Назад към първата страница Проекти за социално-икономическо развитие
ПРОЕКТИ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
и
Проект "Красива България"

    Проект “Красива България” е проект на МТСП, който се реализира с помощта на Програмата на ООН за развитие и одобрените на Национален управителен съвет обекти се финансират по схемата 50 % от МТСП и 50 % от съответната община. През 2004 г. РЦПУ В. Търново оказва подкрепа в управлението на територията на следните общини: В. Търново, Габрово, Елена, Златарица, Ловеч, Луковит, Павликени, Севлиево, Стражица, Тетевен, Троян, Трявна, Търговище. Техният общ бюджет е 1 778 000 лв. и е предназначен за изпълнение на строително-ремонтни работи и курсове за обучение на безработни.
 

ОБЛАСТ В. ТЪРНОВО

Община В. Търново

    Три са одобрените обекта на територията на Община В. Търново. Най-много средства ще бъдат вложени в SP 201 Изграждане на зелена площ в кв. Картала. Този обект се намира в нов жилищен квартал, в който липсват детски съоръжения и зелени площи. Местоположението му определя потенциала за развитие на територията като микрорайонен парк за отдих, детски атракции и развлечения. През 2003 г. по Проект "Красива България" беше направена вертикалната планировка на терена и изградени основните алеи и площадки от "Жилстрой-96" ООД на стойност 99 903 лв. с ДДС в рамките на 4 месеца. През 2004 г. започна вторият етап, при който са предвидени озеленяване, осветление и парково обзавеждане /пейки, кошчета, детски съоръжения/. Сключен е договор с 4 месечен срок на изпълнение с ЕТ "Янтар-21 - Стоян Василев" на стойност 94 891 лв. с ДДС. Общо 74 работника бяха наети за изграждането на парка, от които 60 безработни (37 на първия етап и 23 на втория).
    Другият обект в Община В. Търново SP 202 Изграждане на спортна площадка в ж.к. Бузлуджа, Зона В, УПИ III, кв. 533 е второто комбинирано спортно съоръжение по Проект “Красива България” на територията на града, след изграденото през 2003 г. игрище за баскетбол и футбол в кв. Колю Фичето. За изпълнител на новия обект е избрана фирма "ПМУ – Свищов" ООД. Необходимите ремонтни работи включват: благоустрояване на територията, полагане на настилки, доставка на спортни съоръжения и пейки. Стойността на договора е 44 463 лв. с ДДС, като изпълнителят трябва да назначи на обекта общо 24 работника, от които 19 безработни за срок от три месеца.
    В края на септември беше проведен конкурс за Благоустрояване и функционално обогатяване на ул. "Ален мак". Обектът е естествено продължение на извършените през 2002 и 2003 г. по Проект "Красива България" благоустройствени и ремонтни работи в този квартал, които имаха за цел подобряване на средата за обитаване на жилищната зона. С оглед състоянието на обекта в момента (износени и на места липсващи тротоарни настилки, изкривени и потънали бордюри, лошо отводняване, липса на места за паркиране и сметосъбиране) спечелилата фирма “Пътища” ООД ще изгради подпорни стени и стъпала, ще ремонтира настилките, ще създаде условия за равен достъп на граждани с увреждания и ще оформи места за паркиране и сметосъбиране на стойност 61 905 лева с ДДС и тримесечен срок за изпълнение.  За този период общо 23 работника ще бъдат наети на обекта от които 19 безработни.
 
 

Община Елена

    В процес на изпълнение са и строително-ремонтните работи и в Община Елена. Досега са подписани договори на обща стойност 179 046 лв. с ДДС и в началото на октомври се очаква одобрение за започване на СРР за последния обект на територията на общината - SP207 Зона Запад - ул. "Й. Й. Брадати", ул. "Ил. Макариополски" - благоустрояване и функционално обогатяване на територията, изграждане на подходяща жизнена среда, създаване на равен достъп за граждани с увреждания.
    Общо 60 работника (от които 50 безработни) са наети от фирмите-изпълнители за извършването на СРР на одобрените обекти на територията на общината:
SP 202 Зона Изток - ул. "Чучур", ул. "Ст. Михайловски" - благоустрояване и функционално обогатяване на територията, изграждане на подходяща жизнена среда, създаване на равен достъп за граждани с увреждания. В рамките на 3 месеца общо трябва да приключат строително-ремонтните работи на обекта.
SP 203 Училище - с. Майско. По Проект “Красива България” ще бъде извършен ремонт на фасадите и покрива на тази сградата, която функционира от средата на миналия век като училище. Срокът за приключване на СРР е 3 месеца.
SP 204 Автогара - гр. Елена. Фирма ЕТ "Строител - Иван Сяров" е сключила договор за ремонт на фасадите и покрива на автогарата в гр. Елена за срок от 3 месеца.
SP 205 Сграда районен съд и сграда кметски наместник в с. Мийковци. Ремонтът на двете сгради се извършва от ЕТ "Строител 97- Борис Крумов”, като срокът за изпълнение на СРР е 3 месеца.
SP 206 Църква "Рождество на Пресвета Богородица".
Църквата е построена от ученик на Колю Фичето през 1865 г. и е паметник на културата от национално значение.  В рамките на 3 месеца трябва да приключи предвидения ремонт на покрива на църквата, камбанарията и благоустрояването на околното пространство. За изпълнението на този обект има подписан договор с ЕТ “Никола Николов – Перун I”, който изпълнява СРР на SP202 Зона Изток и SP203 Училище в с. Майско.
 

Община Златарица

    Проведе се конкурсът за обект SP201 Градски музей - Старо класно училище с който Община Златарица участва за първи път по Проект "Красива България" през 2004 г. Договорът беше възложен на фирма “Реставрация” ЕАД – ТП - В. Търново за 30 735 лв. с ДДС за срок от 3 месеца, общ брой работници на обекта 11 (от които 9 безработни). Предвидените строително-ремонтни работи включват: покривни работи, вътрешни и външни довършителни работи, вътрешна ел. инсталация и благоустрояване на двора.
 

Община Павликени

    "Росица-99 АД" - гр. Павликени е фирмата, избрана за изпълнител на обект SP 201 Ремонт исторически музей. Предвиден е ремонт на покрива и облицовките на фасадата, боядисване, подмяна на стъкла и ремонт тротоарни настилки около сградата на стойност 33 896 лв. с ДДС. Общият брой работници на обекта е 10 (от които 8 безработни). Историческият музей ще бъде приключен в рамките на 3 месеца.
 

Стражица

    В рамките на 4 месеца “Трансинженеринг” ЕООД трябва да приключи строително-ремонтните работи на двата спечелени от фирмата обекта свързани с архитектурно-благоустройственото оформление на централна градска част в гр. Стражица. За този период фирмата е подписала договор за назначаването на общо 56 работника (от които 45 безработни), които трябва да извършат строително-ремонтни работи свързани с подземната инфраструктура на територията (полагане кабели, водопровод и канализация), така както и да озеленят района. Предвидени са още изграждане на оросителна система, бордюри, настилки и рампи за лица с увреждания. Общата стойност на двата договора е 243 550 лв. с ДДС.
 
 

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

Община Търговище

    Предимно благоустрояване на жилищните квартали е заложила общината за 2004 г. по Проект “Красива България”, като по този начин запазва тенденцията от 2003 г за създаване на по-добри условия и живот и естетизация на градската среда. Обновени ще бъдат кв. 102, кв. 107 и кв. 169, а също така ще бъде извършен и фасаден ремонт на кметството в с.  В.  Левски. Сключените договори с “Лисец” ООД  - Омуртаг и ЕТ “Инфострой – М. Димитров” са на обща стойност 57 774 лв. с ДДС. Осемнадесет са безработните, които са наети на двата обекта за срок от три месеца.
 
 

ОБЛАСТ ГАБРОВО

Община Габрово

    През 2004 г. за Община Габрово бяха одобрени обекти, целящи обновяване на настилки и изграждане на нови подходи за инвалиди. И трите обекта са по бул. “Хр. Смирненски" в района на кръстовище "Колелото" към ДХС, Спортната зала, жп гарата и автогарата. Общата им стойност е 150 000 лв. с ДДС. До тяхното приключване 46 безработни са назначени на временни трудови договори.
 

