И
.
Порталът на Вашия успех !
ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ
и
И
Отваря се в нов прозорециАпис - информационно-търсещи системи: Апис Право, Апис Процедури, Апис Финанси и др. Правни информационни системи, съдържащи действащото българско законодателство,  съдебна практика, законопроекти и стенограми, описания на процедури и срокове, анализи и коментари в областта на правото и финасите, образци и формуляри и др. - платен достъп
Отваря се в нов прозорециBulgarian Legal Advisor - правни съвети по e-mail 24 часа в денонощието
Отваря се в нов прозорециБългарски законник - месечно образователно издание по счетоводна и юридическа практика, безплатен он-лайн достъп до съдържанието на списанието
Отваря се в нов прозорециБългарски институт за правно развитие
Отваря се в нов прозорециДакси - компютърният Държавен вестник - възможности за получаване на правна информация на абонаментен принцип, безплатен достъп до последния брой на Държавен вестник
Отваря се в нов прозорециДанъчен процесуален кодекс
Отваря се в нов прозорециDeJure - юридическа информационна система за актуални и част от отменени нормативни актове, действащи на територията на България, както и друга информация с юридическа  насоченост - платен достъп
Отваря се в нов прозорециДигеста - правна информация и юридически консултации, сървър за правна и юридическа информация; абонаментен достъп
Отваря се в нов прозорециDiligentia Jure - юридически регистър за безплатни правни анализи, разработки и консултации
Отваря се в нов прозорециDir.bg Право - справочник, правни новини, линкове, Web Книжарница, клуб Право, нормативни актове, адвокатски кантори и др. 
Отваря се в нов прозорециДържавен вестник - последен брой - безплатен достъп
Отваря се в нов прозорециЗакони от Министерство на икономиката
Отваря се в нов прозорециКлуб за безплатна правна, счетоводна и патентна консултация
Отваря се в нов прозорециКодекс за задължително обществено осигуряване
Отваря се в нов прозорециКомпютърно и интернет право
Отваря се в нов прозорециКонституция на Република България
Отваря се в нов прозорециLegalTheory.ORG - Философия, теория и история на държавата и правото
Отваря се в нов прозорециЛекс БГ - Български правен портал - закони, новини, Lex справочник за адвокати, нотариуси, съдилища, арбитражи, следствени служби, прокуратури, Лекс Уеб каталог в областта на  правото, Lex бюлетин
Отваря се в нов прозорециЛекс on-line - правно-информационна система, която предлага пълен достъп до действащи и отменени закони, правилници, наредби и други нормативни и ненормативни вътрешни и международни актове
Отваря се в нов прозорециМВР Закони и правилници
Отваря се в нов прозорециНорма - правно информационна система за действащото българско законодателство - пълните текстове на действащи и стари състояния на нормативни актове, регулиращи всички сфери  на обществения живот - платен достъп
Отваря се в нов прозорециНормативни документи в областта на труда и социалната политика, МТСП
Отваря се в нов прозорециНотариуси в България - БД със списък на нотариусите в България, търсене по региони
Отваря се в нов прозорециПараграф 22 - митнически режим и тарифи, актуална нормативна база - закони, наредби, правилници и др, обновява се на всеки 12 до 24 часа от обнародването на нормативния акт в ДВ   или съответното ведомство
Отваря се в нов прозорециПерфект Софтуер - безплатна икономическа информация за закони, заповеди, инструкции, кодекси, наредби, национални одиторски и счетоводни стандарти, постановления, правилници
Отваря се в нов прозорециПравова Държава - закони, кодекси, безплатна правна консултация, типови договори, статии
Отваря се в нов прозорециPravo.Start.Bg - правни кантори, адвокати, нотариуси, правноинформационни системи, държавни институции в областта на правото, юридическа литература
Отваря се в нов прозорециРесурси по право
Отваря се в нов прозорециРешения на Европейския съд по правата на човека по български дела
Отваря се в нов прозорециСиби - издателството на сериозните юристи
Отваря се в нов прозорециCIELA Net - Интернет достъп до пълните текстове на цялото действащо и отменено българско законодателство: Конституция, Кодекси, закони, правилници, постановления, наредби,  тарифи и др., актове на Президентството, на министерства и ведомства, актове на правото на Европейския съюз, неофициален раздел на Държавен вестник, справочник със съдържанието  на ДВ, английско-български юридически речник, статии по различни правни теми, библиография на издаваната правна литература
Отваря се в нов прозорециCI Law - информация в областта на компютърното и интернет право, новини, статии, закони
Отваря се в нов прозорециSnake - правно информационна система за малкия и средния бизнес - включва актуални нормативни актове - кодекси, закони, правилници, наредби, тарифи, стандарти и др.
