Назад към първата страница Актуално
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ИЗДЕЛИЯ, ДОГРАМА И МЕБЕЛИ. ТЕХНОЛОГИИ. ИНСТАЛАЦИИ. 
и

   FIBERMESH ® - Прави добрия бетон по-добър ®

Проблемът на бетона
    Производителите на бетон, предприемачите, инженерите, архитектите и строителите по целия свят ще се съгласят с това, че пукнатините в бетона могат да бъдат всичко - от дребна неприятност, до истински кошмар. Независимо от мястото им на проявление, те винаги са проблем. Много често ремонтът им е сериозен и скъп, дори невъзможен.

Защо се напуква бетонът?
    В миналото напукването на бетона се е приемало като нещо неизбежно. Появата на пукнатини в определен стадий се дължи на развитие на напрежения, надвишаващи моментната якост на бетона.

Конструктивно пукнатинообразуване от външно натоварване
    Постоянният товар от автомобилния трафик на пътя, използваните в индустриалното производство тежки машини и слабата основа под бетонните плочи могат да предизвикат пукнатинообразуване.
За да се предотврати конструктивното пукнатинообразуване е необходим задълбочен анализ на типа, характера и размера на товарите, след което да се проектира бетонна конструкция, способна да поема различните напрежения от външно натоварване.

Пукнатинообразуване вследствие вътрешни напрежения
    Вътрешните напрежения, причинени от структурни деформации в самия бетон, често пъти са трудно предвидими в своето разнорбразие и срокове на проявление. Най-често срещаният вид вътрешно пукнатинообразуване се причинява от пластичното свиване на бетонната смес и бързото изпарение на водата от повърхността й. Тези пукнатини се формират в най-голяма степен в първите 24 часа след полагането на бетона. Понякога те са видими веднага, друг път - не са.
    Първоначално пукнатините, причинени от пластична свиване и съсъхване, могат да бъдаги незабележими. Често пъти, вследствие на финалната обработка, те остават прикрити под повърхността, или просто не са достатъчно широки, за да бъдат забелязани. Наличието на фактори, интензифициращи съсъхвателните процеси, или появата на външно натоварване, стават причина тези слаби зони да прерастнат във видими пукнатини, преминаващи през цялото бетонно сечение, което намалява структурната еднородност на бетона, преди той да достигне проектната си якост.
    По природа тези пукнатини не са конструктивни, но и не изчезват по време на втвърдяването на бетона. Всъщност те стават още по-широки с увеличаване на съсъхването. Такива пукнатини увеличават промицаемостта на бетрна, като по този начин позволяват инфилтрацията в дълбочина, на вода, различни соли и други химически агенти. Това от своя страна намалява дълготрайността на изградените бетонни елементи и конструкции.
 
 

Решението

   Семейството полипропиленови фибри FIBERMESH ® предоставя на строителната индустрия мощен инструмент, способен да възпрепятства пукнатинообразуването в пластичен стадий, фибрите FIBERMESH ® осигуряват обемно вторично армиране, чрез диспергиране на милиони фибри в бетонната смес. В резултат на равномерното им разпределение е налице ефикасно средство за борба с пластичното
пукнатинообразуване, при това, за разлика от заварените стоманени мрежи, позиционирано винаги правилно.
   Използването на фибрите FIBERMESH ® увеличава опънната деформативност на бетона в пластичен стадий, което стопира появата на пукнатини вследствие пластично свиване и съсъхване. Ограничаването на развитието на пластичните пукнатини до степен на пълното им елиминиране дава възможност за оптимално структурообразуване и формиране на високи якостно-деформационни характеристики на бетона.
   FIBERMESH ® възпрепятства пукнатинообразуването вследствие пластично свиване
  Добавянето на фибри FIBERMESH ® към бетонната смес създава подобрена вътрешна опорна система, която възпрепятства пукнатинообразуването, дължащо се на пластичното свиване. Равномерно разпределените фибри спират разслояването и утаяването на по-тежките компоненти, с което се постига оптимален вътрешен интегритет на втвърдяващата се бетонна система. По този начин, след уплътняване на бетонната смес, се постига равномерност на изплуването на циментовото мляко, като се намалява и водоотделянето на повърхността.
   Контрол на пукнатинообразуването вследствие на съсъхване
Равномерно разпределените фибри FIBERMESH ® увеличават якостта на опън на бетона в ранна възраст и спират образуването на пукнатини вследствие контракциите и пластичното свиване в доструктурен стадий - период в който започва развитието на микропукнатини.
   Чрез намаляването или елиминирането на този тип пукнатини фибрите FIBERMESH ® минимизират броя на индуцираните по различни причини слаби зони, които биха могли да прерастнат във видими пукнатини.
   Намаляване на проницаемостта на бетона
   Пластичните пукнатини, които се развиват в началния стадий на хидратация, увеличават проницаемостта на бетонното сечение, фибрите FIBERMESH ® не променят плътността на циментовия камък, но намаляват     микропукнатините, което е предпоставка за преминаването на бетона от пластично към твърдо състояние с по-голям вътрешен интегритет. Това, заедно с намаленото разслояване и образуваните по-малък брой капиляри, допринася за намаляване на проницаемостта (вкл. увеличаване на водонепропускливостта) на втвърдения бетон, което от своя страна подобрява атмосферо- и мразоустойчивостта и повишава степента на защита на стоманената армировка в бетонното сечение. 


 

Удароустойчивости устойчивост на крехко разрушаване
    Изотропното действие на фибрите FIBERMESH ® спомага за повишаване на удароустойчивостта и устойчивостта на разрушаване при натоварване след поява на първа пукнатина. Намаленото пластично свиване и съсъхване минимизират дефектите и отслабените сечения в бетона.

Увеличение на мразоустойчивостта
    Фибрите FIBERMESH ® увеличават мразоустойчивостта на бетона от най-ранна възраст и по време на целия му експлоатационен живот, фибрите намаляват миграцията на вода в сечението, като по този начин се повишават дълготрайността на конструкцията.

Лесно смесване в бетонната смес
    Фибрите FIBERMESH ® изпълняват своите функции без да влияят на физико-химичните процеси на хидратация на цимента. Те са съвместими с всички видове бетонни смеси и химични добавки. Тяхното действие е чисто механично и при употребата им се работи без да се променят основните рецептурни фактори на бетонната смес. Фибрите FIBERMESH ® се разпределят равномерно след обикновено смесване при номинални време и скорост, независимо дали са добавени преди, по време или след забъркването на бетонната смес. По-дългото време за хомогенизиране не променя тяхното позитивно действие.
    Изборът на подходящ тип фибри FIBERMESH ® е в пряка зависимост от областта на приложение, техническите и естетическите изисквания на съответния проект.
    Докато повечето от армираните с фибри бетони се предлагат без консултации, то Вашият FIBERMESH ® - представител е готов да отговори на всички въпроси, които могат да възникнат във връзка с избора на подходящите фибри и необходимата дозировка, за да са точно съобразени с изискванията на Вашия проект.

Лесна повърхностна обработка
    Фибрите FIBERMESH ® улесняват повърхностната обработка на бетона, като гарантират подобрено качество на изпълнение на тази операция.

Армираща система с постоянни във времето качества
    Фибрите FIBERMESH ®, произведени от твърд и устойчив полипропилен, са немагнитни и 100% устойчиви в алкалната среда на бетона. Техните качества не се променят във времето, което е гаранция за ефективното им действие в целия експлоатационен период на бетонните елементи и конструкции.

Фибрите FIBERMESH ® спестяват време и нерви, защото:
Се добавят към сместа с опаковката
Съкращават времето за строителство
Са безопасни и песни за употреба
Подобряват изпомпваемостта на бетонната смес
Осигуряват лесна повърхностна обработка
Са алтернативна система на противосъсъхвателната стоманена мрежа
Възпрепятстват пукнатинообразуването вследствие пластично свиване и съсъхване
Са устойчиви на киселини и основи
Не кородират
Подобряват кохезията на бетона
Осигуряват остатъчна якост
Увеличават дълготрайността
Увеличават водонепропускливостта на бетона
Осигуряват устойчивост на крехко разрушение
Повишават удароустойчивоетта
Намаляват отскока и загубата на материал при шприц бетон
Са химически инертни
Са сертифицирани от независими лаборатории.

FIBERMESH ®
    Доказано е, че тези фибри осигуряват максимална остатъчна якост след конструктивното пукнатинообразуване. Единствено Synhtetic Industries произвежда фибрите FIBERMESH ® МD, комбинация от различни размери, конфигурации и степен на разклоненост. Те се смесват по-бързо и равномерно в различни бетонни смеси. Това са най-ефективните съществуващи до момента фибри, които възпрепятстват пукнатинообразуването вследствие пластично свиване и съсъхване, като същевременно осигуряват по-голям капацитет за абсорбиране на енергия при натоварване с удар, при сеизмични въздействия, осигуряват устойчивост на крехко разрушаване и ниска проницаемост на бетона.

