Назад към първата страница на Научно-техническа информация
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
и
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - БАВК
НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА
"ФОРМИ НА УПРАВЛЕНИЕ И СОБСТВЕНОСТ ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ"

ОРГАНИЗАЦИОННИ РЕФОРМИ ВЪВ ВК-СЕКТОРА НА НЯКОИ СТРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА
(НА ПРИМЕРА НА УНГАРИЯ И ЧЕХСКАТА РЕПУБЛИКА)

Румен Арсов
Университет по Архитектура, строителство и геодезия
Хидротехнически факултет
София, 1 февруари 2001

Международна работна среща (workshop)
по проект "Поддръжка на организационните реформи във ВК-сектора в Унгария", юни 2000 г.

I. Участници
1. Унгарска професионална асоциация по ВК (УПАВК) - организатор
2. Фирма AQUANET (Белгия) - участник в проекта съвместно с УПАВК
3. Поканени представители на сродни асоциации от България‚ Чехия‚ Словакия и Румъния

II. Цели
1. Обмен на информация между страните - участнички в преход към пазарно-ориентирана икономика относно проблемите на ВК-компаниите
2. Очертаване на ролята на браншовите професионални асоциации и тяхното място в тези процеси
3. Възможности за координиране на усилията на браншовите асоциации в Източна и Централна Европа и взаимната поддръжка в процесите във Водния сектор

III. Основни въпроси от работната програма на срещата
1. Представяне на съвместния проект от фирма AQUANET
2. Преглед на политиката на Европейския съюз във Водния сектор и на съответното законодателство
3. Преглед на основните Европейски модели за стопанисване и управление на водните компании
4. Представяне на националните доклади на Унгария‚ България‚ Чехия‚ Словакия и Румъния

IV. Преструктуриране на ВК-сектора в Унгария
1. Общи данни за Унгария
· Територия - 93 030 km2
· Население - 10 млн.
· Брой жилища - 4 млн.
· Брой населени места - 3 125 (градове + села)
· Брой на грсдовете с население над 7 000 жители - 222 бр. (1 столица; 22 града с население над 40 000 жители)
2. Хронология относно структурите във ВК-сектора
· До 1990 г.  -  33 държавни ВК-компании
· След 1990 г.  -  1990 общини притежават дялове във ВК-компании
· През 1999 г. - общо 300 ВК-компании‚ в това число 90 големи (обслужащи общо 90% от населението).
От тях:
- 5 държавни
- 79 общински
- 6 с чуждестранно участие (обслужващи 25% отнаселението)
3. Хронология относно тарифите
· До 1990 г.  -  еднакви и ниски държавни тарифи
· След 1990 г.  -  общините определят тарифите (от 1993 г.)
· През 1999 г.:
- Средни тарифи за водоснабдяване - 0.43 Euro/m3 (без ДДС)
- Средни тарифи за канализация - 0.34 Euro/m3 (без ДДС)
- Държавни субсидии (за изключително високите тарифи) - 1.48 Euro/m3
4. Развитие на водоснабдителните мрежи
Показатели                                     1985 г.                  1999 г.
Обща дължина на мрежите              44 000 km            60 000 km
Брой на обслужваните жилища        2.9 млн.               3.8 млн.
Доставено количество вода              900 млн. m3         580 млн. m3
Обслужвана част от населението      88%                     98%
5. Развитие на канализационните мрежи
Показатели                                                      1985 г.                  1999 г.
Обща дължина на мрежите                            12 000 km              20 000 km
Брой на обслужваните жилища                       1.5 млн.                  1.9 млн.
Количество на отведените отпадъчни води      540 млн. m3          433 млн. m3
Обслужвана част от населението                     38%                       58%
6. Развитие на пречиствателните станции за отпадъчни води
Показатели 1999 г.
Брой на обслужваните селища                       744
Брой на пречиствателните станции                 477
Производителност на ПСОВ                           1.73 млн. m3/d
- с механично пречистване                             0.25 млн. m3/d
- с биологично пречистване                            1.3 млн. m3/d
- с отстраняване на биогенни елементи           0.18 млн. m3/d
Количество на третираните отпадъчни води    1.3 млн. m3/d
7. Тенденции във водоснабдяването
Неблагоприятни
- Намаляване на консумацията с 2% годишно
- Ниска степен на използване на наличните мощности - (35 - 45) %
- Влошено качество на водата поради застояването u в тръбната мрежа
Благоприятни
- Прилагане на адекватни и модерни технологии
- Реконструиране на съществуващите съоръжения
- Опазване на възобновимите водни ресурси
8. Тенденции в канализацията
Неблагоприятни
- Ниска степен на използване на изградените ПСОВ
- Проблеми с отстраняването на утайките
Благоприятни
- Увеличаване на дължината на канализационните мрежи и броя на помпените станции
- Увеличаване на броя на ПСОВ
- Увеличаване на капацитета на ПСОВ с биологично пречистване на биогенните елементи
- Реконструкция на съществуващите канализационни мрежи
- Опазване на възобновимите водни ресурси
9. Подготовка за хармонизация на националните стандарти с тези на Европейския съюз
· По-строги стандарти за питейни води (нитрати‚ амониеви йони‚ арсен‚ микрозамърсители и др.)
· Изменение в емисионните стандарти за отпадъчни води
· Пречистване на отпадъчните води от селища с население над 2000 ж.
·  Национална програма за отпадъчните води до 2010 г.
· Обща дължина на канализационната мрежа - 33 500 km
· Частта на обслужваните жилища - 67%
· Капацитет на ПСОВ - 2.9 млн. m3/d
· Канализационни мрежи и ПСОВ за селища над 2000 жители
· Решение на проблемите с отстраняването на утайките
· Опазване на възстановимите водни ресурси
· Предварителна оценка за стойността на Програмата - 4 млрд. Euro (само за нови съоръжения‚ без средствата за реконструиране на старите)

