Назад към първата страница Проекти за социално-икономическо развитие
ПРОЕКТИ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
и
 
Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД

    Условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД в частния сектор прие Министерство на земеделието и горите. Те са регламентирани и одобрени от Колегиума на МЗГ в специални наредби, свързани с мерките от Националния план за развитие на земеделието и селските райони - Мярка 01 :”Инвестиции в земеделски стопанства”, Мярка 02: “Подобряване преработването и маркетинга на селскостопански и рибни продукти” и Мярка 03:
“Развитие и разнообразяване на икономическите дейности”.
    Собственото участие на кандидатите по Програма САПАРД е 50% от размера на одобрената инвестиция. Съфинансирането е в парични средства, а не като стойност на притежаваните Дълготрайни материални активи, което се удостоверява чрез банково извлечение или писмо за намерение за отпускане на кредит от търговска банка. За една и съща инвестиция стопаните не могат да бъдат финансирани едновременно по САПАРД, Държавен фонд “Земеделие” или други програми.
Всеки бенефициент може да бъде подпомаган до 5 пъти в рамките на 7-годишния период на Програма САПАРД, като за отпускането на директната финансова помощ той трябва да кандидатства след завършване на плащанията по предишния проект. Не се признават разходи, направени преди инвестицията, както и начисленият ДДС.
    Документите за кандидатстване по САПАРД се подават в Областните дирекции на Държавен фонд “Земеделие. Комплектите съдържат молба и бизнес-план по образец, задължителни общи и специфични документи. В едномесечен срок след подаването на документите, служителите на Областната дирекция на Фонда извършват документална и проверка на кандидатите на място. Повторно инспектиране на кандидата - дали декларираните от него намерения и факти съответстват на условията за отпускане на финансова помощ по САПАРД се извършва до 3 седмици от представители на Централното управление на ДФ “Земеделие”.
    Процедурата по одобряване на инвестицията трае 3 месеца, в рамките на който срок кандидатът трябва да получи уведомително писмо за решението на Комисията за избор на проекти. Ако кандидатът за финансиране по САПАРД е одобрен, трябва да подпише, до 7 дни договор с Областната дирекция на ДФ “Земеделие”. При неспазване на срока, той губи право за подпомагане по Програмата и трябва да кандидатства отново.
    Изпълнението на одобрените проекти по Мярка 02 и 03 е 2 години, а за Мярка 01 — една година. Изключение по Мярка 01: “Инвестиции в земеделски стопанства” се прави само за проекти за създаване на трайни насаждения и за изграждане и реконструкция на сгради, където срокът за реализация на инвестициите е година и половина. Сроковете започват да текат от датата на сключването на договора.
    Изплащането на безвъзмездната финансова помощ по програма САПАРД се извършва след завършването на инвестицията. В продължение на 5 години кандидатът не може да продава, отдава под наем или аренда придобитите при реализацията на проекта активи. Ползвателят на безвъзмездната помощ по САПАРД не може да променя и местонахождението на производствената дейност, която е била финансирана по Специалната програма на ЕС за развитие на земеделието и селските райони.

За контакти:
Министерство на земеделието и горите София - 1040, бул. “Христо Ботев” 55
Връзки с обществеността, Тел./факс: 02 980 62 56
www.mzgar.government.bg


Copyright © 1993 - 2001  От ВАС за ВАС
Всички права запазени