Назад към първата страница Проекти за социално-икономическо развитие
ПРОЕКТИ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
и
Пилотен проект
по "Устойчиво развитие" в Тетевен

   През юни 1992 г в Рио де Жанейро се провежда конференция по околната среда и развитие на ООН, известна като "Среща на върха". Делегатите декларират консенсус за принципно нов подход към развитието на планетата. Този подход е наречен "Устойчиво развитие", а принципите му са описани в основния документ, одобрен на конференцията - "Дневен ред XXI век". По същество документа е всеобхватна програма за действие насочено към удовлетворяване на потребностите на  днешното поколение, без да бъдат правени компромиси с възможностите на бъдещите генерации да задоволяват своите нужди и желания.
   За реализирането на тази философия се създава национална програма "Възможности XXI век". Основната цел е развиване на възможностите и умението на хората и институциите да следват пътя на устойчиво развитие. Основен елемент във "Възможности XXI век" е разработването и въвеждането на програми за обучение поустойчиво развитие в националната образователна система.
   Запознаването на децата в училищна възраст с философията на устойчивото развитие им предлага алтернативни модели на поведение и светоусещане, като съобразяват стила на живота и работата на отделния човек и функционирането наобществото като цяло със съществуването на всички останали хора и съхраняването на природните богатства.
   Всеобхватностите на тази концепция разширява мисленето на учениците и улеснява практическото използване на останалите учебни предмети, по-доброто разбиране на връзките между тях, конкретизацията на абстрактните идеи и факти от различните учебни дисциплини.
   Самото обучение по Устойчиво развитие изисква гъвкаве форми на преподаване и активно участие на учениците в практическите проекти, свързани с опознаването на околната среда и развитието на училищно, регионално и национално равнище. Сериозен акцент се поставя върху въпросите за безопасната питейна вода, хигиената, хранителните продукти и последиците от използваните от природата ресурси.
   Разработването на учебни планове за въвеждането на устойчиво развитие като предмет в програмите на училищата е основната задача на един от модулите на програмата "Възможности XXI век" в България. В тази връзка с инициативата на местния координатор на "Възможности XXI век" към ПРООН в гр.Тетевен - г-н Кристиян Маринов и с пълното съдействие на директорите на училищата в общината се проведоха семинари по "Устойчиво развитие" за долен, среден и горен курс. С изключителен интерес бяха приети лекциите на арх. Б. Моллов, В. Вълчева от "Отворено общество" и преподаватели от СУ"К. Охридски".
   Инж.Надежда Накова СПТУ "Б. Маринов" гр.Тетевен: "Идеята на проект "Възможности XXI век" е добра. Успя да привлече вниманието ни, надявам се и на учениците. Дано да има по-нататъшно развитие и популяризиране".
   Б. Веселинова СОПТУ "Иван Вазов" - гр.Тетевен: "Проведеният семинар беше една възможност да чуем мнението на ерудирани лектори, които на достъпен език представиха екологични проблеми на ниво, на което може да се поднесе на учениците".
   В. Минковска СОУ "Г. Бенковски" гр.Тетевен "Начинът , по който беше изложена същността на "Устойчиво развитие" за нас преподавателите беше впечатляващ, а организацията и лекторите на високо ниво..".
     Йонка Янкова
Copyright © 1993 - 2001  От ВАС за ВАС
Всички права запазени