Назад към първата страница на Научно-техническа информация
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
и
 
РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДИ
   доц. д-р  инж.Димитър Назърски 
катедра "Строителни материали и изолации" 
УАСГ София

    През периода след 1990 г. се извърши преструктуриране на материално техническата база. СМК-атата станаха предимно частни или ООД. Това, което е характерно като структура на обектите за този период, е изключително жилищно и малко обществено строителство и много, много малко промишлено строителство. А иначе вече може би 90% се изпълнява от частни фирми. Фирмите участващи в строителния процес у нас имат различен потенциал и като инженерно-технически кадри и като квалификация на работниците. В този смисъл съществува и голяма разлика в качеството на изпълняваното от тези фирми строителство. Негативните моменти в строителния бранш се дължат на това, че фирмите все още не са лицензирани държавно.
    Много от тях се ръководят от хора, които нямат необходимата квалификация. Има шефове на строителни фирми учители, бръснари, попове и т.н. В България вече е абсолютно необходимо да бъде направено лицензиране, както на строителните фирми, така и на проектанските фирми, с оглед на това те да дават един добър продукт, както като проект за проектанските фирми, така и като строителство за строителните фирми. Считам, че с развиване на институцията на независимия строителен контрол като представител на инвеститора, свързан с качеството, ще се подобри и строителството.
    Това е философията. Ние ползваме опит от напредналите европейски страни, който показва, че където има независим строителен контрол, (в проектирането и особенно в строителството), там има и добро качество.
    Но явно, че това е процес, за който трябва да минат не по-малко от 4-5 години, за да се видят и да се корегират много неща насочени към доброто качество. Кризата в икономиката, тотално в държавата, оказва влияние и върху строителния бранш. В последните няколко години се забелязват тенденции към застой. Инвестициите на са на такова ниво, на каквото бяха в периода 1993-97 година.
    Бъдещите 5-10-15 години в България ще бъдат години на реконструкция и модернизация.
   Защо реконструкция?
   При голяма част от сградния фонд на жилищното строителство, най-вече едропанелните сгради  се забелязва корозия на връзките, корозия на бетона, армировката и стоманените конструкции. Особено тревожно е състоянието на някои конструктивни елементи в промишленото строителство. Има конструкции, които като цяло са в предаварийно и аварийно състояние. Ако искаме може да запазим тези сгради ако това е икономически целесъобразно, но не трябва на всяка цена да ги запазим, особено промишлените сгради. В случай, че е икономически целесъобразно и те все пак могат да възвърнат стойността за ремонта и да има печалба, е препоръчително да се правят ремонти. В противен случай е по-рационално ново строителство. В момента у нас се налагат да се извършат повече ремонтни работи.
    Какво значи саниране?
    Всъщност думата саниране означава оздравяване. Това идва от латинската сентенция "Здрав дух в здраво тяло". "Сано" е здраве. От там идва "саниране" - оздравяване. А оздравяване това означава една реконструкция, чрез която да се постигне надеждност на конструкциите на сградите и съоръженията при всякакви въздействия:  експлоатационни и климатични (имам предвид бури, урагани ветрове и разбира се земетресения). В България при сериозен земетръс ще се стигне до аварийно състояние на много от тези сгради, жилищни, обществени и най-вече промишлени.
    В целия свят е известно, че реконструкцията на сградите е много, много по-трудна работа, като вид проектанска, като експертна и изпълнинелска. Тези три кита, върху които се крепи санирането са: експертна оценка, проектно решение на санирането и изпълнение на санирането. Изисква се много по-голяма квалификация от нашите колеги - инженери и техници. Необходимо е допълнително квалифициране и специализиране и на самите строителни работници. Така, че много  строителни фирми, които имат претенции да изпълняват реконструкция и модернизация трябва да обърнат внимание точно на това.
    Да преквалифицират и специализират свойте кадри в тази област.
    Това естествено може да стане по различни начини. В УАСГ имаме условия и добре подготвени специалисти да работим по преквалификацията на инженерно-техническите кадри и специализацията им. Това е и наше задължение. Вече водим и на студентите такива дисциплини по реконструкция и модернизация, а в курсовете за следдипломна квалификация и преквалификация, осигуряваме достатъчно възможности за разширяване на знанията. Разкриването на такива курсове за допълнителна преквалификация и специализация е с оглед решаване проблемите на санирането на сгради, както от архитектурни кадри, така и от строителни кадри, и геодезисти. В много случай геодезистите са страшно необходими.
    Аз бих казал няколко думи по този повод относно много сериозната реконструкция или саниране, което правим в момента на Националния стацион "Васил Левски". Той е поет от нас, от Университета. Геодезистите ни помогнаха да заснемем фактическото положение на стадиона. След това със супер прецизни и компютъризирани технологии се осъществяви и контрола на новото строителство. При тази реконструкция вземат едно равностойно място архитекти, строителни инженери-конструктори, специалисти в областта на хидроизолациите и геодезисти. Така, че на практика без една такава взаимовръзка и сътрудничество във всички строителни операции и проектиране, даже още на ниво експертна оценка на състоянието, проектиране и изпълнение на реконструкционните работи не може да се стигне до добро качество. При изпълнение на реконструкцията специалистите трябва да бъдат на ниво, както и тези, които ще упражняват строителния контрол. В Университета специализирайки и преквалифицирайки наши колеги строителни инженери, архитекти и геодезисти в областа на санирането на сгради, в областта на реконструкцията и модернизацията на сгради и съоръжения им осигуряваме възможност след това по най-добрия начин да се реализират и като експерти в областта на независимия строителен контрол (освен като проектанти, експерти и изпълнители).