STEALTH ®
    Създадени да бъдат невидими на бетонната повърхност, фибрите Stealth ® са многобройни висококачествени полипропиленови нишки, способни да намалят много ефективно пукнатинообразуването вследствие пластично свиване и съсъхване.

HARBOURITE ®
    Семейство от фино разклонени полипропиленови фибри, създадени за използване при шприц бетон и различни мазилки, както и в производството на сглобяеми бетонни елементи. Тези алкалоустойчиви фибри са създадени да противодействат на удар и разрушаване, като едновременно с това осигуряват ефективен контрол на пукнатините от съсъхване.
 

СТОМАНЕНИ ФИБРИ NOVOCON ®

    NOVOCON ® INTERNATIONAL е световен лидер в производството на стоманени фибри за бетон. Многогодишните усилия на NOVOCON ® за обезпечаване на висококачествени бетони за своите клиенти, осигуряват създаването на най-напредничавите в технологично отношение армиращи продукти, съчетани с оптимални състави на бетонните смеси. Доказано е, че фибрите NOVOCON са отлично средство за структурно армиране на бетон. Сега NOVOCON се присъединява към екипа на FIBERMESH ®.
    Стоманените фибри NOVOCON са доказали ефикасността си при употреба за:
Шприц бетон
За стабилизиране, възстановяване и ремонт на канализационни системи
Тежко натоварени индустриални подове
Подове на търговски центрове
Бетонни настилки с увеличено разстояние между фугите
Комбинирани метални плочи
Горни слоеве на пътни настилки, вкл. магистрални
Самолетни писти и таксиметрови стоянки
Сглобяеми елементи
Взривоустойчиви конструкции
Антисеизмични конструкции
Хидродинамични конструкции
Фундаменти за машини
    Всички стоманени фибри NOVOCON ® съответстват на изискванията на АSТМ А820 и стриктно отговарят на стандартите за якост на опън. Специално проектирани, фибрите надвишават очакванията на клиентите на NOVOCON ® по отношение на качество и цени.
Уникалната геометрична форма на фибрите NOVOCON ® осигурява изключителни технически показатели при гарантирано при равномерно разпределение в бетонната смес, без необходимост от прилагане на други, освен обичайните смесителни процедури.
    Стоманените фибри NOVOCON ® са създадени да осигуряват еднородно разпределение в бетона. Отпада необходимостта от специална обработка на фибрите или използване на специално оборудване за сепариране с цел осигуряване равномерно разпределение в транспортен или шприц бетон. Патентованите различни типове NOVOCON ® -фибри са специално произведени за лесно смесване, позициониране и качествена повърхностна обработка.
 

Специални продукти MICROBLOCKER ®

ФИБРИ С ВГРАДЕН АНТИМИКРОБЕН АГЕНТ
    Бетонът изглежда твърд и непроницаем, но в действителност, на микрониво е уязвим за микробно проникване, което може да създаде редица хигиенни и естетични проблеми. В някои случаи, микробните атаки се проявяват по повърхността на бетона като нежелано бактериално или плесенно замърсяване, фибрите MICROBLOCKER ®, скрити в бетона, предлагат постоянно решение - ефективна борба срещу развитието на микроби и гъбички.
    MICROBLOCKER ® прониква безпрепятствено в тънкостенните микробни клетки, но е безопасен за човека и животните, като не може да проникне в дебелостенните им клетки.
    Фибрите MICROBLOCKER ® изпълняват едновременно две важни функции: осигуряват вторично армиране на бетона и защита от развитие на микроорганизми. Нещо повече, за разлика от обикновено прилаганите антимикробни агенти, под формата на тънки покрития, които лесно се напукват или изтриват, фибрите MICROBLOCKER ® имат способността да предотвратяват развитието на микробите и да ги унищожават, както по повърхността, така и в целия обем на бетона, през целия му експлоатационен живот.
    Фибрите MICROBLOCKER ® са безопасни за околната среда и човека и същевременно спират развитието на широк спектър от Грам-положителни и Грам-отрицателни бактерии, плесени и гъбички.
    Приложение: Промишлени хладилници, складове на фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост, лаборатории, здравни заведения, животновъдни ферми, хамбари и други.
 
 

 Оторизиран FIBERMESH ® и NOVOCON ® представител и консултант
ЛИЙФ ГРУПА ПРОЕКТИРАНЕ СИСТЕМИ СД
1404 София, ул. Метличина поляна, 15, ет.4 тел./факс 02/ 58 11 21, тел.: 02/ 958 30 48, E-mail: leaf@omega.bg
www.fibermesh.com, www.novocon.com


Copyright © 1993 - 2001  От ВАС за ВАС
Всички права запазени