Назад към първата страница Енергоефективност
От ВАС за ВАС - ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ  И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ 
и
и
Съоръжения 
за използване на дъждовна вода

Представени 
от фирма "Тодоров & Тодоров" Габрово

Екологични предпоставки за използване на дъждовна вода
    Водата е нашият най-ценен ресурс.
Питейната вода спада към незаменимите неща във всекидневието ни, тя е нашето хранително вещество № 1. При това снабдяването ни с питейна вода с безупречно качество за нас е толкова естествено, че никога не полагаме особени грижи за нея и не умеем да я ценим. По този начин рискуваме да станем жертва на една илюзия за излишък и лекомислено да прахосаме този ценен ресурс.
Водата обаче в никакъв случай не е в безгранично количество. От общо 1,5 млрд. км3 вода на земята само 0,3% са използваема сладка вода. Освен това половината от подпочвената вода се намира на неикономични за разработване дълбочини. В цял свят още сега водата се счита за най-ограничения ресурс.
    Водата не се възобновява, а се намира на земята в един постоянен кръговрат. Заради замърсяването на въздуха, водата и почвата нараства и обременеността на питейната вода, поради което нейната подготовка за консумация става все по-скъпа технически и финансово. Цените на питейната вода се качват. Едновременно с това драстично се повишава консумацията на питейна вода.
Пробиването на все по-дълбоки кладенци и направата на все по-дълги водопроводи не са решение за дълго време, а са просто отлагане на проблемите, както се вижда в големите градове, защото и там отчасти вече се потребява повече вода, отколкото се доставя. Това води до спадане на подпочвените водни площи, изворите и поточетата пресъхват, влажните биотопи се увреждат, на къщите се появяват пукнатини.
    Силно увеличаващото се засушаване на териториите, засягащо днес повече от 10% от територията на България, препятства естественото просмукване на дъждовна вода, а оттам и достатъчното възобновяване на подпочвени води в тези места. Едновременно с това расте опасността от наводнения. Влажността на почвата в тези области е недостатъчна, поради което от своя страна се намалява и акумулационният й капацитет. Просмукващата се вода вече не остава в пръстта за по-дълго време, а попада относително бързо без достатъчна филтрация в подпочвените води и така повишава съдържанието на вредни вещества. Освен това след всеки дъжд огромни количества дъждовна вода се стичат от запечатаните повърхности към канализацията и пречиствателните съоръжения. Поради тяхното претоварване се стига до вливането не само на дъждовна вода, а и на нефилтрирана отпадъчна вода в повърхностните води.
    Използването на дъждовна вода не е единственото решение на всички проблеми, но е важен елемент от новата и всеобхващаща водна концепция, която мисли не само за утрешния ден, но и за по-далечното бъдеще.
Главна цел при това си остава спирането на замърсяването на околната среда и охраняването на водните запаси, за да можем да оставим на поколенията след нас една пригодна за живот околна среда.
    С тази цел трябва:
- да пестим водата чрез модерна техника и разумно, съзнателно отношение;
- да заместваме питейната вода в области, където не е крайно необходимо да се използва точно питейна вода (например с дъждовна вода).
- излишната дъждовна вода да се просмуква на място, децентрализирано; крайна цел - екологична водна концепция
 

 

Предимства на съоръжения за използване на дъждовна вода

В частната сфера
Средно потребление на вода дневно на човек = 140 л
33% =46 л - за казанче на тоалетната;
13%=18 л - за пране;
2% = 3 л - поливане на градина;
5% = 7 л - други почистващи мероприятия;
7% = 10 л- миене на чинии;
38% = 53 л - хигиена на тялото;
2% = 3 л - пиене и хранене.
От тях до около 53%= 74 л дневно могат да бъдат заменени с дъждовна вода.