Отваря се в нов прозорециСпециализирана правна информация от Агенцията за малки и средни предприятия
Отваря се в нов прозорециЮридическа енциклопедия - абонаментен достъп до информация за действащото право, съдебната практика, стари закони, двустранни и многостранни договори и конвенции, по които България е страна; актуализира се ежедневно

Закони
Отваря се в нов прозорециЗакон за автомобилните превози
Отваря се в нов прозорециЗакон за авторското право и сродните му права
Отваря се в нов прозорециЗакон за адвокатурата
Отваря се в нов прозорециЗакон за административните нарушения и наказания
Отваря се в нов прозорециЗакон за административно-териториалното устройство на Република България
Отваря се в нов прозорециЗакон за административното обслужване на физическите и юридическите лица
Отваря се в нов прозорециЗакон за административното производство
Отваря се в нов прозорециЗакон за администрацията
Отваря се в нов прозорециЗакон за акцизите
Отваря се в нов прозорециЗакон за амнистия
Отваря се в нов прозорециЗакон за арендата в земеделието
Отваря се в нов прозорециЗакон за банките
Отваря се в нов прозорециЗакон за банковата несъстоятелност
Отваря се в нов прозорециЗакон за безопасно използване на ядрената енергия
Отваря се в нов прозорециЗакон за биологичното разнообразие
Отваря се в нов прозорециЗакон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Отваря се в нов прозорециЗакон за борба с трафика на хора
Отваря се в нов прозорециЗакон за Българската академия на науките
Отваря се в нов прозорециЗакон за Българската народна банка
Отваря се в нов прозорециЗакон за българските документи за самоличност
Отваря се в нов прозорециЗакон за Българския червен кръст
Отваря се в нов прозорециЗакон за българското гражданство
Отваря се в нов прозорециЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2005 г.
Отваря се в нов прозорециЗакон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г.
Отваря се в нов прозорециВалутен закон
Отваря се в нов прозорециЗакон за вероизповеданията
Отваря се в нов прозорециЗакон за ветераните от войните
Отваря се в нов прозорециЗакон за ветеринарномедицинската дейност
Отваря се в нов прозорециЗакон за виното и спиртните напитки
Отваря се в нов прозорециЗакон за висшето образование
Отваря се в нов прозорециЗакон за водите
Отваря се в нов прозорециЗакон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
Отваря се в нов прозорециЗакон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за плановото изграждане на населените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона за държавните имоти и Закона за собствеността
Отваря се в нов прозорециЗакон за възстановяване собствеността върху конфискуваните с Указ № 88 на президиума на Народното събрание 12 март 1953 г. (необнародван) недвижими и движими имоти, принадлежащи на католическата църква в пределите на България
Отваря се в нов прозорециЗакон за възстановяване собствеността върху недвижими имоти на български граждани от турски произход, направили постъпки за заминаване в република Турция и други страни  през периода май-септември 1989 г.