Община Севлиево

    През 2004 г. Община Севлиево участва за първи път по Проект “Красива България” с три одобрени за изпълнение обекта: SP201 Читалище "Развитие", SP202 Сграда социален патронаж и  SP203 Табахана. Засега са сключени договори за първите два обекта с “Реставрация и консервация” ООД – гр. Габрово и “Гама инженеринг 97” ООД на обща стойност 70 972 лв. с ДДС, по които работят 22 безработни. СРР обхващат фасадно изкърпване и боядисване, ремонт на покривите, подмяна на улуци, изграждане на рампа за инвалиди и боядисване на дограма.
    В края на септември се проведе конкурс за изпълнител на третия одобрен обект на територията на общината - SP203 Табахана. Това е единствената в България запазена сграда с такова предназначение, в която е изложена музейна експозиция, посветена на табашкия занаят. Сградата се нуждае от фасадно изкърпване и боядисване. На този етап се очаква одобрението на МТСП и ПРООН за започване на СРР на обекта.
 

Община Трявна

    Два обекта бяха одобрени на територията на общината за 2004 г. SP201 Основен ремонт и реконструкция басейн гр. Плачковци  е на стойност 146 964 лева с ДДС. За изпълнител беше избрана фирма "МОНОЛИТ - Т". По договор за 4 месеца са назначени общо 39 работника (от които 32 безработни), които в рамките на този срок трябва да укрепят съществуващата конструкция, да изпълнят бетонови работи, армировъчни работи, облицовки и настилки, хидроизолации и достaвка и монтаж на оборудване за пречистване на водата.
SP202 Ограда и паркинг на спортен комплекс гр. Трявна е другият обект, който е с изпълнител “Комплексстрой – Уста Генчо” АД – Трявна. Фирмата е спечелила конкурса с офертна цена 75 156,67 лева с ДДС при определен срок за изпълнение 3 месеца и 22 безработни наети за този период.
 
 

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Община Ловеч

    “Осъм инженеринг” АД е избраният изпълнител на SP 201 Пешеходна зона (централна градска част) - ремонт настилки и изграждане на елементи на достъпна обществена среда. Сключеният договор с фирмата е на стойност 53316 лв. с ДДС. На този обект са наети 17 работника (от които 14 безработни) за срок от 3 месеца.
 

Община Луковит

    Един е одобреният обект в Община Луковит - SP 201 Административна сграда на Община Луковит. “МБ 2001” ООД – София подписа договор с общината за 39 355 лв. с ДДС и нае на временни трудови договори 15 работника (от които 12 безработни) за срок от 3 месеца. Извършва се ремонт на покрива, фасадите и водоотвеждащата система на сградата.

Община Тетевен

    От предложените за ремонт две основни училища и две общежития за 2004 г. Националният управителен съвет одобри строително-ремонтните работи на сградата на ОУ с. Български извор, която е построена през 1936 г. Избраната фирма-изпълнител “Никстрой 2001” ЕООД – София е сключила договор на стойност 15 240 лева с ДДС и 2 месеца срок за изпълнение.
Ремонтът на другия одобрен обект SP 201 Община Тетевен - ремонт фасади ще бъде извършен от "Интерстрой груп" ООД на стойност 27 443 лева с ДДС и 3 месеца срок на изпълнение.
    И за двата обекта е предвиден ремонт на водоотвеждащата система и на покрива, както и изкърпване на мазилки и боядисване на стените и дограмите. Общо 17 безработни са назначени за определения срок на изпълнение на двата обекта.




Община Троян

    В гр. Троян ЕТ “Строител – Цанко Лалев – Лилия Цанкова” извършва строително-ремонтните работи на двата паметника на културата от местно значение - къща "Иван Хаджийски" и къща “Власи Власковски". Сключеният с фирмата договор е на стойност 24 402 лева с ДДС и 3 месеца срок на изпълнение. Всички 9 работника назначени на обекта са безработни.
 
 
 


Copyright © 1993 - 2004  От ВАС за ВАС
Всички права запазени