Назад към първата страница Проекти за социално-икономическо развитие
ПРОЕКТИ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
и
ОБЛАСТНA / ОБЩИНСКA КРАТКОСРОЧНA ПРОГРАМA
за устойчиво използване на възобновяемите енергийни източници на област Плевен (модел за съставяне)

1. ОБЛАСТНА / ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
1.1 НАЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ
Националните цели в областта на ВЕИ са формулирани на базата на следните документи:
Енергийна стратегия на България – гл. II.3;
Закон за енергетиката - чл.2, ал.1, т.5
Програма на Правителството на Република България;
Национален план за действие по промените в климата;
Национален план за развитие до 2006 година.
    Те са свързани с усилията в посока на надеждно и съобразено с изискванията на околната среда енергоснабдяване, към увеличаване дела на произведената от възобновяеми енергийни източници енергия, което от своя страна ще доведе до:
- намаляване вноса на горива;
- сигурност на енергоснабдяването;
- подобряване условията на околната среда съгласно поетите от РБългария ангажименти за намаляване на емисиите на парникови газове с 8% от общото количество емисии, емитирани през базисната 1988 г. за периода 2008–2012г.;
- повишаване на трудовата заетост;
- повишаване  конкурентоспособността  на българската икономика.

    За развитието на нови и възобновяеми енергийни източници трябва да бъде проведена целенасочена политика, предвид това, че материята е нова  за енергетиката у нас.
    По експертна оценка в перспектива до 2020 година практически достъпният потенциал на възобновяеми енергийни източници може да покрие до 10% от общия горивоенергиен баланс на страната.

1.2 РЕГИОНАЛНИ ЦЕЛИ
    Активизиране на държавната политика за устойчивото използване на възобновяемите енергийни източници на областно/общинско ниво, съобразно специфичната ситуация във всяка област/община.
    В съответствие с чл.4(9),(10) и (11)  от Закона за енергетиката, енергийната политика се осъществява въз основа на национални дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници. Определят се и национални индикативни цели за насърчаване потреблението на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници, като процент от годишното брутно потребление на електрическа енергия за следващите десет години.
    Целите на областните и общинските програми за устойчиво използване на ВЕИ съвпадат с целите на националната програма.

1.3 ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ. СЪЩЕСТВУВАЩИ ТРУДНОСТИ И ПРЕЧКИ.
    Описва се специфичното текущото състояние, трудностите и пречките пред областните и общински администрации за реализирането на проекти по ВЕИ като конкретни текстове.
    Всяка област/община отразява само данните в областните и общинските прогнози и планове, съобразявайки се  с намиращите се на нейна територия възобновяемите енергийни източници. Записват се с конкретни текстове за всяка община, а именно:
Общата енергийна консумация;
Възможности за замяна на горивната база;
Възможности  за замяна на вторични енергийни ресурси (електрическа или топлинна енергия) с ВЕИ.

1.4 ПОТЕНЦИАЛ
    Отразява се техническия и икономическия потенциал  в общината/областта по видовете ВЕИ, степен на използване и проблеми, като се изяснява структурата на потреблението по видове енергии/горива и възможностите за подмяна на енергоносителя с ВЕИ. Посочват се специфичните възможности за реализиране на проекти по ВЕИ в общината/областта и очаквания от тях икономически ефект.

1.5 КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ В ПРИОРИТЕТНИТЕ ВЕИ ТЕХНОЛОГИИ
    Посочват се количествените цели на общинско/областно ниво, които трябва да кореспондират на количествените цели в приоритетните ВЕИ технологии на национално ниво (изброени по-долу цели), т.е. да послужат като ориентир при формулирането на специфичните за всяка общинска/областна програма за устойчивото използване на ВЕИ. Всяка община отразява само целите, съобразени с намиращите се на нейната територия възобновяеми енергиини ресурси.

