Назад към първата страница Проекти за социално-икономическо развитие
ПРОЕКТИ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
и
РЕГИОНАЛЕН ЕКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР
за Централна и Източна Европа
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - БЪЛГАРИЯ
    Регионалният екологичен център за Централна и Източна Европа - РЕЦ за ЦИЕ, е независима необвързана организация с идеална цел, чиято мисията е да подпомага решаването на екологичните проблеми в Централна и Източна Европа. Това тя постига чрез насърчаване на сътрудничеството между НПО, правителствата, бизнеса и други институции, работещи в областта на околната среда, чрез иницииране на свободен обмен на информация и чрез популяризиране участието на обществеността в процеса на вземане на решения по околната среда.
     Регионалният екологичен център за Централна и Източна Европа (РЕЦ за ЦИЕ) е създаден през 1990 година от САЩ, Европейската комисия и Унгария. Днес РЕЦ за ЦИЕ основава дейността си на Харта, подписана от правителствата на 30 държави и на Европейската комисия, както и на Международно споразумение с правителството на Унгария. Централният офис на РЕЦ за ЦИЕ се намира в Сентендре, Унгария, а местни представителства има в ползващите страни Албания, Босна и Херцеговина, България, Р Хърватска, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Република Македония, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Югославия. През 1999 година са открити офиси и в Баня Лука и Косово.
     Сред най-активните донори на РЕЦ са Европейската комисия и правителствата на САЩ, Япония, Австрия, Канада, Чешката Република, Хърватска, Дания, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Кралство Холандия, Норвегия, Словакия, Швейцария и Великобритания, както и други международни и частни институции.
     Представителството в България е открито през 1992 година. За да поддържа по-добри контакти с българските екологични НПО и институциите, работещи в областта на околната среда, през 1993 година представителството е регистрирано като българска фондация под името Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа - България.

    Програми и проекти -1993 - 2000 г.
• Програма “Местни проекти” за финансиране на НПО - финансирана по програма ФАР
• Дунавска програма за малки проекти - финансирана по програмата на ООН за развитие
• Национална програма за местни проекти - финансирана от МОСВ и програма ФАР
• Софийска инициатива за качеството на въздуха - 811-АО - финансиран от Американската агенция по опазване на околната среда
• Създаване на общински програми за опазване на околната среда - 1.ЕАР
 Двата компонента на проекта са:
• Награда за сближаване на градовете в Европейския Съюз - финансира се от ЕС
• Разработване на материали за обучение на общините в България по създаване на общински програми за опазване на околната среда - Проектът се изпълнява в сътрудничество с Министерството на околната среда и водите и с финансовата подкрепа на Американската агенция по опазване на околната среда.
• Индикатори за приобщаване към ЕС - финансиран от ЕС
• Чисто производство
 Проектът е осъществен в тясно сътрудничество с Министерството на околната среда и водите и с Министерството на промишлеността.
• Институционално развитие и укрепване на неправителствения сектор -финансиран от ААМР по програма “Демократична мрежа”
• Обучение на НПО за набиране на фондове - финансирането е от Британския съвет
• Изграждане на механизъм за партньорство между НПО, местни власти, бизнес-среди и други институции при решаване на екологичните проблеми в България - финансиран от Британския съвет
• Разработване на общински програми за дейности по интегрирано управление на твърдите битови отпадъци в България - семинари за общините - финансира се от Министерството на околната среда и водите.

 

Адрес на офиса:
1000 София, Ул. “Позитано” 3
Адрес за кореспонденция: 1000 София, п.к. 1142, Тел./Факс: 359 2 980 49 33, 980 37 30
 Е-mail:гес@гес.itеrга.пеt


 
Copyright © 1993 - 2001  От ВАС за ВАС
Всички права запазени