И
.
Порталът на Вашия успех !
Запазена марка
БЪЛГАРСКИЯТ  ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
и
Назад към първата страница Архив Съобщения
СЪОБЩЕНИЯ
и
Сиела Норма АД

    Обръщаме се към Вас, за да представим нашата дейност в областта на предоставянето на правни, маркетингови, финансови и други бизнес-насочени информационни системи.
    Сиела Норма АД е компания с дългогодишен опит в разработките на информационни решения  специализирани в доставянето на нормативни, търговски, справочни и др. специализирани документи и данни. Сиела съществува от 1991 година, а от 1997 година насочва дейността си към електронните бази данни. Сиела работи и по много проекти в електронното правителство, както е и изпълнител на множество поръчки в частта им по доставяне на информационни решения. 
    Обърнете специално внимание на нашата най-нова услуга Маркет Експорт - бази данни по поръчка с бизнес и фирмена информация. Възползвайки се от нея ще можете да подобрите своята подготовка в развитието на нови пазари и достигането до потенциални клиенти, да провеждате планирани целенасочени кампании до потребителски групи, които отговарят на точно дефинирани показатели.
  
    Маркет Експорт – бази данни по поръчка с бизнес и фирмена информация. 
  
    Създаване на бази данни  с фирмена информация по зададени от клиента критерии за рекламни, маркетингови или други бизнес-цели. Данните се предоставят в структуриран вид и формат, избрани от клиента.
  
    ПАРИТЕ НА ДРУГИТЕ 
    Класация на фирмите с най-голяма печалба в страната.
    Най-големите работодатели и броя техни работници и служители.
    Фирмите с най-големи парични обороти.
    Фирмите в определен бранш с подробна информация за тях.
    Най-големите адвокатски кантори в България по приходи.
    Фирмите от определен регион или само бранш в този регион.
    И др.

    Комбинации и разрези от горните, както и извадка по други критерии според вашето желание ще получите от услугата Маркет Експорт на Сиела. 

    Специализирани извадки по конкретно задание с над 40 детайлни показателя.

    Сиела Инфо Информационна система за фирмите и лицата

Как този продукт ще ви бъде полезен:
    Намирате актуална информация относно действащите търговски фирми.
    Правите справки за вашите бъдещи и настоящи търговски партньори - актуално състояние, управляващи, капитал, брой служители регистрирани в НОИ, данъчни задължения и други.
    Проучвате нов бизнес-партньор, преценявате надеждността на новоизбрания доставчик.
    Проследявате свързаните в бизнеса лица.
    Намирате информация за цялата легална бизнес-дейност на лицата.
    Новите обстоятелства се вписват ежедневно, преди публикуването им в ДВ и бюлетините.

Над един милион са стопанските субекти в България.  Сиела предоставя данни за всеки от тях. 
     
Сиела Инфо дава пълно досие и финансова информация за фирмите, свързани лица и публични субекти.
    Наименование 
    Участник във фирмата
    Булстат/ЕИК/
    Статус
    Адрес, адрес за кореспонденция
    Телефон, Факс
    Уеб страница
    Мейл адрес
    Капитал
    Приходи от продажби
    ДДС статус
    Адрес по ДДС регистрация
    Брой социално осигурени лица
    Брой здравно осигурени лица
    Адрес по НОИ регистрация
    Актуалност на данни от НОИ
    НКИД код по регистрация
    НКИД Описание
    НКИД 2003
    КИД 2008
 
Финансови показатели за над 300 000 фирми:
В Сиела Инфо ще намерите важни финансови данни за предприятията:
    Общо активи, сума на актива
    ДМА
    Собствен капитал
     Задължения 
    Текущи задължения
    Нетекущи задължения
    Приходи от оперативна дейност
    Общо приходи
    Всичко приходи
    Счетоводна печалба / загуба
    Текуща печалба / загуба
    Средно годишен персонал, човека
    Рентабилност на приходите 
    Рентабилност на собствения капитал
    Рентабилност на активите
    Финансова автономност
    Финансова задлъжнялост
    Краткосрочна ликвидност
    Активи на нает
    Приходи на нает
    Печалба на нает  

ПАРИТЕ СЕ ВЪРТЯТ!  РАЗБЕРЕТЕ КЪДЕ СА И ГИ СПЕЧЕЛЕТЕ С ПОМОЩТА НА СИЕЛА.
  
Повече информация можете да получите, като се свържете с нас
  
Андрей Андреев
Ръководител продукт Сиела Инфо, Маркет Експорт
Директен: 02 90 300 77
e-mail: aandreev@ciela.net
  
Сиела Норма АД
София 1510, бул. Владимир Вазов 9
Телефон: 02 90 300 00
www.ciela.net