуждите на националната ни строителна индустрия в съвременното строителство. Въвеждането й у нас ще създаде условия страната ни успешно да изпълни част от ангажиментите си по главата "Свободно движение на стоки" при подготовката за присъединяването ни към ЕС.
                                                                                                                                                    Януари, 2001 г.

Copyright © 1993 - 2001  От ВАС за ВАС
Всички права запазени