    Средното потребление на вода на човек дневно възлиза на около 140 л. За тоалетното казанче, за пране, за поливане на градината и други мероприятия за чистене по правило може да се използва без съмнение промишлена вода (филтрирана вода). По този начин потреблението на питейна вода на човек може да се намали с до 53% (над половината).
    Изразени в лв. например разходите за вода в едно четиричленно домакинство възлизат на 380 лв годишно. Използването на дъждовна вода позволява да се спестят до 100 лв/год. от разходите за питейна вода и съответно допълнително   100 лв/год за канални води. Общото спестяване при съоръжение за използване на дъждовна вода за четиричленно домакинство възлиза на  200 лв/годишно. Монтирането на съоръжения спестява от разходите за питейна вода и канална вода не само на потребителя, също и общините могат да спестяват от скъпи отводнителни тръби и по-големи пречиствателни съоръжения, а половината от разходите за отвеждане на канална вода вече се падат на дъждовна вода.
    Освен това поради използването на меката дъждовна вода за пране, намаляват необходимите количества миещи препарати. С това се намаляват едновременно разходите за перилни препарати, а също така чувствително намалява замърсяването с перилни вещества на каналните води отиващи към пречиствателни съоръжения.
    Там, където количеството дъждовна вода не може да покрие потреблението във всички точки (особено при многоетажното жилищно строителство), трябва да бъдат свързани само отделни потребители със следното значение: първо тоалетните (най-голям потенциал за икономия и равномерно, непрекъснато потребление), после пералните машини и други мероприятия за почистване, накрая поливането на градини (много силно потребление през лятото, което изисква най-голям обем икономия). Като решение на проблема за недостатък на дъждовна вода се предлага многократната употреба на водата, например ползуването на "сивата вода", при която умерено замърсена канална вода от бани, душове, вани, умивалници и перални машини се пречиства и използва отново за тоалетното казанче.

В обществената сфера
    Градове и общини могат да пестят питейна вода чрез използването на дъждовна вода в най-различни области, но могат и да популяризират сред гражданите тази екологична, свързана с бъдещето технология.
Като области на приложение на дъждовната вода се предлагат:
- паркове, градини, ливади, гробища - за поливане
- манежи, спортни и футболни игрища, тенис-кортове - за поливане и за тоалетните им
- предприятия за пътнически транспорт и депа за строителни машини - за миене на превозните средства и машини, за поливане, за тоалетните им.
- административни сгради, училища, детски градини - за тоалетни и пералните им блокове

В промишлената и занаятчийската сфера
    За много предприятия обмислянето на мероприятия, свързани с пестенето на вода е неизбежно не само от екологична гледна точка, но и по финансови причини. В много предприятия, например: оражерии, бензиностанции с автомивки, автопредприятия, летища, най-различни производствени цехове и т.н. , разходите за водоснабдяване и отвеждане на каналната вода се явява важен фактор.
Тъкмо в занаятчийството и в промишлеността може да се използва на най-различни места вода, която няма нужда да притежава качеството на питейна вода, например дъждовна вода. Също и други промишлени потребители на вода като кръговратни системи и многократни потребления крият висок потенциал за икономия на скъпоценната вода.

Няколко конкретни примера за използване на промишлена вода
в обществената, промишлената и обществените сфери

Бранш
Необходимо кол-во вода
Място на употреба
Използв. на дъждовна вода
Предприятия за пътн. транспорт
167 000 м3
Автомивка за автобуси 150 м3 от покривите
Университети
167 000 м3
Тоалетни, кухненски блок, вода за лаборатории 73 000 м3 от покриви, пътища, улици, места за паркиране, дренажи
4-звезден хотел
167 000 м3
Тоалетни, поливане от покриви ок. 4 000 м3

Аспекти на хигиената при използването на дъждовна вода
    За пиене, приготвяне на ястия, почистване на съдове и прибори за маса и за грижи за тялото (вземане на вана, на душ, миене на зъби) трябва да се използва безупречна от хиг. гледна точка и с високо качество питейна вода. Или навсякъде там, където тя влиза в директен контакт с човека.
    От друга страна в домакинството, в обществените сгради, занаятчийството и в промишлеността се използва питейна вода за такива цели, при които не е нужно водата да задоволява високите хигиенни изисквания на предписанията за питейна вода.
    Заместването на скъпата питейна вода със филтрирана дъждовна вода в такива "не особено чисти" места като тоалетни казанчета, поливане на градини и езерца, чистене (миене на подове, коли и др.) и пране, както и промишлена вода в занаятчийството и в индустрията изглежда е не само чисто  разумно, с цел запазване на водните ресурси, но и по правило се счита икономически обосновано за несъмнена.

