Назад към първата страница на Научно-техническа информация
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
и
 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И  ИКОНОМИЧЕСКИ  РАСТЕЖ

Ст.н.с. д-р инж. Н. Баровски

Завършил строителен техникум "Хр. Ботев" София., после  ВИАС, специалност - ПГС. Работи 3 години като проектант в "Енергопроект", по-късно в Централна лаборатория по физико-химическа механика в БАН, 17 години е преподавател  към катедра "Строителни изолации" на УАСГ. Работи в областта на циментите и бетоните.
    Д-р инж.Баровски е Председател на Технически комитет по цименти и бетони към Национална агенция по стандартизация. Има  защитена  дисертация в областта на структурните свойства на бетоните,.над 80 научни публикации - в областта на цимент и бетони. Член на редакционна колегия на издаваната поредица "Физико-химическа механика" от БАН и международно списание "Натурорс инженеринг" издавано в Италия.
 

    На 11 и 12 октомври  2000 г. в зала 8  на Националния дворец на културата се проведе национална конференция с международно участие на тема "СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ". Конференцията беше организирана от Държавната агенция по стандартизация и метрология (ДАСМ) под патронажа на г-н Петър Жотев - заместник министър председател и министър на икономиката.
    Целта на конференцията беше разясняване на политиката по стандартизация, осъществявана в България, и дискусия по възможностите за превръщане на стандартизацията като един от факторите, влияещи на икономическия растеж. Конференцията беше открита от Цоньо Ботев - Председател на ДАСМ. Той очерта основните насоки в развитието на стандартизацията като основна политика на агенцията за подпомагане на икономическия растеж в страната. В доклада на Ивелин Буров - Зам. Председател на ДАСМ "Стандартизацията в помощ на българския производител" беше подчертана ролята и значението на стандартизацията като важно условие за подпомагане на българските фирми по пътя за реализация на стоки и услуги на международните пазари. Опитът на Холандия в тази насока беше споделен от Ян Бастен - Директор на  NMi в доклада "Практиката по оценяване на съответствието и надзор на пазара в Западна Европа". С доклад на тема "Съотношението цена/произход на стандартите и техния принос към развитието на икономиката" Томас-Кристиян Кайзер от DIN (Германия) очерта положителния ефект на стандартизацията върху икономическия растеж. Темата за "Доброволни стандарти - необходими стандарти" беше развита от Директора на дирекция "Стандартизация" на ДАСМ г-жа Здравка Вълева. Г-жа Невена Коларова - началник отдел "Проверка и регистрация на стандарти", очерта мястото и ролята на браншовите камари за развитието на стандартизацията в съответните области на икономиката на страната.
    Различните форми на информационни услуги в областта на стандартизацията, предлагани от ДАСМ, бяха представени от Кристина Кънчева - отдел "Обмен на информация по стандартизация". Г-н Ив. Буров запозна участниците в конференцията с проблемите на оценяване на съотвествието. Надзорът на пазара върху потребителските стоки в Холандия беше докладван от Жан ван Леент - главен експерт от "Обществено здравеопазване и нехранителни продукти". Разгледаните в докладите въпроси бяха дискутирани от участниците в конференцията, чийто брой беше около 280 души. Поставени и обсъдени бяха актуални въпроси от практиката на българските фирми. Споделен беше положителният опит в областта на стандартизацията на продуктите. Като цяло конференцията постигна своята цел и очерта някои нови насоки за развитие и практическо приложение на стандартизацията като фактор на икономическия растеж в България.

                                                                                            Ст.н.с. д-р инж. Н. Баровски - член на Орг. Комитет на конференцията

 
Copyright © 1993 - 2001  От ВАС за ВАС
Всички права запазени