Назад към първата страница Издания за строителство и архитектура
ИЗДАНИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА
и
 и
Издателство Техника
и
УДК 624.131+672.5

   В книгата са разгледани общите системни зависимости и съответствията с проектните предпоставки, конструктивните и технологичните свойства на съставните съоръжения и мерки за геозащита, като са формулирани прагматични методи за решения. Изяснени са принципите на интегралния подход, подкрепени с характерни примери. Предложената класификация на комплексните геозащитни схеми може да се използва пряко като набор от готови принципни схеми за приложение при съответстващи случаи от практиката. Обстойно са представени бреговите процеси, които посредством абразията и ерозията са сред най-често срещаните причини за свлачищата.

Разгледани са въпросите за оптимизацията на съоръженията и системите за геозащита, като са предложени общи математически решения, конкретни примери и препоръки за различни видове конструкции и системи.

Изяснени са проблемите на експлоатацията на геозащитните съоръжения и системи. В тази връзка са развити въпросите за експлоатационната надеждност на този тип системи, както и за технико-икономическата им оценка.

Книгата е предназначена за специалистите по укрепителни конструкции, за техническите специалисти в държавната и общинските администрации, които се занимават с укрепване на свлачища и брегоукрепване, както и за студентите от УАСГ, МГУ, ВСУ и др.
 