Възможни съставки на събраната дъждовна вода

Съставни вещества
Свойства
Мероприятия за борба с тях
Серни киселини и селитрени киселини от отработ. газове (серен двуокис и азотни окиси) от въздуха. разяждат метали и водят например до корозия в стоманени и медни тръби  изключителна употреба на некорозиращи материали (пластмаса, благородна стомана, месинг)
Йони на метали (желязо, олово, мед), които са разтворени от киселини в части на инсталацията натрупват се особено в почвени седименти; медта препятства разтежа на растенията; оловото е опасно за здравето при консумация да се употребяват некорозиращи части на инсталации, да не се използват метални покриви без покритие, ако все пак се сложат, особено при медни покриви, дъждовната вода да не се използва за поливане на растения. 
хлориран въглеводород и пестициди при болни от алергия могат да предизвикат кожни раздразнения никакви, откритите стойности при води от цистерни са под крайните стойности на
предписанието за питейна вода 
прах повишено образуване на утайки в цистерната и във водопровода фина филтрация преди цистерната; инсталиране на незавихрящо
вливане и незавихрящо изливане от цистерната
частици от износване на гума и цветен прашец плуват на повърхността на цистерната, могат да възпрепятстват насищането на водата с кислород, което води до образуването на загниване изсмукване или изплакване на 
плуващите вещества чрез извършване на преливане на цистерната няколко пъти в годината
листа, мъхове, лишеи и останки на насекоми образуват хранителна среда за бактерии филтриране на дъждовната вода
преди цистерната; съхранение на
хладно и тъмно на дъжд. вода
бактерии могат да се размножават и да бъдат опасни за здравето филтрирането на дъждовната 
вода преди цистерната намаляват присъствието и размножаването на бактерии в цистерната

Химични свойства на водата в цистерни
    Обширни изследвания на химичните свойства на водата в цистерни показаха, че почти всички параметри най-често са далеч под граничните стойности на предписанията за питейна вода. Това важи особено за хигиенните стойности на тежките метали, хлорираните въгеводороди и пестициди. Само рядко има проби, при които някои параметри имат леко повишени стойности. Това са параметри, които са от малко значение за здравето при консумиране като питейна вода.

Количеството бактерии във водата от цистерни
    Въпреки че размножаването им във вода от цистерни като цяло е малко, при много водни проби от цистерни съдържанието на бактерии се намира извън границите, които са приемливи при питейната вода. Водата от цистерни поради това не трябва да бъде използвана за пиене или за грижи за тялото.

Сравнение на бактериологичните ориентировъчни и крайни стойности с вода от цистерна

Параметър
Бактериологична ориент. (О)  и крайни (К) ст-сти
Вода от цистерни
Средни ст-ти от до 104 цистерни в
продължение
на  по-дълъг период
Предписание 
за питейна вода
Изисквания на ЕС към  за повърхн. води като питейна вода
Основна линия
на ЕС за свободни води
(за къпане)
Ориент. и крайни
ст-ти за деликатесна салата
Млечни наредби
за сурово
сирене
Показателни организми 
при завишени ст-ти се прави извод за възможно наличие на
болестотворни организми
Общо       0/100 ml
кол.
форма
бактерии
50 000/100 ml
O 500/100 ml
K 10000/100 ml
O
O
198/100 ml
при>1000 проби
Фекалкол. 0/100 ml
форма
бактерии
20 000/100 ml
O 100/100 ml
K 2000/100 ml
O 100/g
K 1000/g
O 10000/g
K 100000/g
26/100 ml 
при>1000 проби
Мащаб за 
общата степен
на чистота
Фекални   0/100 ml
стрептококи
10 000/100 ml
O 100/100 ml
O
O
8/100 ml 
при>1000 проби
Формира-   100/ ml
щи 
колонии
ед-ци 20°
O
O
O
O
1 200/ml 
при 1700 проби
Формира-   100/ ml
щи колонии
ед-ци 36°
O
O 1000000/g
O
O
230/ml 
при 1700 проби
Доказателство
за патогенни
възбудители
Pseudomonas aeruginosa*
O
O
O
O
малки кол-ва при
80 от 710 проби
Yersinia spp.
O
O
O
O
в нито една от 
338 проби
Shigella spp.
O
O
O
O
в нито една от 
342 проби
Staphylococus
aureus
Campylobacter jejuni/coli 
O
O
O
O
в нито една от
782 проби
в нито една от
142 проби
Salmonella 
spp.           0/100ml
O
K 0/1000 ml
O
O
малки кол-ва в
една от 798 проби
Legionella spp.
O
O
O
O
в нито една от
410 проби
* типична бактерия в локви и влажни места

