И
.
Порталът на Вашия успех !
Запазена марка
БЪЛГАРСКИЯТ  ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
и
Назад към първата страница Архив Съобщения
СЪОБЩЕНИЯ
и
На 21 март започва информационната кампания по процедура 2.2-11 на ОПАК

    На 21 март, четвъртък, стартира информационната кампания по повод новата процедура за кандидатстване по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) за централните, областните и общинските администрации на обща стойност 7 млн. лв. Тази процедура до голяма степен е аналогична на обявените през 2012 г. процедури 2.2.-07 и 2.2.-08, чиято цел бе повишаване на квалификацията на служителите от областните, общинските и централните администрации и по които бе регистриран огромен интерес с близо 300 подадени проектни предложения.
    Предвидени са общо шест информационни дни във всички райони за планиране. Eкспертите от Управляващия орган на ОПАК ще разяснят механизмите за кандидатстване, ще представят Насоките и всички необходими документи по процедурата и ще припомнят кои са най-често срещаните грешки при разписването на проектните предложения.
    Информационните дни по процедурата по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, ще се проведат при следния график:
21.03.2013 г. - гр. София, хотел „Шератон", зала „Сердика", 11.00 ч.
25.03.2013 г. - гр. Хасково, „Парк хотел Европа", зала „Монолит", 11.00 ч.
28.03.2013 г. - гр. Велико Търново, „Интерхотел Велико Търново", зала „Трапезица", 11.00 ч.
29.03.2013 г. - гр. Ловеч, хотел „Президиум Палас", Конферентна зала, 11.00 ч.
02.04.2013 г. - гр. Бургас, „Хотел Приморец", зала „Ахело", 11.00 ч.
03.04.2013 г. - гр. Варна, „Хотел Димят", зала „Рубин", 11.00 ч.

Регистрацията на всички информационни дни започва в 10.30 ч.
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/4180
 

ОП Регионално развитие

Актуални обяви
BG161PO001/5-03/2013
"Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II" Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 април 2013 г., 16:00 ч.

BG161PO001/1.4-09/2012
„Зелена и достъпна градска среда”

BG161PO001/1.5-03/2011
"Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града"

BG161PO001/3.2-03/2012
„Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”

BG161PO001/3.1-03/2010
„Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” - Актуализирано обявление към 25.04.2012 г.

BG161PO001/2.2-01/2011
”Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, са нанесени изменения в Изискванията за кандидатстване по горепосочената схема

BG161PO001/4.1-03/2010
„Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”

BG161PO001/5-02/2012
"В подкрепа за следващия програмен период", Операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР", приоритетна ос 5 „Техническа инфраструктура”

BG161PO001/1.2-02/2011
„Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”

BG161PO001/1.1-12/2011
„Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” към Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”.

BG161PO001/1.1-08/2010
„Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации"

BG161PO001/1.1-04/2008
"Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали."

BG161PO001/1.1-02/2008
"Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали."

BG161PO001/5-01/2008
“Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”
 

ОП Околна среда

Актуални обяви
BG161PO005/13/1.50/01/35
"Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт