Назад към първата страница Проекти за социално-икономическо развитие
ПРОЕКТИ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
и
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД СЕАФ ТРАНС-БОЛКАН ФОНД БЪЛГАРИЯ

    Фондът за подпомагане на малки и средни предприятия (СЕАФ) управлява мрежа от фондове за рискови инвестиции, които осигуряват финансиране под форма на дялово участие в бързо растящи малки и средни предприятия от новите пазарни икономики в Източна Европа, Южна Америка и Азия. СЕАФ присъства активно в 10 страни и има инвестиции в повече от 150 фирми (включително 23 в България чрез фонда си Кеърсбек-България). Фондът съчетава финансова подкрепа и пряка техническа помощ, с цел да подпомогне своите партньори да се разрастват устойчиво за продължителен период.
    В момента СЕАФ предлага финансиране на българския бизнес чрез новоучредения си фонд Транс-Болкан. Този фонд разполага с 24 милиона долара, които ще бъдат инвестирани в малки и средни частни предприятия от България, Румъния, Хърватско, Македония, Босна и Херцеговина и Албания. Акционери в Транс-Болкан са Международната финансова корпорация (IFC), Черноморската банка за търговия и развитие (BSTDB), Норвежкия инвестиционен фонд за развиващите се страни (Norfund), Финландският фонд за индустриално коопериране (Finnfund), Швейцарският държавен секретариат по икономическите въпроси (SECO), Германската корпорация за развитие (DEG) и (чрез СЕАФ) Американската агенция за международно развитие (USAID).
    Транс-Болкан не работи като банка - финансирането, което осигурява, е под различни форми на дялово участие, като закупува новоиздадени акции във фирмата и по този начин Фондът става съдружник в бизнеса с дял от 20% до 49%. При необходимост се осигурява и допълнително финансиране под формата на заем. Първоначалната инвестиция е от USD 100 000 до USD 500 000, с възможност да бъде увеличена до USD 1 000 000.
    Последващо финансиране също може да бъде осигурено от СЕАФ, или съвместно с други финансови институции. В рамките на пет години, след успешното развитие на фирмата, СЕАФ очаква да продаде акциите си с печалба, обратно на останалите акционери или на стратегически или финансов инвеститор. По този начин Фондът е идеален партньор за фирми с потенциал за дългосрочен растеж.
    Като съдружник във фирмата, СЕАФ е силно мотивиран да прави всичко, което може, за да подпомогне развитието на фирмата. След осъществяването на инвестицията, Фондът осигурява пряка помощ на своите партньори в области като стратегическо планиране, маркетинг и продажби, счетоводство, кандидатстване за банкови заеми и управление на персонала. СЕАФ също така си партнира с множество международни консултантски организации, като FLAG, VOCA, BESO, SES, NMPC, SENTER и други, които могат да окажат допълнителна техническа помощ. Чрез своята мрежа от офиси в Източна Европа, Вашингтон и Холандия, СЕАФ също предлага осигуряване на оборудване и материали, и развитие на международните пазари.

    СЕАФ има интерес към фирми със следните характеристики:

    СЕАФ може да инвестира в повечето отрасли, като дава приоритет на полиграфия/производство на опаковки, дистрибуция, софтуер/интернет, медии, лека промишленост, ориентирана към износ, както и други отрасли с висок ръст. СЕАФ не инвестира във: финансови институции, недвижими имоти, стокови спекулации, производство и търговия на цигари, алкохол или оръжие, хазарт, неморални или опасни за здравето и околната среда дейности.
    Заинтересуваните фирми трябва да представят бизнесплан и/или да се свържат със СЕАФ за допълнителна информация. Предоставената информация от фирмата се третира строго конфиденциално.

    От 1989 година до сега СЕАФ е създал фондове в 10 страни от Централна и Източна Европа и Латинска Америка. С учредяването на настоящия Фонд, СЕАФ управлява над $ 120 млн. Той е направил над 150 инвестиции в местни МСП, които постигат действителен растеж в продажбите и нивото на заетост. В Югоизточна Европа, към настоящия момент СЕАФ управлява фондове в България, Македония, Хърватска и е Извънреден съветник на Албанския инвестиционен фонд за възстановяване. До сега СЕАФ има осъществени 43 инвестиции и има работен екип от 30 души, в своите регионалните офиси.
    Обединените в портфейла на СЕАФ рискови инвестиции в Югоизточна Европа представляват най-големият брой подобни инвестиции, извършени от инвеститор в региона. Работейки със седалището на СЕАФ във Вашингтон и Stichting-SEAF в Холандия, Фондовете на СЕАФ на Балканите са развили значими връзки за износ и внос на техните фирми, не само в други части на Централна и Източна Европа, но също така и в САЩ и Западна Европа. Като използва своя опит и развитите от тези Фондови мрежи, СЕАФ вярва, че Фондът ще развие една значима среда от успешни местни МСП, които да работят в съответствие с международните стандарти и практика на бизнеса.

За контакти:
София 1504, България, ул. "Оборище" 45, п.к. 147, 943-4163, 943-4417, E-mail: office@seaf.bg http://www.seaf.bg/


 

Copyright © 1993 - 2001  От ВАС за ВАС
Всички права запазени