Обобщение на основните хигиенни опитни резултати
- Водата от цистерни има леко повишено микробно съдържание по сравнение с питейната вода
- Не може да се докаже зависимост между микробното съдържание във водата от цистерни и сезона; между съдържанието на микроби и материалите, използвани в инсталацията или елементите на конструкцията или местоположението
- Силни дъждове след по-продължителни сухи периоди значително повишават съдържанието на микроби.
- Болестотворните организми не могат да се размножават във водата от цистерни по такъв начин, че дори при случаен контакт с такава вода да бъде достигана минималната доза за инфекция.
- Дори при повишаване на температурата на 37°С и на дяла на органичната субстанция на ХНК 90 мг/л вода от цистерна (нормалната стойност ХНК =химична нужда от кислород < 15 мг/л, не се получава размножаване на микроби.
- И наопаки, биофилмът (в най-голяма си част олигокарботропни водни бактерии без хигиенно значение), който се образува след кратко време на експлоатация върху всички части на инсталацията, които са свързани с дъждовна вода, действа самопочистващо, когато "чужди на екосистемата" микроорганизми (например салмонелни) попаднат във вода от цистерна  > почистване от наслоения и утайки на частите на инсталацията да става чак тогава, когато те доведат до технически смущения.
- Няма никакви аргументи срещу възможността за пране с вода от цистерни, тъй като остатъчните количества микроби върху изсъхналото пране са почти идентични с тези, които се получават след изпиране с питейна вода.

Качествени цели на промишлената вода при използване в сгради

Цели при качеството
Критерии за преценка/обосновка
почти без летливи вещества и без аромат за да могат техническите съоръжения да функционират безупречно и да няма намаление на комфорта за потребителя
безцветна и бистра UV-пропускливост най-малко 60% в 1 см кювета при 254 nm
възможно най-наситена с кислород

ниска БПК=биохимична потребност от кислород
 

хигиенична, респективно микробиологично безупречна

   Съдържание на кислород с повече от 50% наситеност, за да може промишлената вода да се съхранява
   БПК над7 дни под 5 мг/л, за да се гарантира, че 
промишлената вода е съхраняема и до голяма степен свободна от разграждащи се субстанции.
   Общоколиформни бактерии =0/0,01 мл(<100/мл),
Escherichia coli=0/0,1 мл (<10/мл) и Pesudomonas aeruginosa=0/мл(<1/мл)

    Спазването на предписанието за питейна вода не е необходимо за горепосочените цели, въпреки това тези цели по качеството (основани на директивата на ЕС за води в басейни) постоянно трябва да се спазват.

Законови рамкови условия за използването на дъждовна вода

Основни положения
- Ако съоръжението за използване на дъждовна вода изпълнява съответните наредби, вашите строеж или предприятие не могат да бъдат забранявани
- Потребителя на съоръжението за използване на дъждовна вода е отговорен лично, дъждовната вода да не се използва за питейна вода

Описание на съоръжение за използване на дъждовна вода
Необходими мероприятия
а. Обозначения, минаващи по цялата мрежа за дъждовна вода, че "водата не е питейна"
б. Указателна табела на водомерите, съотв. върху главния кран на мрежата за питейна вода за наличието на съоръжение за използването на дъждовна вода

    Предпоставка за безпроблемно и безопасно използване на дъждовна вода е инсталация, монтирана по най-модерна технология от специалист и редовна поддръжка.
Освен това тази доставка гарантира комплексно гладко протичане на: като се почне  от компетентна консултация за кандидатстване за възможни парични помощи и разрешителни до пълно инсталиране на нагодените един към друг системни компоненти

Примерни съоръжения и системни компоненти
Съоръжения за използване на дъждовната вода за еднофамилна или двуфамилна къща
    Бенотова цистерна тип Хидро Компакт монолитна, 6.04 м. куб. , филтър за монтиране в шахта до 500 кв. м площ на покрива; Минимодул КДР N 24 1/2" с класическо управление; подхранване с питейна вода 1/2" и потапяща помпа под налягане КДР N 24.

Инсталация за ползване на питейната вода в промишлено предприятие
Бенотова цистерна Хидро Мулти, монолитна правоъгълна - 44.4 куб. м., филтър с чакъл за механично и биологично почистване, да 3140 кв. м. покривна площ. Максимодул КДР 72 1" с оптимално управление, подзахранване за питейна вода 1"; потапяща помпа под налягане КДР 72, манометър и водомери.