Отваря се в нов прозорециЗакон за възстановяване собствеността върху някои магазини, работилници, складове и ателиета
Отваря се в нов прозорециЗакон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти
Отваря се в нов прозорециЗакон за външната търговия
Отваря се в нов прозорециЗакон за Върховния административен съд
Отваря се в нов прозорециЗакон за гарантиране на влоговете в банките
Отваря се в нов прозорециЗакон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Отваря се в нов прозорециЗакон за генетично модифицирани организми
Отваря се в нов прозорециЗакон за герб на Република България
Отваря се в нов прозорециЗакон за горите
Отваря се в нов прозорециЗакон за гражданската регистрация
Отваря се в нов прозорециЗакон за гражданското въздухоплаване
Отваря се в нов прозорециЗакон за далекосъобщенията
Отваря се в нов прозорециЗакон за данък върху добавената стойност
Отваря се в нов прозорециЗакон за движението по пътищата
Отваря се в нов прозорециЗакон за денонсиране на Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Република Кипър за избягване на двойното  данъчно облагане на доходите и имуществата
Отваря се в нов прозорециЗакон за допитване до народа
Отваря се в нов прозорециЗакон за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Отваря се в нов прозорециЗакон за достъп до обществена информация
Отваря се в нов прозорециЗакон за Държавен вестник
Отваря се в нов прозорециЗакон за държавната собственост (изм. и доп.ДВ бр. 32 от 12.04.2005)
Отваря се в нов прозорециЗакон за държавните помощи
Отваря се в нов прозорециЗакон за държавните резерви и военновременните запаси
Отваря се в нов прозорециЗакон за държавните такси - 2005 г.
Отваря се в нов прозорециЗакон за държавния архивен фонд
Отваря се в нов прозорециЗакон за държавния вътрешен финансов контрол
Отваря се в нов прозорециЗакон за държавния дълг
Отваря се в нов прозорециЗакон за държавния печат и националното знаме на Република България
Отваря се в нов прозорециЗакон за държавния протокол
Отваря се в нов прозорециЗакон за държавния служител
Отваря се в нов прозорециЗакон за експортното застраховане
Отваря се в нов прозорециЗакон за електронния документ и електронния подпис
Отваря се в нов прозорециЗакон за енергетиката
Отваря се в нов прозорециЗакон за енергийната ефективност
Отваря се в нов прозорециЗакон за железопътния транспорт
Отваря се в нов прозорециЗакон за животновъдството
Отваря се в нов прозорециЗакон за жилищностроителните кооперации
Отваря се в нов прозорециЗакон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
Отваря се в нов прозорециЗакон за задълженията и договорите
Отваря се в нов прозорециЗакон за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт
Отваря се в нов прозорециЗакон за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти
Отваря се в нов прозорециЗакон за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения
Отваря се в нов прозорециЗакон за закрила и развитие на културата
Отваря се в нов прозорециЗакон за закрила на детето - 2005 г. 
Отваря се в нов прозорециЗакон за закрила на новите сортове растения и породи животни
Отваря се в нов прозорециЗакон за закрила при безработица и насърчаване на заетостта
Отваря се в нов прозорециЗакон за замяна на воинските задължения с алтернативна служба
Отваря се в нов прозорециЗакон за занаятите
Отваря се в нов прозорециЗакон за застраховането
Отваря се в нов прозорециЗакон за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите
Отваря се в нов прозорециЗакон за защита на класифицираната информация
Отваря се в нов прозорециЗакон за защита на конкуренцията
Отваря се в нов прозорециЗакон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
Отваря се в нов прозорециЗакон за защита на личните данни – (изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005 г.)
Отваря се в нов прозорециЗакон за защита на потребителите и за правилата за търговия - (изм. ДВ. бр.42 от 17 Май 2005 г.) 
Отваря се в нов прозорециЗакон за защита на растенията
Отваря се в нов прозорециЗакон за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти
Отваря се в нов прозорециЗакон за защита срещу дискриминацията
Отваря се в нов прозорециЗакон за защита срещу домашното насилие
Отваря се в нов прозорециЗакон за защита от шума в околната среда
Отваря се в нов прозорециЗакон за защитените територии – (изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005 г.)
Отваря се в нов прозорециЗакон за здравето
Отваря се в нов прозорециЗакон за здравното осигуряване – (ДВ бр. 99 от 09.12.2005 г.)
Отваря се в нов прозорециЗакон за здравословни и безопасни условия на труд
Отваря се в нов прозорециЗакон за избиране на Велико Народно събрание
Отваря се в нов прозорециЗакон за избиране на народни представители
Отваря се в нов прозорециЗакон за избиране на президент и вицепрезидент на републиката
Отваря се в нов прозорециЗакон за измерванията
Отваря се в нов прозорециЗакон за изпълнение на наказанията
Отваря се в нов прозорециЗакон за интеграция на хората с увреждания - (в сила от 1 януари 2005 г.)