    Очертават се на хоризонта в  България в близките 5-10 години, изключително много капиталовложения, които ще бъдат насочени към реконструкция и модернизация т.е. саниране на жилищни, промишлени, обществени сгради, както и на редица транспортни и промишлени съоръжения и т.н.
    - Ще помогне ли на строителството това, че на българския пазар има много и голямо разнообразие на строителни материали и технологии ?
    Естествено. Това е добре дошло. Защото какво беше преди промяната? В общи линии в нашата колегия, както инженерите, така и техниците в строителния бранш имаха една сравнително добра подготовка. Примери за това са редицата обекти изпълнени от български строителни фирми в чужбина. Те са на много добро ниво. Но какво липсваше? Липсваше широка гама от съвременни строителни материали и изделия. Сега по стечение на обстоятелствата тези строителни материали и изделия са на лице, ние ги имаме.  Те са базата и основната предпоставка при едно грамотно използване на тези материали за съответните цели, при санирането на сгради и съоръжения за качествено изпълнение. В това отношение е абсолютно необходимо да имаме налице тези материали и технологии.
    - А считате ли, че подготовката на студентите е значително променена в сравнение с това, което беше преди?
   Е, трябва да се сравнява поне с предишните 7-8 години. Тъй като нашите кадри излизат и веднага стават стока на строителния пазар и в областта на проектирането и в областта на строителството и в областта на строителния контрол. Ако те не бъдат подготвени така, че да бъдат по-мобилни, по-флексабилни, те просто няма да могат да бъдат адекватни.
    Няма да могат да намерят работа.
    И в този смисъл с много избираеми дисциплини, който предлагаме всеки семестър на студентите, им даваме възможност съобразно техните интереси и естествено техните възможности да разширяват периметъра извън това, което тук им се дава като задължителна учебна програма. По този начин ние им осигуряваме една по-добра възможност за адаптация към практиката. Значи като се започне още от трети курс, се дава възможност да се слушат дисциплини като "Специални видове строителни материали", "Дълготрайност и повишаване дълготрайността на материалите и конструкциите", "Икономика и организация на строителната фирма", "Мениджмънт на фирмите", "Специални видове конструкции - стоманени, стоманобетонни", "Запознаване с еврокодовете за проектиране на строителни конструкции", тъй като нашата нормативна сграда се синхронизира с европейската. Особено внимание обръщаме тук с допълнителните спец-курсове на противоземетръсното строителство и т.н. Разбира се сега със въвеждането на тази тристепенна система съгласно новия закон за висшето образование т.е. специалист, бакалавър и магистър ще преструктурираме и своите учебни планове, така че да подготвим един по-широко оформен специалист какъвто е бакалавъра в рамките на 8-9 семестъра и след това вече специализации. Това ще бъдат магистърските програми, по които бакалавъра, след като работи четири семестъра по специални проблеми и завърши с дипломна работа, ще може да стане съответно специалист по реконструкции и модернизация, специалист по стоманени и стоманобетонови конструкции, по изолации, по технология на строителството и т.н. В този смисъл няма да бъде нормално, ако тук ковачницата на кадри за строителството не предложи много възможности, за да могат нашите кадри да бъдат максимално адаптивни към пазарната икономика, която все още прохожда  в нашия бранш.
    - Един последен въпрос. Ако 1993 година връзката с практиката беше на много ниско ниво, много отдалечена или не съществуваше, как е сега?
   Тъй като просто живота изисква, а икономическото развитие налага да се осъществи тази връзка, хората от практиката търсят едно по-високо ниво, каквото може да им се предложи от Университета. Университетските колегите могат да реализират своите разработки в практиката, да ги проверят, да ги коригират. Струва ми се, че в последните 7-8 години практическото взаймодействие между колегите от Университета и тези от практиката е доста интензивно и много от сериозните практически задачи свързани, както с ново строителство, така и с реконструкцията и модернизацията на сгради и съоръжения се извършва, като се почне от експертната дейност т.е. оценка на състоянието, мине се през проектните разработки и след това технологии за строителство, ръководство на строителството и т.н. Осъществява се от много наши колеги, които действително са търсени от практиката и които поемат вече доста големи обекти. Т.е. не само да бъдат специалисти в научната област, които се занимават с преподаване, но същевременно натрупвайки един богат практически опит и пречупвайки го през свойте знания да могат след това да го предадат на студентите.
    Всеки един студент, когато застанеш пред него на лекция, много добре разбира дали ти си книжен тигър или си преподавател, който има както добра теоритична подготовка, така и добра практическа подготовка. Още на втората лекция ако усетят, че си сухар, те не идват. И обратно пълни са залите на преподаватели, които имат добра практическа дейност.
    В това отношение ние нищо ново не откриваме. В западните страни голяма част от професорското тяло и от асистентите са едни много търсени консултанти, проектанти на големите строителни фирми. Чрез своя опит те обогатяват и себе си като специалисти.
                                                                                                                                                            "От ВАС за ВАС"

Copyright © 1993 - 2001  От ВАС за ВАС
Всички права запазени