и
.
Порталът на Вашия успех !
и
ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
и
Назад към главна страница Нормативна база
НОРМАТИВНА БАЗА
страницаи1 и2 и3 и4и 5и 6и 7 иии1и
и
Закони

Отваря се в нов прозорециЗакон за авторското право и сродните му права
Отваря се в нов прозорециЗакон за водите
Отваря се в нов прозорециЗакон за допълнение на Закона за водите
Отваря се в нов прозорециЗакон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
Отваря се в нов прозорециЗакон за горите
Отваря се в нов прозорециЗакон за гражданската регистрация
Отваря се в нов прозорециЗакон за далекосъобщенията
Отваря се в нов прозорециЗакон за движението по пътищата
Отваря се в нов прозорециЗакон за държавната собственост
Отваря се в нов прозорециЗакон за енергетика и енергийната ефективност
Отваря се в нов прозорециЗакон за енергийната ефективност
Отваря се в нов прозорециЗакон за енергийната ефективност - нов
Отваря се в нов прозорециЗакон за жилищностроителните кооперации
Отваря се в нов прозорециЗакон за занаятите
Отваря се в нов прозорециЗакон за здравословни и безопасни условия на труд
Отваря се в нов прозорециЗакон за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите
Отваря се в нов прозорециЗакон за защита от шума в околната среда
Отваря се в нов прозорециЗакон за защитените територии
Отваря се в нов прозорециЗакон за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане
Отваря се в нов прозорециЗакон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
Отваря се в нов прозорециЗакон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
Отваря се в нов прозорециЗакон за изменение и допълнение на закона за туризма (в сила от 01.04.2005 г)
Отваря се в нов прозорециЗакон за изменение и допълнение на Закона за туризма (в сила от 12 ноември 2004 г)
Отваря се в нов прозорециЗакон за изменение и допълнение на Закона за чуждестранните инвестиции
Отваря се в нов прозорециЗакон за кадастъра и имотния регистър
Отваря се в нов прозорециЗакон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
Отваря се в нов прозорециЗакон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
Отваря се в нов прозорециЗакон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
Отваря се в нов прозорециЗакон за концесиите
Отваря се в нов прозорециЗакон за местните данъци и такси
Отваря се в нов прозорециЗакон за Министерството на вътрешните работи
Отваря се в нов прозорециЗакон за националната стандартизация (в сила от 6 април 2002 г)
Отваря се в нов прозорециЗакон за националната стандартизация (от 1999 г)
Отваря се в нов прозорециЗакон за общинския дълг
Отваря се в нов прозорециЗакон за общинската собственост
Отваря се в нов прозорециЗакон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти
Отваря се в нов прозорециЗакон за обществените поръчки
Отваря се в нов прозорециЗакон за определяне принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки
Отваря се в нов прозорециЗакон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда
Отваря се в нов прозорециЗакон за здравословни и безопасни условия на труд
Отваря се в нов прозорециЗакон за изменение и допълнение на закона за опазване на околната среда

и
Назад към главна страница Нормативна база
горе
страницаи1 и2 и3 и4и 5и 6и 7 иии1и