    Биомаса
    Енергията от биомаса е многостранна в смисъл, че от нея може да се произвежда топлина, електричество или подходящо транспортно гориво.
    Горското и селското стопанство са неизчерпаема база от суровинни източници за добиване на енергия. Енергийните култури, земеделските отпадъци, торовете, органичните фракции от общински твърди отпадъци, домакинските отпадъци и каналната тиня са също много перспективни за добив на енергия от биомаса.
    Проекти, които могат да се заложат в програмите:
    Изграждане на нови общински топлоцентрали за изгаряне  на биомаса(слама, надробени дървесни парчета, дървесни гранули, смлени на прах дървесни парчета, кори и отпадна дървесина от дърводобива от дървообработването, битови отпадъци);
    Замяна на остарелите технологии с конвенционални горива със съвременна технология за изгаряне на биомаса;
 По-широк достъп до обогатени биогорива (брикети, гранули, чипс, пелети) и по-интензивно използуване на съответните остатъци от горската, дървопреработвателната и хартиена промишленност;
    Изграждане  на хибридните системи обединяващи газификация с комбинирано топло и електропроизводство с мощност от 25-50 MW, използуващи смес от биомаса и горива извлечени от отпадъци;
    Използване на биомаса, основано на нови технологии: производството на биогаз от растителни отпадъци,  от хранителната промишленост или от селското стопанство, както и  производство на течни биогорива. С нарастването на сметищните такси след години енергийното използване на битови отпадъци ще е по-евтино в сравнение с депонирането им в сметища.
    Всяка област/община трябва да отразява възможностите за енергийното оползотворяване на биомасата, съобразени с намиращите се на нейната територия ресурси.

    Водна енергия
    Малък дял от икономическия потенциал на евтината и екологична  водна енергия е използван за производство на електрическа енергия чрез малки ВЕЦ. Ако се вземат предвид проекти за изграждане на МВЕЦ (на течащи води, на питейни водопроводи, под язовирните стени, както и на някои напоителни канали в хидромелиоративната система) допълнителната инсталирана мощност в общината / областта може да представлява реалистичен принос за използването на хидроенергийния потенциал.  Освен това много съществуващи МВЕЦ не се експлоатират било поради неопределената до сега законова рамка, високи експлоатационни или други разходи, било поради неблагоприятни условия за включване в мрежата, но те могат да бъдат модернизирани с относително ниски разходи, особено в случаите на малки типично селски и относително отдалечени инсталации.
Всяка област/община трябва да отразява възможностите за енергийното оползотворяване на водната енергия, съобразени с намиращите се на нейната територия ресурси.

    Вятърна енергия
    Вятърната енергия може да бъде използвана за производство на електроенергия с вятърни генераторни системи в типични по разположение местности. Досегашните изследвания по въпроса за енергийния потенциал на вятъра показват, че в страната съществуват обективни възможности за развитието на ветроенергетиката.
    Малките вятърни генератори са най-добрата инвестиция за собствениците на къщи, ферми, оранжерии, както  и за малкия и среден бизнес в общините- малки предприятия и други.
    Предимствата на малките вятърни  генераторни системи са:
- Спестяване на разходи за електрическа енергия, което е основната причина за покупка на подобна система.
- Периода на изплащане е 5-10 години, а животът й е 30 години.
- Разходите за поддръжка са минимални.
- Технологията е екологично чиста.
- За много от общините вятърните генериращи системи  ще са  символ на престиж.
    Разбира се, всяка област/община ще трябва да прецени дали има достатъчно ветрови ресурс. Преди инсталиране на вятърна система е желателно да се направи статистическа справка в регионалния метеорологичен център или в Института по Метеорология и Хидрология, където се съхраняват достатъчно надеждни исторически данни за над 800 точки в България.