    Системните компоненти на една инсталация за използването на дъждовна вода, предлагана от нашата фирма са нагодени един към друг и позволяват чрез своето разнообразие конструирането на такива инсталации пригодени за: от еднафамилна къща до промишлено предприятие. За добре функционираща инсталация са нужни цистерна за събиране на дъждовната вода, филтър за почистване на дъждовната вода и модул за къщата, който в качеството си на препращаща станция в сградата се грижи за напълно автоматичното отвеждане на питейната вода или на вода от цистерната до всички желани места. С помощта на разни аксесоари е възможно финото напасване към съответните дадености на дадено място. На мястото на компактния и  изцяло готовия домашен модул могат да бъдат избирани също така единични компоненти. И тук комплектите за помпа, за управление и подзахранване разкриват функционалната домашна техника на инсталацията за използването на дъждовна вода.

Проектиране на инсталация за използване на дъждовна вода

Основни постановки на въпроса
- Намалява ли се при използването на такава инсталация таксата за питейна вода?
- Дали предприятието ВиК установява и начислява и ако да, с какъв технически разход, допълнителните количества канална вода?
- Дали отвежданите в общата канализация  количества вода от преливника, съответно от филтъра се засичат и съотв. начисляват под каквато и да е форма?
- Има ли парични помощи за монтиране на такава инсталация?

Стъпки при планирането:
1. Установяване количеството дъждовна вода, която ще събираме
2. Установяване потребността от дъждовна  вода
3. Изчисление големината на цистерната
4. Определяне на мястото, където ще се монтира цистерната
- възможности за достъп (отваряне на врати) и подход към сградата
- големина на парцела
- разстояния до съседния парцел при положени в земята цистерни
5. Определяне на останалите компоненти на системата/суровини
- избор на филтърна система, на помпи за дъждовна вода, на подзахранване с питейна вода, на управление.
- планиране на местата за извеждане
- вземане под внимание на подсигуряването срещу преливане, защитата срещу преливане
- просмукване на дъждовната вода
6. Определяне на водопроводната система
- Тръбопровод за довеждане на дъждовната вода, тръбопровод за преливник, тръби за изтакане, тръбопровод за дъждовна вода, тръби за подзахранване с питейна вода, тръби за снабдяване на цистерната
7. Съобразяване с разрешителни и с наредби
8. Избор на съоръжения

Таблици за избор на големина на цистерната

Дъждовна вода за тоалетната, пералнята, поливането на градината и др. в частното домакинство

Брой души
Консумация на дъждовна вода годишно, куб. м. 
(разход 46 л/човек, понед-неделя)
куб. м. полезен обем на цистерната куб.м.
Годишен добив на дъждовна вода (при валежи 766 л/куб.м., ГО 70%)
Площ на покрива, куб.м.
2
34
2
34
63
3
50
3
50
93
4
67
4
67
125
5
84
5
84
157
6
101
6
101
188
8
134
8
134
250
10
168
10
168
313
15
252
15
252
470
20
336
20
336
627
25
420
25
420
783
30
504
30
504
940
35
588
35
588
1097
     ГО = годишно оттичане

Дъждовна вода за изплакване на тоалетната в частното домакинство

Брой души
Консумация на дъждовна вода годишно, куб. м. 
(разход 46 л/човек, понед-неделя)
куб. м. полезен обем на цистерната куб.м.
Годишен добив на дъждовна вода (при валежи 766 л/куб.м., ГО 70%)
Площ на покрива, куб.м.
4
35
2
35
65
6
53
3
53
99
8
70
4
70
131
10
88
5
88
164
12
105
6
105
196
16
140
8
140
261
20
175
11
175
326
30
263
16
263
491
40
350
21
350
653
50
438
26
438
817
60
526
32
526
981
70
613
37
613
1143

Дъждовна вода за изплакване на тоалетната в промишлената и в обществената сфери

Брой души
Консумация на дъждовна вода годишно, куб. м. 
(разход 46 л/човек, понед-неделя)
куб. м. полезен обем на цистерната куб.м.
Годишен добив на дъждовна вода (при валежи 766 л/куб.м., ГО 70%)
Площ на покрива, куб.м.
11
35
2
35
64
17
53
3
53
99
22
69
4
69
129
32
85
5
85
158
42
100
6
100
187
47
132
8
132
246
75
147
9
147
275
101
235
14
235
438
128
316
19
316
590

