Назад към първата страница Издания за строителство и архитектура
ИЗДАНИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА
и
ип
информационен бюлетин
български архитект
ип
Седмично издание на съюза на архитектите в България
ип

брой 2 2004

ип
Редакционен съвет:
ст. н. с. Константин Бояджиев - председател
Лило Попов, доц. Веселина Троева,
ст. н. с. Петко Еврев,
Димитър Андрейчин, Дунка Георгиева
Лидия Кръстева-Шилева,
Георги А. Георгиев

Гл. редактор Росен Вълков
Зам. главен редактор Лило Попов
Художник Люсиен Нинова
Редактор Мариана Русинова
Компютърна обработка Анна Георгева, Добрин Добрев
Технически редактор Кирил Настрадинов
Коректор Анна Стаменова
 

Издава ЕТ "Вълков - арт"
 

1504 София, ул. Кракра 11, тел: 02/943 83 50, 943 83 26
E-mail: archvalart@mbox.cit.bg



Copyright © 1993 - 2004  От ВАС за ВАС
Всички права запазени