И
.
Порталът на Вашия успех !
ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
и
Назад към първата страница Архив Съобщения
СЪОБЩЕНИЯ
и
Конкурс за директор на Дирекция „Строителство, техническа инфраструктура, кадастър и регулация” при Община Плевен
 
   Обявление за провеждане на конкурс за директор на Дирекция „Строителство, техническа инфраструктура, кадастър и регулация” при Община Плевен е публикувано на сайта на местната администрация, видя „Плевен за Плевен“. Сред изискванията за кандидатите са те да бъдат български граждани, граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, да са със завършено висше техническо образование, специалност ССС /ПГС/; образователно-квалификационна степен “магистър” и да нямат налагано дисциплинарно наказание – “Уволнение”, освен ако е заличено. Също така е необходимо кандидатите да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани и да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.
   Конкурсът ще се проведе по реда на Раздел ІІ от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, чл. 24, т. 1 – решаване на тест и провеждане на интервю с постигналите на теста минимален изискуем резултат.
   От пресцентъра на Община Плевен научихме, че в обявяването на конкурса няма нищо извънредно, тъй като досега просто не е бил организиран такъв за горепосочената длъжност. Към настоящия момент директор на дирекцията е инж. Владислав Иванов.