Назад към първата страница Проекти за социално-икономическо развитие
ПРОЕКТИ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
и
Финансиране на изследователски проекти за асоциации на МСП - Call 1 FP7-SME-2007-2

  Тематична област
    Проектите могат да бъдат във всички тематични области на Седма Рамкова програма: Здравеопазване; Храни, Земеделие и биотехнологии; Информационни и комуникационни технологии; Нанонауки, нанотехнологии, материали и нови производствени технологии; Енергетика; Околна среда; Транспорт; Социално-икономически науки и хуманитарни науки; Сигурност и Космическо пространство, и трябва да включват следните типове дейности:
    - Изследователски дейности и дейности за технологично развитие;
    - Демонстрационни дейности;
    - Дейности по разпространение на резултатите (обучения, публикации, конференции и др.);
    - Управление на проекта.

  Цели на програмата
    Програмата насърчава Асоциации на МСП в намиране на технологични решения на проблеми, общи за голям брой предприятия от специфичен индустриален сектор или сегмент (напр. уеднаквяване с Европейските норми и стандарти, съответствие с регулаторни изисквания и др.). Проектите трябва да бъдат управлявани от Асоциации на МСП, които е необходимо, в полза на своите членове, да наемат изследователи за подизпълнители на изследователските дейности и да въвлекат определен брой индивидуални МСП като крайни бенефициенти на резултатите по проекта.

  Кой може да кандидатства
    Минимум три Асоциации на МСП (Търговско-промишлени палати, индустриални сдружения, и др.) от три различни европейски държави или асоциирани страни, или една Европейска асоциация и най-малко 2-ма изпълнители на изследователски дейности (RTD performers) и поне две МСП като крайни бенефициенти.

  Краен срок за подаване на документите - 1 юни 2007

  Размер на отпусканата сума
Размер на гранта за един проект:
Минимум - 1,5 млн. евро
Максимум – 4 млн. евро

  Финансираща организация / програма - Седма Рамкова програма на ЕК

  Адрес за контакт
Всички документи, както и системата за електронно подаване на проект, можете да намерите на:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=36

  Официална страница на Седма Рамкова програма на ЕК - http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

  Допълнителна информация
Продължителност на проектите между 2 и 3 години.

Copyright © 1993 - 2007  От ВАС за ВАС
Всички права запазени