    Слънчеви термични инсталации
    Технологичните възможности за оползотворяването на слънчевата енергия в общините не са за пренебрегване. Слънчевото отопление е конкурентно в сравнение с нагряването на вода чрез електричество. Енергийното потребление в бита и услугите може да бъде значително намалено чрез разширено използуване на ВЕИ, предимно слънчева енергия, както във възстановени (ремонтирани), така и в новопостроени сгради.
    Всяка община трябва да прецени възможностите за енергийното оползотворяване на слънчевата енергия, съобразени със  слънчевата радиация за нейната територия. Слънчеви термични системи за топла вода на обществени/общински обекти-болници, детски градини, социални домове, както и стопански обекти -системи за сушене на дървен материал и селскостопански продукти могат да намерят голямо приложение в програмите за използването на ВЕИ.

    Фотоволтаични инсталации
    Генерирането на електроенергия от слънчеви фотоволтаични инсталации е една съвременна и свръхмодерна възобновяема енергийна технология.
    Голям интерес представлява децентрализираното електропроизводство, използващо фотоволтаични електрически системи. Някои общини са  изключително благоприятни по отношение на слънчевата радиация и климат.
    През летния сезон, когато в тези общини производителността на слънчевите  централи е най-голяма и електрическата консумация   нараства многократно. За съжаление слънчевите фотоволтаични инсталации, въпреки бързо падащите цени, остават много зависими от преференциалните условия.
    Всяка община трябва да прецени възможностите за енергийното оползотворяване на слънчевата енергия, съобразено със  слънчевата радиация за нейната територия.

    Геотермална енергия
    Използването на хидрогеотермалния потенциал трябва да се разглежда през призмата на технологичната проблематика на добиване на минералните води и използваните топлообменни системи за геотермална  топлинна енергия.
    Топлинната енергия на геотермалните извори може да се използва  и за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, могат да се изграждат топлофикационни системи при комбинирано захранване с геотермална енергия, биомаса или класически енергиен ресурс.
    Разбира се, всяка област/община ще трябва да прецени дали има хидрогеотермален ресурс на своя територия. Но във всяка община би могло да се използва топлината на земята(на дълбочина 10-15 м.температурата на земята е сравнително постоянна през годината и е в диапазона 10о-14о Целзий) като се използват термопомпени агрегати за пространствено отопление и охлаждане и за битово горещо водоснабдяване на обществени/общински обекти - болници, детски градини, училища  и социални домове.

1.6 ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА УСТОЙЧИВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕИ
    По-долу са изброени типичните дейности  за устойчивото използване на ВЕИ на областно и общинско ниво.

1.6.1 Доизграждане на институционалната рамка
    Предварителният анализ показа, че е необходимо да се организират структури, отговорни за политиката за ЕЕ и ВЕИ на областно и общинско ниво.
    Такива структури, във връзка със задълженията на областните и общински администрации (чл.8 и чл.9 ал.1 и ал.2, чл.10 ал.5, чл.11 от ЗЕЕ), са областните и общинските съвети по ЕЕ. Те ще бъдат структурирани от целево определени, със заповед, звена в структурата на общинските/областните съвети и ще се състоят от 2-3 експерти (електроинженер, инженер-топлотехника и икономист).
    Всяка област/община описва създадената структура, работеща в областта на ЕЕ и ВЕИ.

1.5.2 Обучение и информиране
    Основна пречка за ефикасното провеждане на политиката по ЕЕ  и ВЕИ е ниската степен на информиране. В тази сфера трябва да се организира:
- обучение по енергиен мениджмънт на служители от областните и общинските администрации, работещи в областта на ЕЕ и ВЕИ;
- изграждане на общински информационни центрове, които да провеждат периодични информационни кампании относно възможностите за намаляване енергопотреблението, както и да дават консултации по въпросите на ЕЕ и ВЕИ;
- по-добро взаимодействие между национални, областни и общински структури и организации.
    Всяка област/община описва мерките и действията, които предприема в областта на обучението и информирането на населението по въпросите на ЕЕ и ВЕИ (взаимодействие с местни учебни заведения, връзки с обществените медии и т.н.)