Дъждовна вода за изплакване на тоалетната в училища с 4 месеца ваканция годишно

Брой души
Консумация на дъждовна вода годишно, куб. м. 
(разход 46 л/човек, понед-неделя)
куб. м. полезен обем на цистерната куб.м.
Годишен добив на дъждовна вода (при валежи 766 л/куб.м., ГО 70%)
Площ на покрива, куб.м.
56
100
10
100
187
61
110
11
110
205
67
120
12
120
224
72
130
13
130
243
100
180
18
180
336
128
230
23
230
429
156
280
28
280
522
183
330
33
330
615
211
380
38
380
709

Дъждовна вода за поливане без оглед на валежите, 365 дни годишно

Площ, куб. м.
Консумация на дъждовна вода годишно, куб. м. 
(разход 1 л/човек, понед-неделя)
куб. м. полезен обем на цистерната куб.м.
Годишен добив на дъждовна вода (при валежи 766 л/куб.м., ГО 70%)
Площ на покрива, куб.м.
100
37
2
37
68
200
73
4
73
136
300
110
7
110
204
400
146
9
146
272
500
146
11
183
3440
600
219
13
219
408
700
256
15
256
477
800
292
18
292
545
900
329
20
329
613

Бетонови цистерни
    Цистерната представлява ядрото на инсталацията за употреба на дъждовна вода. Изборът на подходящата цистерна е важен критерий за качеството на събираната вода. Точно затова цистерните на нашата фирма притежават следните производствени характеристики:
- водоплътност на бетона, предотвратява също проникването на вода и кал отвън
- дълъг живот, стабилност и устойчивост на натиск, идващи от качеството на бетона В 45
- плоча над резервоара по избор с клас на проходимост: преминаване пеша, преминаване с лек автомобил (125 КN) или преминаване с товарен автомобил /тежкотоварен транспорт (400 KN)
- постоянен контрол на качеството на продукцията
- добра възможност за проверка през големи входни отвори.
- лесни за транспортиране и монтаж поради променливи и компактни размери
- просто и бързо инсталиране поради готови за свързване връзки.
- отвор за вливане, преливане и технически, както и при случай отвори за свързване на незамръзваща дълбочина
- според желанието отворите могат да бъдат и на други места, друг брой, в друго изпълнение и с други диаметри
- цистерните се нагласят към почти всяка конкретна даденост на място с помощта на варираща и много различни програмни типове
 

Програмни типове цистерни на Т&Т:

 
  Хидро Нормал, формата на пръстен
Вид
Обем, куб.м.
Дълбочина на монтаж, м
Диаметър
Дълбочина на вливане, м
Дълбочина на изливане, м
Най-тежка част, т
Изпълнение един резервоар
4 - 25
2,15-4,70
2,00 - 3,00
0,80-0,85
0,94-0,99
2,30-5,7
Изпълнение два резервоара
7-50
2,15-4,70
2,00 - 3,00
0,80-0,85
0,94-0,99
2,30-5,7
Изпълнение три резервоара
11-76
2,15-4,70
2,00 - 3,00
0,80-0,85
0,94-0,99
2,30-5,7
и
  Хидро-Компакт, монолитен с кръгла форма
Вид
Обем, куб.м.
Дълбочина на монтаж, м
Диаметър
Дълбочина на вливане, м
Дълбочина на изливане, м
Най-тежка част, т
Изпълнение един резервоар
3-10
2,53-3,06
1,50-2,50
0,80-0,85
0,94-0,99
4,21-9,25
Изпълнение два резервоара
8-19
2,53-3,06
1,50-2,50
0,80-0,85
0,94-0,99
4,21-9,25
Изпълнение три резервоара
12-28
2,53-3,06
1,50-2,50
0,80-0,85
0,94-0,99
4,21-9,25
и
   Хидро-Мулти, правоъгълна форма
Вид
Обем, куб.м.
Дълбочина на монтаж, м
Дължина,м
Ширина,м
Дълбочина на вливане, м
Дълбочина на изливане, м
Най-тежка част, т
Изпълнение един резервоар
15 - 45
2,8 - 5,1
4,15 - 5,2
3,1
0,65
0,79
19,98 - 23,86
Изпълнение два резервоара
30 - 89
2,8 - 5,1
4,15 - 5,2
3,1
0,65
0,79
19,98 - 23,86
Изпълнение три резервоара
45 - 133
2,8 - 5,1
4,15 - 5,2
3,1
0,65
0,79
19,98 - 23,86
Изпълнение с обшивка,1-ред
43 - 408
2,8
5,9 - 50,7
5,2
0,75
0,89
18,13
Изпълнение с обшивка,2-реда
359 - 817
2,8
22,7 - 50,7
5,2
0,75
0,89
18,13
Изпълнение с обшивка,3-реда
745 - 1229
2,8
31,1 - 50,7
5,2
0,75
0,89
18,13
и
  Хидро-Гигант, на сегменти
Вид
Обем, куб.м.
Дълбочина на монтаж, м
Макс. диаметър
Мин. диаметър
Дълбочина на вливане, м
Дълбочина на изливане, м
Изпълнение осмоъгълник
104
5,05
6,53
5,64
0,7
0,84
Изпълнение 12-ъгълник
254
5,05
9,66
8,93
0,7
0,84
Изпълнение 16-ъгълник
467
5,05
12,81
12,17
0,7
0,84