Отваря се в нов прозорециЗакон за информация относно необслужвани кредити
Отваря се в нов прозорециЗакон за ипотечните облигации
Отваря се в нов прозорециЗакон за кадастъра и имотния регистър
Отваря се в нов прозорециЗакон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
Отваря се в нов прозорециЗакон за Комисията за финансов надзор
Отваря се в нов прозорециЗакон за Конституционен съд
Отваря се в нов прозорециЗакон за Консултативен съвет за национална сигурност
Отваря се в нов прозорециЗакон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - (изм. и доп., бр. 79 от 04.10.2005 г.)
Отваря се в нов прозорециЗакон за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба
Отваря се в нов прозорециЗакон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
Отваря се в нов прозорециЗакон за концесиите
Отваря се в нов прозорециЗакон за кооперациите
Отваря се в нов прозорециЗакон за корпоративното подоходно облагане
Отваря се в нов прозорециЗакон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането
Отваря се в нов прозорециЗакон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина
Отваря се в нов прозорециЗакон за лечебните заведения
Отваря се в нов прозорециЗакон за лечебните растения
Отваря се в нов прозорециЗакон за лихвите върху данъци, такси и др. подобни държавни вземания
Отваря се в нов прозорециЗакон за лицата и семейството
Отваря се в нов прозорециЗакон за лова и опазване на дивеча
Отваря се в нов прозорециЗакон за малките и средните предприятия
Отваря се в нов прозорециЗакон за марките и географските означения
Отваря се в нов прозорециЗакон за международните договори на Република България
Отваря се в нов прозорециЗакон за международния търговски арбитраж
Отваря се в нов прозорециЗакон за мерките срещу изпирането на пари
Отваря се в нов прозорециЗакон за мерките срещу финансирането на тероризма - (изм. ДВ. бр.19 от 1 Март 2005 г.)
Отваря се в нов прозорециЗакон за местните избори – (изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005 г.)
Отваря се в нов прозорециЗакон за местните данъци и такси  - (изм. и доп., бр. 100 от 13.12.2005 г.)
Отваря се в нов прозорециЗакон за местното самоуправление и местната администрация
Отваря се в нов прозорециЗакон за Министерството на вътрешните работи
Отваря се в нов прозорециЗакон за митниците
Отваря се в нов прозорециЗакон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Р. България
Отваря се в нов прозорециЗакон за народната просвета
Отваря се в нов прозорециЗакон за народните читалища
Отваря се в нов прозорециЗакон за народното здраве
Отваря се в нов прозорециЗакон за наследството
Отваря се в нов прозорециЗакон за насърчаване на заетостта
Отваря се в нов прозорециЗакон за насърчаване на инвестициите
Отваря се в нов прозорециЗакон за насърчаване на научните изследвания
Отваря се в нов прозорециЗакон за научните степени и научните звания
Отваря се в нов прозорециЗакон за Националната агенция за приходите
Отваря се в нов прозорециЗакон за националната стандартизация
Отваря се в нов прозорециЗакон за Националния дарителски фонд "13 века България" (изм. ДВ. бр.32 от 12 Април 2005 г.)
Отваря се в нов прозорециЗакон за Национален център за аграрни науки
Отваря се в нов прозорециЗакон за независимия финансов одит
Отваря се в нов прозорециЗакон за нормативните актове
Отваря се в нов прозорециЗакон за нотариусите и нотариалната дейност
Отваря се в нов прозорециЗакон за някои права на лицата, които са били президенти на Република България
Отваря се в нов прозорециЗакон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти
Отваря се в нов прозорециЗакон за облагане доходите на физическите лица - (изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005 г.)
Отваря се в нов прозорециЗакон за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество
Отваря се в нов прозорециЗакон за обществените поръчки – (изм. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005 г.) 
Отваря се в нов прозорециЗакон за общинската собственост
Отваря се в нов прозорециЗакон за общинските бюджети
Отваря се в нов прозорециЗакон за общинския дълг
Отваря се в нов прозорециЗакон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен
Отваря се в нов прозорециЗакон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност - (изм. ДВ бр. 31/2005 г.)
