и
.
Порталът на Вашия успех !
ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
и
Назад към главна страница Нормативна база
НОРМАТИВНА БАЗА
страницаи1 и2 и3 и4и 5и 6и 7 иии3и
и
Наредби

Отваря се в нов прозорециНаредба за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации на сгради и съоръжения
Отваря се в нов прозорециНаредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
Отваря се в нов прозорециНаредба № 1 от 27 февруари 2004 г. за предоставяне на данни от органите на данъчната администрация на Агенцията по кадастъра
Отваря се в нов прозорециНаредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
Отваря се в нов прозорециНаредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
Отваря се в нов прозорециНаредба 4 от 17 юни 2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации
Отваря се в нов прозорециНаредба № 5 за правила и нормативи за устройство на територията
Отваря се в нов прозорециНаредба 5 за правила и нормативи за устройство на територията -  приложение
Отваря се в нов прозорециНаредба № 6 за разрешаване ползването на строежите в Република България
Отваря се в нов прозорециНаредба № 7 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
Отваря се в нов прозорециНаредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
Отваря се в нов прозорециНаредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове -  приложение
Отваря се в нов прозорециНаредба № 9 за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор
Отваря се в нов прозорециНаредба № 10 за регистрация на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти
Отваря се в нов прозорециНаредба за условията и реда за възлагане на обществени поръчки, свързани с отбраната и сигурността на страната
Отваря се в нов прозорециНаредба за водене на Регистъра за обществени поръчки
Отваря се в нов прозорециНаредба № 13 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол
Отваря се в нов прозорециНаредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация "архитект”
Отваря се в нов прозорециНаредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти
Отваря се в нов прозорециНаредба за съществените изисквания - пояснение
Отваря се в нов прозорециНаредба за съществените изисквания, приложение 1 - Системи за оценяване на съответствието
Отваря се в нов прозорециНаредба за съществените изисквания, приложение 2 - Строителни продукти и оценяването им
Отваря се в нов прозорециНаредба за съществените изисквания, приложение 3 - Декларация за съответствие
Отваря се в нов прозорециНаредба за реда и начина за издаване на лицензии за извършване на проверка на средства за измерване и за издаване на лицензии за извършване на  ремонт на средства за измерване
Отваря се в нов прозорециНаредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на  строителен надзор
Отваря се в нов прозорециНаредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд
Отваря се в нов прозорециНаредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството
Отваря се в нов прозорециСпециална наредба ще контролира безопасната експлоатация на котлите с мощност от 4 до 400 kW
Отваря се в нов прозорециНаредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2004 г. за задължителното застраховане по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за застраховането
Отваря се в нов прозорециНаредба за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

и
Назад към главна страница Нормативна база
горе
страницаи1 и2 и3 и4и 5и 6и 7 иии3и