Филтър
    Монтирането на филтър преди цистерната е съществено условие за една трайност на доброто качество на водата. Филтърът е почистваща единица, която преработва дъждовната вода в висококачествена вода за потребление. С помощта на филтрирането образуването на седимент в инсталацията, както и количеството органични хранителни вещества и бактерии се свежда до минимум. Всички филтри на Т&Т постигат тези цели, вземайки под внимание следните производствени характеристики:
- никакви стеснения на сечението или смущения в отточната инсталация на сградите
- малки  загуби на вода
- просто почистване
- ниски разходи за поддръжка
- продължително добро филтриращо действие
- защита срещу появата на микроби, гъбички и водорасли

Програмни типове филтри

   Филтърен събирач, механичен филтър към водосточната тръба
С отточник за мръсна вода (подсигурен срещу обратно вливане), 10 - 50 % загуба на вода, необходим за всеки улук, фино      филтриране, особено непретенциозен към поддръжка
Вид
Големина на дупките в мрежата,мм
Макс.покривни площи за свързване,кв.м
Вливане
Оттичане
Височина,м
Диаметър външен,м
Отток мръсна вода
меден  водосточен  филтър 
0,18
150
100
50
0,33
0,12
100
водост. филтър от благородна стомана
0,18
150
100
50
0,33
0,12
100
и
  Филтърно гърне, механичен филтър за цистерната или в земята
Без отточник за мръсна вода (подсигурен срещу обратно вливане), без загуби на вода, по-интензивна поддръжка, от лек PE, възможен монтаж в цистерна или в земята, при монтаж в цистерна независимо от дълбочината на вливане на дъждовна вода.
Вид
Големина на дупките в мрежата,мм
Макс. покривни площи за свързване,кв.м
Вливане
Оттичане
Височина,м
Диаметър външен,м
филтърно гърне за монтаж 
в земята
2,70 х 1,50
500
150
150
0,64
0,55
филтърно гърне за монтаж 
в цистерна
2,70 х 1,50
500
150
150
0,64
0,55
и
  Филтърна шахта, механичен филтър в земята
Без отточник за мръсна вода (подсигурен срещу обратно вливане), по-интензивна поддръжка, без загуби на вода, от стабилен стоманобетон, наглася се към различни дълбочини на вливане на дъжд.вода 
Вид
Големина на дупките в мрежата,мм
Макс.покривни площи за свързване,кв.м
Вливане
Оттичане
Дълбочина на монтаж,м
Диаметър външен,м 
Най-тежка част, т
филтърна шахта от стоманобетон
1,6
500
150
150
0,80
0,8
 0,44
и
  Филтър с чакъл, механичен и биологичен филтър в земята
Без отточник за мръсна вода (подсигурен срещу обратно вливане), без загуби на вода, по-интензивна поддръжка, от стабилен стоманобетон, наглася се към различни дълбочини на вливане на дъжд. вода, механично и биологично пречистване.
Вид
Макс. покривни площи за свързване, кв.м.
Вливане
Оттичане
Дълбочина на монтаж,м
Диаметър външен,м
Най-тежка част, т
филтър с чакъл ФЧ 1000
310
150
150
3,16
1,00
2,88
филтър с чакъл ФЧ 1500
700
150
150
3,06
1,5
4,54
филтър с чакъл ФЧ 2000
1220
200
200
3,01
2,00
6,38
филтър с чакъл ФЧ 2500
1850
200
200
3,06
2,5
9,75
филтър с чакъл ФЧ 3000
3140
300
300
3,45
3,00
5,70

