Назад към първата страница Проекти за социално-икономическо развитие
ПРОЕКТИ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
и
Комисията предлага ново партньорство за сближаване в разширения Европейски съюз

    Европейската комисия представи своя Трети доклад за икономическо и социално сближаване, който съдържа виждането на Комисията относно политиката за сближаване в разширения Европейски съюз за периода 2007-2013 г.
    Предложенията на Комисията са в унисон с предложенията й от миналата седмица по отношение на бюджета на Европейския съюз, които включват пакет от 336 милиарда евро за политиката на сближаване. Докладът съдържа конкретни препоръки за начините на използване на тези средства с оглед намаляване на икономическите различия между държавите-членки и между регионите, засилване на икономическия ръст и по-устойчиво развитие. Докладът ще даде тласък на дискусията в рамките на и извън европейските институции относно бъдещето на този важен политически сектор.
    Представяйки доклада, членът на Европейската комисия по въпросите на регионалната политика и институционалната реформа Мишел Барние каза: "Съюзът е изправен пред много предизвикателства през този период: появата на нови технологии, растящото темпо на икономическите промени, потокът от външни емигранти в нашите градове. Освен това, през последните години се отбелязва спад на производителността в Съюза. Европа трябва да намери отговор на създалата се ситуация. Трябва да привлечем всички региони и всички хора, за да произведем повече блага. Именно това е целта на настоящото предложение: скъсяване на пропастта и ускоряване на растежа. Растежът и сближаването са двете страни на една и съща монета.”
    Барние каза още: “Ние се намираме на прага на един исторически момент в развитието на Европейския съюз, което е резултат от сегашното обединение на континента. Това обаче ще доведе до разширяване на пропастта между богатите и бедните. Подпомагането на най-бедните региони ще бъде основен приоритет на следващото поколение европейски програми за подпомагане. Въпреки че повечето най-бедни региони се намират в новите държави-членки, ние трябва да продължим да подпомагаме и развитието на регионите в петнайсетте държави-членки, където процесът на догонване все още не е завършил, а освен това има и други слабо развиващи се селски и промишлени райони, както и области, в които икономическото и социално развитие се спъва от природни дадености.”
    В унисон с предложението на Комисията за бюджета на Европейския съюз за периода 2007-2013 г. и с цел да се подготвят основите на предложение за нова законодателна рамка на Структурните фондове по-късно през 2004 г., Третият доклад за икономическото и социално сближаване съдържа основните данни и предлага нов политически проект за реформа на политиката на сближаване в разширения Европейски съюз. Докладът се състои от четири части:
 1. Сближаване, конкурентноспособност, трудова заетост и растеж – състояние и тенденции: Анализът сочи, че през последните десет години различията по отношение на доходите и трудовата заетост са намалели, особено от средата на деветдесетте години на 20 век досега. Въпреки това, между най-бедните и всички останали все още има сериозни различия, чието преодоляване налага дългосрочни усилия.
  2. Влияние на политиките на държавите-членки върху сближаването: Публичните разходи на държавите-членки възлизат средно на 47% от техния БВП, което надхвърля значително бюджета на Съюза от близо 1% от БВП на самия Съюз, по-малко от  половината от който е заделен за политиката на сближаване. Държавите-членки носят голяма отговорност по отношение на  предлагането на основни видове услуги и подпомагане на доходите. Въпреки своя относително малък дял в сравнение с националните публични ресурси, политиката на сближаване на Европейския съюз играе ключова роля за преодоляване на различията, защото отделя внимание на инвестициите и на слабо развитите райони.
  3. Влияние върху политиките на Общността: конкурентноспособност и сближаване. Отделните политики на Общността – околна среда, вътрешен пазар, селско стопанство, конкуренция и държавни помощи – имат потенциала да увеличат  ефективността на политиката на сближаване, например като вземат под внимание някои конкретни икономически, социални и териториални фактори. Според доклада, това е все по-честа тенденция. Тя включва растящото внимание, което се отделя на селскостопанското развитие в рамките на ОСП, все по-голямото значение на разпоредбите, свързани с предоставянето на услуги от общ интерес в рамките на мрежовата политика и т.н. “Днешният доклад отделя специално внимание и на ключовата роля, която политиката на сближаване ще играе през следващия период в рамките на новата опростена политика за развитие на селските райони”, заяви Франц Фишлер, член на Европейската комисия по въпросите на селското стопанство и риболова.
  4. Влияние и увеличаване на приноса на структурните политики: Европейските програми съдействаха за прякото насърчаване на регионалната конвергенция и заетостта. Така например, през периода 2000-2006 г., тази политика допринася за повишаване на основния капитал в Испания с 3%, в Гърция и Португалия с над 9%, със 7% в Мецоджорно в Италия и с 4% в  източните райони на Германия. Това доведе до голямо скъсяване на различията в ключови сектори, като например транспорта,  където общата дължина на шосейната мрежа в най-бедните държави-членки на “петнайсетте” вече е малко по-голяма от тази  в останалата част на Съюза.
 

