и
.
Порталът на Вашия успех !
и
ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
и
Назад към главна страница Нормативна база
НОРМАТИВНА БАЗА
страницаи1 и2 и3 и4и 5и 6и 7 иии4и
и
Правилници: 

Отваря се в нов прозорециПравилник за оправомощаването, функциите и задълженията на независим строителен надзор в проектирането и строителството
Отваря се в нов прозорециПравилник за изменение и допълнение на Правилника за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по  електрически мрежи ( ДВ, бр. 34 от 2004 г.) Издаден от Министерство на труда и социалната политика и Министерството на енергетиката и енергийните ресурси
Отваря се в нов прозорециПравилник за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове Издаден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.29 от 5 април 2005 г.
Отваря се в нов прозорециПравилник на Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки
 
 

Актове:

Отваря се в нов прозорециОбразец 1 на констативни актове, съставяни от органите на Дирекцията за национален строителен контрол и съответно от компетентните органи на общинската администрация, при установяване на незаконно строителство
Отваря се в нов прозорециОбразец 2 на констативни актове, съставяни от органите на Дирекцията за национален строителен контрол и съответно от компетентните органи на общинската администрация, при установяване на незаконно строителство
 
 

Списъци:

Отваря се в нов прозорециСписък на действащата към 30.06.2005 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър,  проектиране, изпълнение и контрол на строителството
Отваря се в нов прозорециСписък на действащата към 01.01.2006 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър,  проектиране, изпълнение и контрол на строителството
 
 

Други:

Отваря се в нов прозорециПостановление № 253 от 28 ноември 2005 г за изменение на тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и ог областните управители,  одобрена с постановление № 175 на министерския съвет
Отваря се в нов прозорециПрограма на МРРБ за 2002 в областта на нормативната уредба
Отваря се в нов прозорециНаредби и инструкции на МРРБ, публикувани в „Държавен вестник" 2001 г

и
Назад към главна страница Нормативна база
горе
страницаи1 и2 и3 и4и 5и 6и 7 иии4и