Домашни модули
    Комплексната препращаща станция на инсталацията за ползване на дъждовна вода е домашният модул, който се грижи за напълно автоматичното подаване на вода от цистерна или питейна вода към всички желани места.Той се състои от три главни елемента: помпа, подзахранване с питейна вода и управление, както и различни допълнителни устройства. Домашният модул може да бъде монтиран отвън и изцяло свързан с помощта на прости болтови връзки. Той съдържа всички елементи, компактно сглобени и заемащи малко място:
- помпата придвижва водата сигурно с желаното налягане;
- подзахранването с питейна вода захранва при липсваща вода в цистерната  потребителски ориентирана питейна вода към цистерната;
- управлението се грижи с помощта на надежден и лесен за обслужване измервателен метод за напълно автоматичното регулиране на всички отточни тръби.
- водомерът измерва придвижените количества вода от цистерната и питейната вода за подзахранването.
- манометърът позволява контрол на налягането на задвижваната вода.
- оптималното управление има интегрирана защита за работа на сухо за помпата, автоматика за изключване при повреди, регулярно, кратко настройване на магнитния вентил за свободно плакнене и ръчна автоматика както за помпата,  така и за магнитния вентил.
- дисплеят от течни кристали дава информация за точното ниво на водата в цистерната и работното състояние на цялата инсталация
- алармата за обратно вливане съобщава за недоспустимо високо ниво в цистерната
- болтовите/щепселни връзки на сензора на цистерната и при случай на подводната помпа гарантира просто и бързо свързване отвън с домашния модул.
- висококачествените завинтвания на тръбите и спирателни кранове позволяват безпроблемно монтиране, а също и демонтиране на домашния модул от водните връзки към цистерната, към питейната вода и към домашната водна мрежа.
- използват се изключително висококачествени и некорозиращи материали.
- всички елементи могат лесно да се поддържат и да бъдат подменяни.
 

ОБЩИ ПРИНЦИПИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪЖДОВНА ВОДА

- да се избира хладно място за поставяне на цистерната
- предпазване срещу проникването на частици кал или външна вода през ревизионните или контролни отвори на цистерните в земята
- по-възможност никаква употреба на химикали или вещества-добавки при работа на инсталацията
- почистването на вътрешната повърхност на цистерната да става по възможност само с вода, при използването на почистващи средства те трябва да бъдат безостатъчно измивани
- при по-продължителни отсъствия или периоди на спиране цистерната да се изпразва
- преди повторно пускане в експлоатация цистерната да се почиства и изплаква с вода и остатъците вода да се отстранят
- заплашените от замръзване части на инсталацията да се изолират и изпразват, тъй като особено при липса на оттичане дори и при добра топлоизолация инсталацията за оттичане на дъждовна вода и инсталацията за подзахранване с питейна вода могат да замръзнат при голям студ.
- да се избягват допълнителни статически натоварвания на инсталациите за вливане, за изливане и отвеждане (например чрез окачване на предмети)
- да се установяват загубите на вода и да се контролира обема подзахранване с питейна вода и консумацията на вода чрез редовни снемания на показанията на водомера.
- водене на експлоатационна книга с месечните количества консумирана вода и обема подзахранване с питейна вода, за да се провери икономичното поведение на инсталацията
- редовно да се проверява водното ниво в цистерната
- редовно да се контролира водата в местата на изливане за промени на миризмата и на цвета, при влошаване качеството на водата незабавно да се спре инсталацията и да се уведоми фирмата за инсталация.
- Всички елементи за обслужване и части на инсталацията, които подлежат на поддръжка, да бъдат леснодостъпни, да не се затварят.

"Тодоров и Тодоров" ООД
Габрово, тел: 066/3-91-40, 3-61-34, факс: 066/2-30-64  E-mail: todorov@globcom.net

 
Copyright © 1993 - 2001  От ВАС за ВАС
Всички права запазени