Назад към първата страница Издания за строителство и архитектура
ИЗДАНИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА
и
ип
 
Цветанка Савова Лалова
Ана Христева Стоева
 
 

МЕНИДЖМЪНТ
на
СТРОИТЕЛНАТА ФИРМА
 
 
 
 
 
 

София,  2002

    Управлението е изключително сложно изкуство.
    Понякога е математика, понякога поезия, а понякога само здрав разум.
    За да се разпознае какъв е обликът му в даден момент, са необходими опит и проницателност

    Книгата е предназначена за студентите от Университета по архитектура, строителство и геодезия, които изучават дисциплините "Мениджмент на строителна фирма" и "Мениджмънт и маркетинг".
    Разглежда предимно дейността на президента, който в една малка или средна строителна фирма изпълнява основните дейности по стратегическото управление (стратегическо планиране и фирмена култура) и маркетинга. Останалите функционални области - финанси и производство - в УАСГ се изчават в други учебни дисциплини.
    Направен е опит всеки управленски проблем да бъде пречупен от гледна точка на строителната фирма, защото колкото и да са универсални управленски дейности, те са и различни за строителната фирма поради характера на нейния продукт.
    Освен това още във въведението е "създадена" строителна фирма ОФИС СД, чието стратегическо управление и маркетинг се проследяват в края на всяка тема чрез конкретна реализация, представена като Пример.
    Книгата ще представлява интерес и за действащи и бъдещи президенти на строителни фирми за обогатяване на техните управленски знания.

Автори:                           доц. д-р инж. Цветанка Савова Лалова  048/887 574
                                       доц. д-р инж. Ана Христева Стоева        048/918 470
Технически редактор:      Таня Господинова
Предпечатна подготовка: инж. Светослав Христов
 
 


СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор
Въведение
Пример
Първа тема. СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА
1.1.Същност на стратегическото управление
1.2.Съдържание на стратегическото управление
1.2.1. Стратегическо мислене
1.2.2. Стратегическо планиране
1.2.3. Фирмена култура

СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ
Втора тема. ФОРМУЛИРАНЕ МИСИЯТА НА ФИРМАТА
2.1. Мисия на фирмата
2.2. Формулиране мисията на фирмата
  Пример

Трета тема. ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕЛИТЕ НА ФИРМАТА
3.1. Цели на фирмата
3.2. Определяне целите на фирмата
  Пример

Четвърта тема. АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА И ВЪТРЕШНАТА СРЕДА НА ФИРМАТА
4.1. Външна среда на фирмата
4.2. Анализ на факторите на външната среда
4.3. Вътрешна среда на фирмата
4.4. Анализ на елементите на вътрешната среда
4.5. SWOT - анализ
  Пример

Пета тема. ИЗБОР НА ФИРМЕНА СТРАТЕГИЯ
5.1. Същност на фирмената стратегия
5.2. Видове фирмени стратегии
5.2.1. Конкурентни стратегии
5.2.2. Стратегии, според жизнения цикъл на фирмата
5.3. Избор на фирмена стратегия
  Пример

Шеста тема. РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА
6.1. Тактическо управление
6.2. Оперативно управление
6.3. Оценка на стратегическия план
  Пример

Седма тема. ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ
7.1. Функции, разделение на труда и нива на управление
7.2. Организационна структура на управлението
7.3. Видове организационни структури на управление
7.4. Проектиране на организационната структура
  Пример

ФИРМЕНА КУЛТУРА
Осма тема. ФИРМЕНА КУЛТУРА
8.1. Същност иа фирмената култура
8.2. Типологии на фирмени култури
8.3. Изграждане на фирмената култура
    Пример

Девета тема. ФИРМЕНА ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА
9.1. Американски теории за взаимоотношението "работодател-работници"
9.2. Мотивационни теории
9.3. Съвременни виждания за взаимоотношението "работодател-работници"

Десета тема. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ  РЕСУРСИ В СТРОИТЕЛНА ФИРМА
10.1. Планиране на трудовите ресурси
10.1.1. Планиране на производствения персонал
10.3.2. Планиране потребността от управленски персонал
10.2. Набиране, подбор и адаптация на персонала
10.3. Текущо управление на персонала
  Пример

Единадесета тема. РОЛЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА СТРОИТЕЛНА ФИРМА 
МАРКЕТИНГ НА СТРОИТЕЛНАТА ФИРМА 
Дванадесета тема. МАРКЕТИНГ 
12.1. Концепции за стопанско управление
12.2. Що е маркетинг? Ролята на маркетинга в обществото и фирмата
12.3. Маркетинг в строителството
12.4. Маркетинг микс

Тринадесета тема. МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ
13.1. Същност на пазара и видове пазари
13.2. Маркетингова информация и маркетингова информационна система
13.3. Процес на маркетингово проучване
13-4, Сегментиране на пазара
13.5. Маркетингово проучване на строителна фирма

Четиринадесета тема. СТОКОВА ПОЛИТИКА
14.1. Стоковата политика в системата на маркетинга
14.2. Стока
14.3. Разработване на стокова политика на строителна фирма

Петнадесета тема. ЦЕНОВА ПОЛИТИКА
15.1. Механизъм на действие на основните закони на пазара
15.2. Същност и място на ценовата политика в маркетинговата дейност на фирмата
15.3. Разработване на ценовата политика на строителна фирма

Шестнадесета тема. ПЛАСМЕНТНА ПОЛИТИКА
16.1. Пласментна политика
16.2. Пласментна политика в строителството
16.3. Избор на канали за реализация

Седемнадесета тема. КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА
17.1. Комуникационен микс 
17.2. Рекламна дейност 
17.3. Насърчаване на продажбите
17.4. Връзки с обществеността
17.5. Персонални продажби
17.6. Директен маркетинг

7
13
24
26
26
30
32
35
38
 

40
40
42
46

48
48
52
54

61
61
65
67
69
70
72

77
77
81
81
88
95
109

105
106
108
111
112

115
115
120
121
128
134
 

135
135
139
142
144

146
146
149
151

163
164 
164
170
171
174
176

186

200
200
205
211
213

216
216
218
222 
228
234

242
242
242
249

257
257
259
261

273
273
275
277
 

279
279
280
287
288
289


 
 
   Доц. д -р инж. Цветанка Лалова е строителен инженер, специалност ПГС. Работила е три години като технически ръководител на обект, 
пет години е била научен сътрудник, в УАСГ преподава от 1974 год.
   Доктор от 1982 год., доцент в 
катедра "Организация и икономика на строителството" от 1986 год.
   Чете лекции по "Организация и управление на строителството" и "Мениджмънт   на   строителна 
фирма". Била е на специализация в СССР и Австрия. 
   Има повече от 60 публикации в областта на технологията, организацията, икономиката и управлението на строителството, маркетинга 
и мениджмънта на строителната фирма.
   Доц. д-р инж. Ана Стоева е инженер - земеустроутел. Работила е две години като проектант, седем години е била научен сътрудник, в УАСГ преподава от 1990 г.
   Доктор е от 1983 год., доцент
в катедра "Земеустройство и
аграрно развитие" от 1995 г.
   Чете лекции по "Мениджмънт и маркетинг", "Принципи на управлението" и "Управление на имоти". Участвувала е в проекта за създаване на специалност "Управление на земи и имоти", съвместно с Британския Ноу-Хау фонд. Член е на редакционната колегия на списание "Геодезия, картография и земеустройство". 
Има над 35 публикации в областта науправлението и кадастъра на земеделските земи.


Copyright © 1993 - 2003  От ВАС за ВАС
Всички права запазени