И
.
Порталът на Вашия успех !
И
ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
РЕГИСТРИ
и
И
Отваря се в нов прозорециАдвокатски колегии - официален регистър с пълни данни за над 8000 адвокати, събрани със съдействието на Висшия адвокатски съвет и адвокатските съвети в страната
Отваря се в нов прозорециBalкan Consultancy Center - виртуалният регистър на новите и реновирани сгради в България, строително-инверсиционен пул - платен достъп
Отваря се в нов прозорециИмотен регистър - Национален регистър на Агенция по вписванията. Води се съгласно Правилника за вписванията и Закона за кадастър и имотния регистър
Отваря се в нов прозорециИндекс Леониа - ежедневна и архивна статистическа информация за индекса. Правила и процедури. Спонсориран от АТБ, БДА и БНБ.
Отваря се в нов прозорециИндекси Софибид и Софибор - ежедневна и архивна статистическа информация за индексите СОФИБИД и СОФИБОР.  Спонсориран от Асоциацията на търговските банки (АТБ),  Българската дилърска асоциация (БДА) и Българската народна банка (БНБ)
Отваря се в нов прозорециКАТИ - Композитен Административно-Териториален Индекс 
Отваря се в нов прозорециНационален регистър на населените места - области, окръзи, околии и общини
Отваря се в нов прозорециОсновен лихвен процент - Основен лихвен процент на БНБ. Ежедневно актуализиране. Архивни данни до 1991 г. 
Отваря се в нов прозорециПредставители по индустриалната собственост - официални представители по индустриална собственост на Патентното ведомство на Република България
Отваря се в нов прозорециПредставители по индустриалната собственост - официални представители по интелектуална собственост на Патентното ведомство на Република България
Отваря се в нов прозорециПубличен регистър за имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности  - Национален регистър на Сметната палата на Република България. Води се съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
Отваря се в нов прозорециПубличен регистър за процеса на приватизация на Агенция за приватизация - Национален регистър на Агенцията за приватизация.  Води се съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Наредбата за търговете и конкурсите и др.
Отваря се в нов прозорециПубличен регистър на сделките за дружества и обособени части, подлежащи 
Отваря се в нов прозорециПубличен регистър на фирмите регистрирани по ДДС
Отваря се в нов прозорециРегистър на Агенцията за финансово разузнаване - публичен регистър на на обменни бюра в страната
Отваря се в нов прозорециРегистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт
Отваря се в нов прозорециРегистър “Акредитирани лица” - официален регистър на сертификатите за акредитация Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”.  Води се съгласно ПМС 270 от 30.12.1999 г.
Отваря се в нов прозорециРегистър "Брокери и инвестиционни консултанти" - Публичен регистър  на Комисията за финансов надзор.  Води се съгласно  ЗКФН и НАРЕДБА № 15 за воденето и съхраняването на регистрите от КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства
Отваря се в нов прозорециРегистър на брокерите, осъществяващи дейност на стокова борса - Национален регистър на Държавната комисия по стокови борси и тържища.  Води се съгласно Наредбата за воденето и съхраняването на Регистрите от ДКСБТ.
Отваря се в нов прозорециРегистър БУЛСТАТ - Основен административен регистър в страната. Субекти, вписани в БУЛСТАТ, обобщени данни, общ брой и описание по състояние.  Води се съгласно Закона за регистър БУЛСТАТ /обн., ДВ, бр.39 от 2005 г./
Отваря се в нов прозорециРегистър на всички охранителни фирми в България, извършващи дейността мониторинг на обекти
Отваря се в нов прозорециРегистър за емисиите и общите събрания на дружествата - Публичен регистър  на Централен Депозитар АД
Отваря се в нов прозорециРегистър ERiK (разработен от ТехноЛогика ЕООД) - Регулирани пазари на ЦК, Инвестиционни посредници, Публични дружества или други емитенти, Инвестиционни дружества,  Управляващи дружества, Физически лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации, Застрахователи, Здравноосигурителни дружества,   Застрахователни брокери, Пенсионноосигурителни дружества, Брокери и инвестиционни консултанти, Осигурителни посредници, Справки
Отваря се в нов прозорециРегистър "Застрахователи" - Публичен регистър на Комисията за финансов надзор. Води се съгласно  ЗКФН и НАРЕДБА № 15 за воденето и съхраняването на регистрите от КФН и  за подлежащите на вписване обстоятелства
Отваря се в нов прозорециРегистър "Застрахователни брокери" - Публичен регистър на Комисията за финансов надзор. Води се съгласно  ЗКФН и НАРЕДБА № 15 за воденето и съхраняването на регистрите от  КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства
Отваря се в нов прозорециРегистър "Здравноосигурителни дружества" - Публичен регистър на Комисията за финансов надзор. Води се съгласно  ЗКФН и НАРЕДБА № 15 за воденето и съхраняването на  регистрите от КФН и  за подлежащите на вписване обстоятелства
