Назад към първата страница Енергоефективност
От ВАС за ВАС - ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ  И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ 
и
и
и
ИНСТАЛАЦИИ ЗА БИОГАЗ
и
   За обработване на органични отпадъци и отпадъчни води, 
произвеждащи възобновяема и екологично чиста енергия, 
намаляващи емисиите на парникови газове и пораждащи доверие
и
и
Биогаз система за преработка на твърди органични отпадъци от BIOGAS NORD GmbH
  Подходящи твърди 
  субстанции за анаеробна ферментация

  Могат да бъдат използвани следните 
  субстанции:
 • Органични компоненти от обществени
   твърди отпадъци (смесени отпадъци)
 • Източник отделящ органични отпадъци 
   от домакинства (кухненски отпадъци)
 • Хранителни отпадъци от ресторанти, 
   столове и пазари
 • Отпадъци от производство на храни
 • Отпадъци от кланици
 • Земеделски отпадъци (тор)
 • Канални отпадъчни води 
   от пречиствателни станции
 • Енергийни предприятия

и
и
Биогаз система за преработка на отпадни води от BIOGAS NORD GmbH
   Подходящи отпадни води за анаеробна
   ферментация

Подходяща обработваща система за отпадни води от:
Дестилационни инсталации
Захарни фабрики
Фабрики за нишесте
Фабрики за производство на кафе
Кланици
Млекопреработващи предприятия
Предприятия за производство на напитки
Текстилни фабрики
Консервни заводи и много други


 

Услуги в областта на търговията с емисии
Търговията с емисии е непреодолим източник на доходи за много биогаз съоръжения.
На базата на рамковата конвенция на ООН за опазване на климата (намаляване на вредните емисии), биогаз инсталациите могат да се дофинансират чрез продажба на емисионните си кредити.
Това е процес, изискващ много документи и изчисления.
БГ Терм като представител на BIOGAS NORD, предлага консултантски услуги за процесите и съоръженията:
предпроектни проучвания
определяне количеството на редуцирани емисии
подготвяне на документация за кредитиране и търговия с емисии
изготвяне на работни проекти
узаконяване на проектите и инсталациите

Преимущества на биогаз технологията
Добре функциониращите биогаз системи имат множество преимущества за своите потребители, обществото и околната среда:
екологично чисто локално производство на електрическа и топлинна енергия
превръщане на био отпадъците във висококачествен тор
намаляване на патогените, паразитите, миризмите
опазване на почвата, водата и въздуха
приход от продажбата на електроенергия и от спестяване на средствата за закупуване на топлинна енергия
макроикономически ползи чрез децентрализиране на енергопроизводството и опазване на околната среда
 

BIOGAS NORD GmbH е международна специализирана компания в проектирането и изграждането на екологично чисти биогаз инсталации, за обработване на органични отпадъци.

BIOGAS NORD е проектирала и инсталирала повече от 70 биогаз инсталации за селскостопански или смесени приложения (ко-ферментация на торове с дестилационни или отпадъчни продукти, ТЕЦ, мазнини и т.н.). Всички биогаз съоръжения, произвеждащи с когенерационни модули топлинна и електрическа енергия, спечелиха клиентите с техните ниски експлоатационни разходи, ниска цена и дълговечност.

и
и
ЕнСист ООД
1421 София, ул. Шар планина 69, тел/факс: 02 931 81 96, 0889 603 343
E-mail: ensyst@vibul.com  petya@vibul.com
 
Copyright © 1993 - 2008  От ВАС за ВАС
Всички права запазени