V. Преструктуриране на ВК-сектора в Чешката република
1. Обща информация за ВК-сектора
· Население на Чехия - 10.3 млн.
· 86% от населението - на централно водоснабдяване
· 73.5% от населението - свързано с канализацията
· 95% от отпадъчните води се пречистват според стандартите в ЕС
· Средни водоснабдителни норми за населението
- 1990 г. - 174 l/ж.d
- 1999 г. - 113 l/ж.d
· 95% от консуматорите имат водомери (измерва се 99% от подаваната вода)
· Средни загуби на вода - 28%
· Програма за масирано инвестиране в ПСОВ за изминалите 10 години
· ПСОВ за всички селища с над 5 000 жители
· Приоритет -  изграждане на ПСОВ за населени места с население от  2 000 до 5 000 жители
· Работници‚ заети във ВК-сектора - 13 500 бр.
2. Общи стопански сведения за ВК-сектора
· Наличие на около 120 ВК  компании (издадени са лицензи за над 1 000 ВК компании)
· 65 асоциации на собственици на ВК-инфраструктурата
· След 1991 г. - нарастване на тарифите с над 2 000% (сега нарастването е 5% над инфлационното)
· Над 40% от водоснабдителните услуги се предоставят от чуждестранни собственици (AWI, Vivendi, SLDE)
· Обща печалба за сектора за 1999 г. - 1.1 млрд. USD
· Държавна субсидия за сектора - над 138 млн. USD
3. Общи технологични сведения
· Подавана и отвеждана вода
Години                          Общ обем на подадената вода, m3                     Общ обем на отведената вода, m3
1994                                             680 000                                                                 630 000
1995                                             630 000                                                                 615 000
1996                                             610 000                                                                 585 000
1997                                             590 000                                                                 600 000
1998                                             560 000                                                                 580 000
Снижение от 1994 г. до 1998 г.     с 15%                                                                    с 11%

· Общо замърсяване по НВ и БПК 5
Години                                         НВ‚ t                                   БПК 5 t
1990                                          190 500                                  148 200
1995                                            96 056                                    67 466
1996                                            84 102                                    49 744
1997                                            70 676                                    38 876
1998                                            42 425                                    27 338
1999                                            30 228                                    22 399
Снижение от 1990 г. до  1999 г.    6.3 пъти                                  6.7 пъти

VI. Преструктуриране на ВК-сектора в Словакия
1. Общи данни
· Държавни ВК-компании - 5 бр.
· Общински ВК-компании - във всички градове (вкл. малките)
2. Подготовка за приватизация
Два подхода:
· "Класическа приватизация"
- Изготвени Указания за участието на частния сектор в приватизацията на ВК-компаниите
- Изпълнен пилотен проект чрез Министерството на земеделието
· Безвъзмездно прехвърляне на държавната собственост
- Уедряване на държавните ВК компании
- Прехвърляне на държавната собственост в общ пул ("празна кутия")
- Регионите и общините придобиват безвъзмездно дялове от общия пул за реализиране на ВК-услуги в съответните райони
- Регионите и общините могат да привличат и чужди инвеститори

