ENERGIA
Revista romana pentru resurse, conversie si eficienta energetica 
ISSN: 1584-5850

Anul III - Nr. 2 (20)  februarie 2006

Editor: EME
100029 Ploiesti - Str. Maramures 12
Tel./Fax: +40-244-52 95 45, office@energia.com.ro , http://energia.com.ro

Productie: Sorin  Zegheru, dtp@energia.com.ro,  0788 - 24 52 35
Redactor-sef: Viorel Lonita, redactie@energia.com.ro,  0788 - 24 52 37
Marketing si publicitate: Cristi Bivolaru, marketing@energia.com.ro, 0788 - 24 52 38
Asistent marketing: Catalina Florea, publicitate@energia.com.ro, 0788 - 24 52 34
Redactori: Bogdan Stoica, Valentin Lonescu, Marian Georgescu
Corectura: Prof. Rodica Stroescu
IT: Sebastian Roman
Tipar: MASTER PRINTSUPEROFFSET
Str. Maria Hagi Moscu nr. 5, Sector 1, 011153 Bucuresti 
Tel:  +40 - 21 - 223 04 00, 223 06 24
Tel:  +40 - 21 - 222  77 47
Fax:  +40 - 21 - 222 35 34
E-mail: office@masterprint.ro
Copyright 1993 - 2006