1.5.3 Нормативни и регулаторни средства
    Разработването на областни и общински прогнози и планове за устойчивото използване на ВЕИ е задължителна част от държавната  енергийна политика.
    Националните краткосрочни програми се съставят от АЕЕ въз основа на националната дългосрочна програма и програмите изготвени на отраслово, областно и общинско ниво (чл.10 ал.4 от ЗЕЕ).  Въз основа на краткосрочни и дългосрочни национални програми ще се разработят, съответно и областни и общински програми, чието изпълнение ще  се наблюдава и анализира ежегодно от АЕЕ (чл.4 ал.2 от ЗЕЕ в съответствие с чл.4 ал.2 т.9 от ЗЕ).
    Всяка община описва специфичната ситуация във връзка със  съществуващите възобновяеми енергийни източници на нейната  територия и възможностите и за тяхното оползотворяване.

1.5.4 Изготвяне на общински/областни програми за устойчивото използване на възобновяемите енергийни източници
    Създадените звена по ЕЕ  и ВЕИ изготвят областни и общински прогнози и планове за използването на възобновяемите енергийни източници. Общински прогнози и планове за устойчивото използване на възобновяемите енергийни източници се представят в областната администрация. Последната обобщава общинските прогнози и планове на своята територия и изготвя областна прогноза  и план за използване на ВЕИ, след което се изпращат в АЕЕ за изготвяне на националната програма по ВЕИ.
    В областните/общинските планове се описват подробно всички обекти- общински сгради, болници, училища, детски и социални домове, както и частни обекти, съгласно табличната форма, която в последствие се одобрява от областния управител/председателя на общинския съвет.
    Краткосрочната едногодишна програма за 2005 година трябва да включва най-приоритетните обекти, а краткосрочната програма за периода 2005-2007 година трябва да съдържа всички останали обекти на територията на общината, в които ще се използва наличния потенциал от ВЕИ.

2. СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
    Анализира се енергийната консумация в общината/областта и се набелязват специфични стратегически мерки за намаляването й чрез използването на наличния потенциал от ВЕИ.
    Използването на ВЕИ може да играе ключова роля за постигане на дългосрочните цели за икономическо и устойчиво местно развитие, а именно:
- внедряване на високи технологии за рационалното използуване на горивата и енергията;
- увеличаване на енергийната независимост;
въвеждане на условия за пазарни отношения;
- подобряване на конкурентноспособността и сигурността в енергоснабдяването;
- предотвратяване изхвърлянето в атмосферата на значителни количества серен двуокис, въглероден диоксид, въглероден оксид, азотни оксиди, хлороводород и твърди частички;
- предотвратяване замърсяването на води, ангажирането на обработваеми земи и други негативни екологични ефекти;
- намаляване разходите за здравеопазване и възстановяване на нанесените щети;
- разкриване на нови работни места и повишаване на заетостта.

3. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕИ
    Общините не разполагат със собствени финансови средства за инвестиции в проекти за изграждане на инсталации за използването на ВЕИ. В същото време те заделят значителна част от своя бюджет за енергийни ресурси. Съществуват следните начини за осигуряване на финансиране на проекти по ВЕИ.

