Назад към първата страница Проекти за социално-икономическо развитие
ПРОЕКТИ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
и
Регионалният екологичен център Финансиране на изследователски проекти на МСП - Research for SME Call 1 FP7-SME-2007-1

  Тематична област
    Проектите могат да бъдат във всички тематични области на Седма Рамкова програма: Здравеопазване; Храни, Земеделие и биотехнологии; Информационни и комуникационни технологии; Нанонауки, нанотехнологии, материали и нови производствени технологии; Енергетика; Околна среда; Транспорт; Социално-икономически науки и хуманитарни науки; Сигурност и Космическо пространство, и трябва да включват следните типове дейности:
    - Изследователски дейности и дейности за технологично развитие;
    - Демонстрационни дейности;
    - Дейности по разпространение на резултатите (обучения, публикации, конференции и др.);
    - Управление на проекта.

  Цели на програмата
    Програмата подпомага МСП за намиране на решения на общи или специфични технологични проблеми. Проектите трябва да бъдат концентрирани  върху нуждите от иновации на МСП, които е необходимо да наемат изследователи или изследователски екипи като подизпълнители на изследователските дейности.

  Кой може да кандидатства
    Минимум три Асоциации на МСП (Търговско-промишлени палати, индустриални сдружения, и др.) от три различни европейски държави или асоциирани страни, или една Европейска асоциация и най-малко 2-ма изпълнители на изследователски дейности (RTD performers) и поне две МСП като крайни бенефициенти.

  Краен срок за подаване на документите - 4 септември 2007

  Размер на отпусканата сума
Размер на гранта за един проект:
Минимум - 500 000 евро
Максимум – 1,5 млн. евро

  Финансираща организация / програма  Седма Рамкова програма на ЕК

  Адрес за контакт
Всички документи, както и системата за електронно подаване на проект, можете да намерите на:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=35

  Официална страница на Седма Рамкова програма на ЕК  - http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

  Допълнителна информация
Продължителност на проектите между 1 и 2 години.

 
Copyright © 1993 - 2007  От ВАС за ВАС
Всички права запазени