Отваря се в нов прозорециРегистър "Инвестиционни дружества" - Публичен регистър на Комисията за финансов надзор. Води се съгласно ЗКФН и НАРЕДБА № 15 за воденето и съхраняването на регистрите от подлежащите на вписване обстоятелства
Отваря се в нов прозорециРегистър "Инвестиционни посредници" - Публичен регистър на Комисията за финансов надзор. Води се съгласно ЗКФН и НАРЕДБА № 15 за воденето и съхраняването на регистрите   от КФН и  за подлежащите на вписване обстоятелства
Отваря се в нов прозорециРегистър на малките обществени поръчки
Отваря се в нов прозорециРегистър на обществените поръчки
Отваря се в нов прозорециРегистър "Осигурителни посредници" - Публичен регистър  на Комисията за финансов надзор. Води се съгласно  ЗКФН и НАРЕДБА № 15 за воденето и съхраняването на регистрите  от КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства
Отваря се в нов прозорециРегистър "Пенсионноосигурителни дружества" - Публичен регистър за дружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове  на Комисията за  финансов надзор. Води се съгласно  ЗКФН и НАРЕДБА № 15 за воденето и съхраняването на регистрите от КФН  и за подлежащите на вписване обстоятелства
Отваря се в нов прозорециРегистър на поканите за малки обществени поръчки
Отваря се в нов прозорециРегистър "Публични дружества и други емитенти на ценни книжа" - Публичен регистър на Комисията за финансов надзор. Води се съгласно ЗКФН и НАРЕДБА № 15 за  воденето и съхраняването на регистрите от КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства
Отваря се в нов прозорециРегистър за разрешенията за концентрация на стопанска дейност - Регистър на Комисията за защита на конкуренцията. Води се на основание чл. 7, ал. 2, т. 5 от ЗЗК  и чл. 77, ал. 1, т. 2 от Правилника за реда за администриране на документи в КЗК
Отваря се в нов прозорециРегистър "Регулирани пазари на ценни книжа" - Публичен регистър на Комисията за финансов надзор. Води се съгласно чл. 30, ал. 1 от Закона за КФН и НАРЕДБА № 15 за воденето  и съхраняването на регистрите от КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства
Отваря се в нов прозорециРегистър на стоковите борси - Национален регистър на Държавната комисия по стокови борси и тържища.  Води се съгласно Наредбата за воденето и съхраняването на Регистрите от ДКСБТ.
Отваря се в нов прозорециРегистър на стоковите тържища  - Национален регистър на Държавната комисия по стокови борси и тържища.  Води се съгласно Наредбата за воденето и съхраняването на Регистрите от ДКСБТ.
Отваря се в нов прозорециРегистър на Търговските банки в България - национален регистър на БНБ. Банки с лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина.  Клонове на чуждестранни банки. Кодове на търговските банки . Oбщо банки в България
Отваря се в нов прозорециРегистър "Управляващи дружества"- Публичен регистър на Комисията за финансов надзор. Води се съгласно ЗКФН и НАРЕДБА № 15 за воденето и съхраняването на регистрите от КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства
Отваря се в нов прозорециРегистър "Физически лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с ценни книжа" - Публичен регистър на Комисията за   финансов надзор. Води се съгласно ЗКФН и НАРЕДБА № 15 за воденето и съхраняването на регистрите от КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства
Отваря се в нов прозорециРегистър на финансовите къщи в България - категория "Небанкови финансови институции". Национален регистър на финансовите къщи в България към БНБ
Отваря се в нов прозорециСпециализирани одиторски предприятия в България - списък на специализираните одиторски предприятия по чл. 61, ал. 2 от Закона за банките в България към БНБ
Отваря се в нов прозорециСписък на данъчни субекти без данъчна регистрация, от чието име са издавани данъчни фактури - Списък на Главна данъчна дирекция
Отваря се в нов прозорециТърговски дружества в ликвидация и несъстоятелност към Министерство на икономиката и енергетиката - Актуални  информация за дружества в ликвидация и  несъстоятелност по съответните етапи, включително: в етап оценка, в етап продажба на активи, в етап открита процедура , в етап оздравителен план, в етап осребряване
Отваря се в нов прозорециТърговски представителства на Република България в чужбина - Актуални данни с контактна информация за Търговските ни представителства в чужбина
Отваря се в нов прозорециЦентрален кредитен регистър - Съгласно изискванията на Наредба 22 на БНБ. Информация за кредитната задлъжнялост на физически и юридически лица. Разпределение на кредитите
Отваря се в нов прозорециЦентрален регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност - Национален регистър на Министерство на правосъдието.  Води се съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел
Отваря се в нов прозорециЦентрален регистър на особените залози - Национален регистър на Министерство на правосъдието. Води се съгласно Закона за особените залози
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
горе
и