           Изводи и предложения

           Комисията предлага нов начин на планиране на политиката на сближаване на Европейския съюз в рамките на три основни приоритета:
 - Конвергенция: подкрепа на растежа и създаването на нови работни места в най-слабо развитите държави-членки и региони на Европейския съюз. Тази цел касае преди всичко онези региони, в които БВП на глава от населението е по-малък от 75% от средния БВП за Общността на петнайсетте държави-членки (така-нареченият статистически ефект). Модернизиране и разнообразяване на икономическата структура, разширяване и подобряване на основната инфраструктура, защита на околната среда, укрепване на административния капацитет, подобряване на качеството на институциите на трудовия пазар, на системите на образование и професионална подготовка и увеличаване на човешкия капитал – това са основните характеристики на съфинансирането на националните и регионални програми. В допълнение към горното, държавите-членки, в които брутният вътрешен продукт е по-нисък от 90% от средния БВП за Общността, ще могат да  кандидатстват за Фонда за сближаване. Той ще продължи да финансира програми в областта на транспорта и околната среда.
 - Регионална конкурентноспособност и трудова заетост: прогнозиране и насърчаване на промените. Ключовата цел на политиката на сближаване извън най-слабо развитите държави-членки и региони ще има двояк характер: Първо, с помощта на регионалните програми политиката на сближаване ще помага на регионите и регионалните власти да прогнозират и насърчават икономическите промени в промишлените, градски и селски райони, като укрепва тяхната конкурентноспособност и ефективност, взимайки под внимание съществуващите икономически, социални и териториални различия.
  Второ, чрез националните програми политиката на сближаване ще помага на хората да предвиждат икономическите промени и да се адаптират към тях, в съответствие с политическите приоритети на Европейската стратегия за трудова заетост (ЕСТЗ), като подкрепа политиките, насочени към пълна трудова заетост, подобряване на качеството и производителността на труда и активно участие в обществения живот. “Това ще даде възможност на Стратегията за заетостта да бъде изпълнена навсякъде, а не само в по-слабо развитите региони, което е изключително важно, ако искаме Европейският съюз да продължи да следва принципите си в подкрепа на по-висока трудова заетост, качество и производителност на труда, социално сближаване и равни възможности”, твърди Анна Диамантопулу, член на Европейската комисия по трудовата заетост и социалните въпроси.
 - Европейско териториално сътрудничество: насърчаване на хармоничното и балансирано развитие на територията на Съюза. Като се опира на опита на Инициативата ИНТЕРРЕГ, докладът препоръчва да продължат действията за насърчаван  на хармоничното и балансирано интегриране на територията на Съюза чрез подкрепа на сътрудничеството на трансгранично и транснационално ниво. По принцип всички региони, разположени край вътрешните и външни граници – както сухопътни, така и морски – участват в трансграничното сътрудничество. Главната цел е да се намерят съвместни решения на общ  проблеми, характерни за съседни администрации, например развитие на градските, селските и крайбрежни райони, развитие
 на икономическите отношения и създаване на обща мрежа в помощ на малките и средни предприятия.
    Ключовите принципи, обуславящи изпълнението на политиката на сближаване, продължават да бъдат в сила. Това са  стратегическо планиране, децентрализирано управление, редовен мониторинг и оценка. Докладът предлага важни промени, включително нов диалог със Съвета с цел да се гарантира, че политиката на сближаване е пригодена към приоритетите, залегнали в решенията, приети в Лисабон и Готенбург. Всяка година европейските институции ще правят преглед на  напредъка по стратегическите приоритети и на постигнатите резултати въз основа на доклад на Комисията, обобщаващ докладите за напредъка на държавите-членки.
    Що се отнася до финансовите средства за периода 2007-2013 г., предлага се да се заделят 336.3 милиарда евро, или 0.41% от брутния вътрешен доход (БВД) на Съюза, в подкрепа на сближаването (0.46% преди прехвърлянето на средства за селските  райони и риболова). Сегашните изчисления сочат, че около 78% от тази сума ще отидат за приоритета, наречен “конвергенция”, близо 18% за “регионална конкурентноспособност и трудова заетост” и около 4% за “Европейскf  териториално сближаване”.

 Рамка
    Солидарността между народите на Европейския съюз, икономическият и социален напредък и по-тясното сближаване са част от общите цели на Общността за “намаляване на различията между нивото на развитие на отделните региони и изостаналостта на най-слабо-развитите региони”, залегнали в Договора за създаване на Европейските общности. Инструментите солидарност,
    Структурни фондове и Фонд за сближаване поглъщат около една-трета от бюджета на Европейския съюз (около 36 милиарда през 2004 г.). Средствата се разпределят по линия на многогодишни програми за развитие, които се управляват съвместно от държавите-членки, регионите и Комисията.
    Първият доклад за сближаване беше публикуван през 1996 г. и положи основите на “Програма 2000” – политическата и финансова рамка на Европейския съюз за периода 2000-2006 г. Вторият доклад от 2001 г. даде начало на дебата за политиката на сближаване след разширяването. Третият доклад с предложенията, съдържащи се в него, е връхна точка в това развитие.

19 Февруари 2004

Пълен текст на доклада
За допълнителна информация: www.evropa.bg

Copyright © 1993 - 2001  От ВАС за ВАС
Всички права запазени