и
ПРЕДГОВОР

   Геозащитната дейност представлява комплекс от дейности, които включват укрепване на свличащите се склонове, изграждане на противоабразионни и противоерозионни съоръжения по морските и речните брегове и изобщо възстановяване на природното равновесие след загуба на обща устойчивост на склонове или откоси. Целта е да не се прекъсва експлоатацията на изградените върху тях сгради, комуникации, съоръжения или обработваеми земи. Тази дейност често пъти има за цел да не се допуска унищожаването и промяната на територията на държавата и нейните граници.
   Мерките, които биват прилагани за геозащита, са разнообразни и се свеждат основно до отводняване, дрениране, преоткосиране, повишаване на якостта на срязване на почвите. Съоръженията, чрез които се осъществяват геозащитните мерки, имат още по-голямо разнообразие. По-характерните от тях са: траншейни хоризонтални и вертикални сондажни дренажи, галерии, дюбелни пилотни конструкции, предварително напрегнати анкери, контрафорсни насипи, брегоукрепителни диги, буни, изкуствени плажове, армирани насипи и др.
   През последните 20-25 години у нас геозащитната дейност постепенно получи значително развитие - първоначално практическо, а в последствие и нормативно. Натрупаният опит, както положителен, така понякога и горчив, е безспорно много полезен и поучителен.
   От съпоставянето на българския със световния опит може да бъдат направени следните по-важни изводи.
- Почти всички типове съоръжения и мерки в тази област, познати по света, в различна степен са прилагани и у нас.
- Степента на общоикономическо и обществено развитие оказва пряко влияние върху мащабите и качеството на това строителство, както и върху навлизането на новите технологии.
- Новите технологии се развиват в посока на пълна електронизация, по-висока гъвкавост на параметрите на механизацията и по-висока производителност. Като следствие се отбелязва подобряване на точността на работата и разширяване на обхвата на приложение. Продължава естествената тенденция към повишаване на носимоспособността на конструкциите.
- Нараства ролята на наблюдението (т.нар. мониторинг) както в етапа на режимните наблюдения и проучването, така и в експлоатационния стадий. Навлизат информационните технологии, благодарение на които експлоатационната дейност получава скок в своето развитие. Масово се прилага статистическа обработка на информацията и така се създава нова, по-обективна база за анализ и решения.
- Съобразяването с екологичните норми се налага категорично както в законодателството, така и сред специалистите и обществените среди.
- Системните пропуски в експлоатацията на съществуващите транспортни или хидротехнически обекти води до аварии на земното легло и често пъти до различна степен на загуба на устойчивост.
   Контактът между фундаментите и земната основа като отправна точка за конструирането винаги се нуждае от индивидуално изследване и оразмеряване. В него се концентрират, от една страна, проблемите за изграждането на строителните конструкции, а от друга - свойствата на почвата, обусловени както от геоложкия строеж, така и от атмосферните климатични, геофизични, хидравлични и други фактори. Зараждането и проявата на различни геодинамични явления е пряк или косвен резултат от действието на горните фактори, което допълнително усложнява предпоставките за инженерната дейност. При по-сложни топографски, геоложки и хидрогеоложки условия, често придружени с ограничителни градоустройствени и експлоатационни изисквания, решаването на задачите за укрепването на терените и заздравяването на земната основа нямат еднозначен отговор.
   Разполагането на различните групи укрепителни съоръжения в пространството и времето, синхронизираното им действие в етапа на изграждане и след това при експлоатацията им, както и опасността от влошаване на устойчивостта на терена в резултат от човешка намеса, изискват отчитане на най-широк кръг условия и фактори и създаване на последователна логическа връзка между проектираните укрепителни мерки.
   Разнообразните укрепителни мерки най-често имат линеен характер, а могат да бъдат и многократно повтарящи се еднотипни съоръжения. Въпреки че са съвсем различни по форма, функция и местоположение, те работят синхронизирано в полза на общото предназначение. В такива случаи системите могат да бъдат квалифицирани като комплексни.
   Комплексните системи за геозащита включват синхронна работа на всички предприети мерки и изградени съоръжения за запазване на устойчивостта и целостта на склоновете от активните въздействия.
   При неблагоприятни инженерно-геоложки и хидрогеоложки условия, под въздействието на техногенни и природни фактори се появява свличане на склона (откоса). След проучване и изследване на механизма на свличане се извършва укрепване и възстановяване на склона, като се изгражда комплексна геозащитна система, която може да включва оперативни, брегозащитни и предпазни мерки.
   В книгата са разгледани общите системни зависимости и съответствията с проектните предпоставки, конструктивните и технологичните свойства на съставните 
съоръжения и мерки, като са формулирани прагматични методи за решения.
    В първа глава са дадени определението и основните понятия за комплексни схеми за геозащита. Изяснени са принципите на интегралния подход, подкрепени с характерни примери. Предложена е класификация на комплексните геозащитни схеми, която може да се използва пряко като набор от готови принципни схеми за приложение при съответстващи случаи от практиката.
    Във втора глава са анализирани условията за формиране на геозащитните комплексни системи. Редом с добре познатите инженерно-геоложки, хидрогеоложки, климатични и други условия обстойно са представени бреговите процеси, които посредством абразията и ерозията са сред най-често срещаните причини за свлачищата. Същевременно бреговите процеси са и най-сложният за изучаване фактор. Нашият и световният опит показват, че неуспешните решения са именно в тази област. Вниманието е съсредоточено върху систематизираното разглеждане на техногенните фактори за свличанията. Представени са и резултати от натурни изследвания.
    Изследвания и методически разработки на съвременни технологии за геозащита са разгледани в трета глава.
    Въпросите за оптимизацията на съоръженията и системите за геозащита са разгледани в четвърта глава. Предложени са общи математически решения, конкретни примери и препоръки за различни видове конструкции и системи.
    В пета глава са разгледани проблемите на експлоатацията на геозащитните съоръжения и системи. Във връзка с това са развити въпросите за експлоатационната надеждност на този тип системи, както и за технико-икономическата им оценка.
    С относително големия напредък в практиката, теорията и нормирането на геозащитната дейност у нас, от една страна, вече е поизчерпана по-голямата част от основните въпроси, свързани с нея. В нашите нормативни документи са предписани всички доминиращи методи за изследване на свлачищата и оразмеряване на отделните типове съоръжения. Дадени са класификационни таблици и предели за осигуряване на конструкциите.
    От друга страна, по-ясно проличават белите полета в комплексния системен подход, без който всяко укрепващо съоръжение може да се превърне в потенциален фактор за нови разрушителни процеси или да остане без реални гаранции за дълготрайност и ефективност. Отправянето на именно такъв по-общ поглед е целта на тази книга.
                                                                                                                                                                                                               От автора


 
Издателство Техника
1000 София, пл.Славейков 1, тел: 02 987 12 83, факс: 02 987 49 06, GSM: 0878 12 83
книжарница: 02 987 49 36, GSM: 0878 12 83
E-mail: office@technica-bg.com   Web: www.technica-bg.com


Copyright © 1993 - 2008  От ВАС за ВАС
Всички права запазени