и
.
Порталът на Вашия успех !
и
ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
и
Назад към главна страница Нормативна база
НОРМАТИВНА БАЗА
страницаи1 и2 и3 и4и 5и 6и 7 иии5и
и
Нормативни актове за проектиране, строителен процес, строителен надзор, приемане

Отваря се в нов прозорециНормативна уредба по ПСК и ТСК
Отваря се в нов прозорециНаредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
Отваря се в нов прозорециНаредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
Отваря се в нов прозорециНаредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
Отваря се в нов прозорециНаредба № 6 от 1987 г. за техническата правоспособност в проектирането и строителството
Отваря се в нов прозорециНаредба № 12 от 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони
Отваря се в нов прозорециНаредба № 1 от 1994 г. за геозащитната дейност
Отваря се в нов прозорециНаредба № 18 от 1999 г. за нормативи за строителство в горите и земите от горския фонд
Отваря се в нов прозорециНаредба № 19 от 1999 г. за строителство в горите и земите от горския фонд
Отваря се в нов прозорециНаредба № 2 от 1998 г. за застрояване в земеделските земи
Отваря се в нов прозорециНаредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища и Норми за проектиране на пътища - приложение към чл. 4 на наредбата
Отваря се в нов прозорециНаредба № 3 от 1995 г. за проектиране на системи за газоснабдяване в населени места и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ
Отваря се в нов прозорециНаредба № 7 от 1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда
Отваря се в нов прозорециНаредба № 7 от 2001 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството Отменена с Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
Отваря се в нов прозорециНаредба № 6 от 2001 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България  Отменена с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
Отваря се в нов прозорециТарифа № 14 от 1998 г. за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Отваря се в нов прозорециПостановление № 321 на МС от 22.12.2003 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители
Отваря се в нов прозорециПостановление № 50 на МС от 2.03.2004 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители
Отваря се в нов прозорециИнструкция № 2 от 2 юли 2001 г. за прилагане на раздел I от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното  развитие и благоустройството
Отваря се в нов прозорециИнструкция № 3 от 17.12.2001 г. за прилагане на раздел IV "Такси по Закона за устройство на територията" от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в  системата на МРРБ и от областните управители (Загл. изм. - ДВ, бр. 65 от 2004 г.)
Отваря се в нов прозорециЗакон за националната стандартизация 
Отваря се в нов прозорециЗакон за техническите изисквания към продуктите 
Отваря се в нов прозорециНаредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти
Отваря се в нов прозорециНаредба № I-117 от 15.05.2003 г. за осъществяване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност
Отваря се в нов прозорециНаредба № I-61 от 1999 г. за сертификация на обектите за съответствието им с нормативните изисквания за пожарна безопасност   Отменена с Наредба № І-117 от 15 май 2003 г. за осъществяване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност
Отваря се в нов прозорециНаредба Nо 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции
Отваря се в нов прозорециНаредба № 4 от 1995 г. за контрол и приемане на системи за газоснабдяване в населените места и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ
Отваря се в нов прозорециНаредба № 9 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на кабелни разпределителни мрежи за радио- и телевизионни сигнали
Отваря се в нов прозорециНаредба за топлоснабдяването. Отменена ДВ, бр, 68 от 3.08.2004
Отваря се в нов прозорециНаредба № 2 от 28.05.2004 г. за топлоснабдяването
Отваря се в нов прозорециНаредба № 29 за устройство и безопасна експлоатация на парните и водогрейните котли с ниско налягане
Отваря се в нов прозорециНаредба № 8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места
Отваря се в нов прозорециНаредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите
Отваря се в нов прозорециНаредба № 45 от 1980 г. за норми за допустимите стойности на вибрациите в жилищните сгради
Отваря се в нов прозорециХигиенни норми № 0-64 за пределно допустимите нива на шума в жилищни и обществени сгради и жилищни райони
Отваря се в нов прозорециНаредба № 4 от 1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана

и
Назад към главна страница Нормативна база
горе
страницаи1 и2 и3 и4и 5и 6и 7 иии5и