    Банкови заеми
    За финансовите институции (най-вече за международните финансови институции, но и за местните банки), единичните проекти за използване на ВЕИ не представляват особен интерес, тъй като размерът на инвестициите не е голям. Това налага пакетно предлагане на проектите (обединяване на сходни проекти в програми), а оттук и взаимодействие на национално ниво между различните областни и общински програми. Всяка община може да опише потенциални малки проекти, подходящи за пакетно предлагане, както по отношение на ВЕИ технологията, така и съвместно с други общини. За получаване на инвестиции е възможно и включването на проекти или малки програми за енергийна ефективност като част от голям инвестиционен проект по ЕЕ и ВЕИ, за получаване на добавъчен кредит.
Обединена българска банка АД финансира инвестиционни проекти, свързани с енергийната ефективност и ВЕИ, които са с благоприятен ефект върху околната среда, по своя Програма за енергийна ефективност.
ЕБВР ще финансира с 50 млн. евро малки проекти по ЕЕ (предимно в индустрията) и ВЕИ в частния сектор чрез откриване на кредитна линия в местни банки (ОББ АД, Българска пощенска банка АД, Юнионбанк). Заемите по кредитната линия ще бъдат съчетани с безвъзмездна помощ от Международния фонд Козлодуй в размер на 10 млн. евро, предназначена за финансово структуриране на тези проекти.

    Програми, фондове
    Цялостно или частично финансиране на инвестиционните програми може да бъде осигурено чрез национални или чужди фондове и международни програми.
    По-важните националните фондове и програми, които предлагат възможности за кредитно или безвъзмездно финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ са:
- Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда;
- Държавен фонд “Земеделие”;
- Национален доверителен екофонд и други.
- Програми на Европейския съюз, чрез които може да се получи безвъзмездна финансова помощ или ко-финансиране за изпълнение на проекти за ВЕИ са:
- ИСПА (за транспорт и околната среда),
- САПАРД;
- ФАР – “Трансгранично сътрудничество” и др.
    Инвестиции за изпълнение на проекти могат да бъдат осигурени и чрез Програмата на правителството на Япония за отпускане на безвъзмездна помощ.

    Бюджетни средства
    Всяка община описва възможностите си за осигуряване на средства за проекти за използване на ВЕИ. В общинския бюджет се залагат финансови средства за предвидените обекти.
    (За осъществяване на целеви годишни програми по ВЕИ от централните органи на изпълнителната власт, областните управители и другите държавни органи се предвиждат целеви субсидии от републиканския бюджет.)

    Съвременни икономически механизми
    Договори с гарантиран резултат;
    Финансиране от трета страна (често използван от предприятия за ЕЕ услуги (чрез ДГР);
    Концесионна разновидност на финансирането от трета страна – по схемата “строителство”(построй) – “експлоатация” (използвай) – “прехвърляне на собствеността” (предай);
 Използване на фондове за рисков капитал (за проекти с повишен риск, чието успешно реализиране води до големи печалби);
 Използване на механизмите по Протокола от Киото – “съвместно изпълнение” или “търговия с емисии”.

4. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОВЕЖДАНАТА ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕИ Е В ОБЩИНАТА/ОБЛАСТТА
    Наблюдението на областните/общинските програми се извършва от областните/общинските съвети по ЕЕ. За успешното реализиране на политиката по ВЕИ е необходимо да се наблюдава изпълнението на инвестиционните програми и да се прави периодична оценка на постигнатите резултати. Обективната оценка на изпълнението на програмите за ВЕИ изисква да се прави съпоставка между вложените финансови средства и постигнати резултати.
    За целта е необходимо в областните/общинските съвети по ЕЕ да се докладва информация относно:
- оптимизиране на обема и повишаване достоверността на набираната статистическа информация;
- създаване и поддържане на информационна система за икономически и технически ресурс на ВЕИ в общината/областта;
- резултати от изпълнението и ефектите от програмите по ВЕИ в областта / общината.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    Изготвянето на набелязаните областни/общински програми е задължителна част от държавната политика по ВЕИ и налага участието на съответните регионални и местни структури. Разработването им и изпълнението на предвидените в тях проекти е част от регионалната политиката за устойчиво развитие. Устойчивото използване на ВЕИ ускоряват икономическия растеж, подпомагат опазването на околната среда, повишават жизнения стандарт на населението в съответния регион и т.н.
 

Copyright © 1993 - 2005  От ВАС за ВАС
Всички права запазени