VII. Общи констатации
1. Промени във ВК-сектора на страните от Централна и Източна Европа
· От началото на 90те години - продължаващ преход от държавна към децентрализирана собственост и управление
· Различна степен и форми на участие на частния сектор в процеса на децентрализация
· Прогресивно засилено участие на големите Западноевропейски компании в инвестирането и управлението на Водния сектор
2. Основни общи особености при трансформациите във ВК-сектора
· Негативни последствия от децентрализацията
- Голяма диференциация в тарифите‚ договоряни често ежегодно и при липса на обективни критерии
- Малките компании-оператори имат малък капацитет относно: експертни ресурси; инвестиции; дългосрочно планиране
· Липса на законова база за управление на прехода във ВК-сектора
- Норми‚ регулиращи процедурите по прехода
- Норми за съставяне и регулиране на тарифите
- Норми‚ регулиращи участието на частния сектор
· Липса на контрол върху процесите на прехода
- Нерегламентирано участие на частния сектор
- Нерегламентирано участие на чуждестранни инвеститори и менажери
- Стремеж за капитализиране на децентрализираните ВК структури от страна на новите собственици - общините
- Създаване на условия за безконтролно поглъщане на малки общински и частни фирми от големите Западноевропейски компании в сектора (мнима конкуренция и "самоизкупуване")
· Липса на подчертано предпочитание към отделните форми на участие на частния сектор (съгласно публикувания преглед на Световната банка)
- Концесионен договор
- Лизингов договор
- Договор за управление
- Проекти по схемата "строителство - експлоатация - прехвърляне"
- Други
· Подходи за справяне с проблемите - практики в страните от Централна и Източна Европа

Обща ситуация
- Бързи промени‚ на които не може да се реагира достатъчно бързо и адекватно
- Промените са движени от фактори извън ВК-сектора - политически решения
- Прекалена фрагментация на стопанските единици във ВК-сектора в резултат на натиска на външните фактори. Често фрагментацията обслужва локални интереси

Обичайни подходи при решаване на проблемите
- Решаване на проблемите "на парче" и "ден за ден" относно: тарифите (ежегодни промени чрез преговори); заемите - "да или "не"; плащания и взимания - "отлагане" или "изпълнение" под влияние на външни политически или икономически субекти; лавиране и компромиси поради неадекватна законова и нормативна база; повреди и компрометиране на физическата инфраструктура; приоритети при инвестиране в инфраструктурата и др.
- Решаване на проблемите с перспектива: ползване на информация и чужд опит; прилагане на ВМР‚ адаптирана към конкретните условия;

Подходи за радикално решаване на проблемите
- Включване на проблемите на ВК-сектора в дневния ред на текущата политика
- Оказване на натиск върху компетентните държавни структури за конкретни действия за регулиране на ВК-сектора
- Създаване на адекватна законова и нормативна база‚ регламентираща процесите на привличане на частния капитал в сектора и за осигуряване на ефективното му управление (ISPA, сътрудничество между прависти и инженери)
- Създаване на информационна среда за запознаване с проблемите и обучение на взимащите решения неспециалисти - политици‚ менажери (в общини‚ министерства и др.)

VIII. Основни Европейски модели на собственост и управление при ВК-сектора
· Френски модел (21% приложение в Европа)
- Общинска собственост на материалните активи и контрол над управлението
- Общинска отговорност за водоснабдяване на населението
- Отдаване на услугите (текущото управление) на концесия на частни компании
- Независимост на ВК-сектора от останалите комунални услуги - по закон

· Английски модел (16% приложение в Европа)
- Частна собственост на материалните активи - 100%
- Държавата по закон не може да участва с дял в собствеността
- Управлението - от частните компании‚ които са собственици и на материалните активи
- Регулиране чрез икономическите механизми
- Регулиране качеството на питейната вода и на околната среда чрез държавни нормативи

· Холандски модел (16% приложение в Европа)
- Регионална и общинска отговорност за водоснабдяването
- Създаване на дружества с ограничена отговорност (Ltd) с общинско или регионално участие
- Отдаване на управлението на концесия
- Финансова самоиздръжка на дружествата
- Заемите се търсят и сключват в условията на свободния пазар

IX. Препоръки на фирма AQUANET
1. Относно преструктурирането на Водния сектор
· Образуване на по-големи дружества и компании с достатъчно технически‚ управленски и финансов капацитет - по една регионална ВК компания в даден регион и по една ВК компания в големите градове
· Трансформиране на държавните ВК компании в регионални и общински
· Пълна автономност относно ежедневното управление
· Осигуряване на по-пряк контрол от централизирана компетентна структура и местните власти
2. Относно законовата и нормативна база
· Създаване на нов закон за ВК-дружествата със съответните подзаконови норми или преработване на съществуващия закон в тази област
· Създаване на Национален комитет за преструктуриране на ВК-дружествата‚ включващ: държавни експерти‚ представители на регионалните и общинските власти‚ представители на по-големите градове‚ професионални асоциации
· Задачи на Националния комитет за преструктуриране
- Изготвяне на мастерплан за преструктурирането в сектора
- Дефиниране на задачите и отговорностите на всички участници в процеса
- Определяне на необходимостта от изменение на законовата и нормативната база и следващите стъпки за тяхното реализиране

Copyright © 1993 - 2001  От ВАС за ВАС
Всички права запазени