Отваря се в нов прозорециЗакон за опазване на земеделските земи
Отваря се в нов прозорециЗакон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
Отваря се в нов прозорециЗакон за опазване на околната среда
Отваря се в нов прозорециЗакон за опазване на селскостопанското имущество
Отваря се в нов прозорециЗакон за опрощаване на задължения към държавата
Отваря се в нов прозорециЗакон за ордените и медалите на Република България
Отваря се в нов прозорециЗакон за особените залози
Отваря се в нов прозорециЗакон за отбраната и въоръжените сили на Република България
Отваря се в нов прозорециЗакон за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани
Отваря се в нов прозорециЗакон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
Отваря се в нов прозорециЗакон за паметниците на културата и музеите - (изм. ДВ бр. 28 от 01.04.2005 г.)
Отваря се в нов прозорециЗакон за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи
Отваря се в нов прозорециЗакон за патентите
Отваря се в нов прозорециЗакон за подземните богатства
Отваря се в нов прозорециЗакон за подпомагане на земеделските производители
Отваря се в нов прозорециЗакон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Отваря се в нов прозорециЗакон за политическите партии – (Обн. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005 г.)
Отваря се в нов прозорециЗакон за посевния и посадъчния материал
Отваря се в нов прозорециЗакон за пощенските услуги
Отваря се в нов прозорециЗакон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2003 г.
Отваря се в нов прозорециЗакон за преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства в Република България през 2001 г.
Отваря се в нов прозорециЗакон за приватизация и следприватизационен контрол
Отваря се в нов прозорециЗакон за промишления дизайн
Отваря се в нов прозорециЗакон за професионалното образование и обучение - (ДВ бр. 94/2005)
Отваря се в нов прозорециЗакон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
Отваря се в нов прозорециЗакон за публичното предлагане на ценни книжа
Отваря се в нов прозорециЗакон за пчеларството
Отваря се в нов прозорециЗакон за пътищата
Отваря се в нов прозорециЗакон за радиото и телевизията
Отваря се в нов прозорециЗакон за ратифициране на Декларацията за търговия с информационните технологии и приложения към нея Списък на задълженията на Република България  по търговията с продукти на информационните технологии
Отваря се в нов прозорециЗакон за ратифициране на Петия протокол към Общото споразумение за търговията с услуги и на Списъка на специфичните задължения на Република България по търговията с финансови услуги
Отваря се в нов прозорециЗакон за ратифициране на Протокола за присъединяването на Република България към Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска  организация
Отваря се в нов прозорециЗакон за ратифициране на Четвъртия протокол към Общото споразумение по търговията с услуги и на допълненията на Списъка със специфични ангажименти на Република България по търговията с услуги
Отваря се в нов прозорециЗакон за регионалното развитие
Отваря се в нов прозорециЗакон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Отваря се в нов прозорециЗакон за регистър БУЛСТАТ
Отваря се в нов прозорециЗакон за рибарството и аквакултурите
Отваря се в нов прозорециЗакон за сделките с компенсаторни инструменти
Отваря се в нов прозорециЗакон за сдружения за напояване
Отваря се в нов прозорециЗакон за семейни помощи за деца
Отваря се в нов прозорециЗакон за Сметната палата
Отваря се в нов прозорециЗакон за собствеността
Отваря се в нов прозорециЗакон за собствеността и ползуването на земеделските земи
Отваря се в нов прозорециЗакон за Социалноинвестиционен фонд
Отваря се в нов прозорециЗакон за социално подпомагане
Отваря се в нов прозорециЗакон за специалните разузнавателни средства
Отваря се в нов прозорециЗакон за статистиката
Отваря се в нов прозорециЗакон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план
Отваря се в нов прозорециЗакон за счетоводството
Отваря се в нов прозорециЗакон за събранията, митингите и манифестациите
Отваря се в нов прозорециЗакон за съдебната власт
Отваря се в нов прозорециЗакон за съсловните организации на лекарите и стоматолозите
Отваря се в нов прозорециЗакон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и профилните медицински специалисти – (Обн. ДВ, бр. 46 от 3.06.2005 г.)
Отваря се в нов прозорециЗакон за съхранение и търговия със зърно
Отваря се в нов прозорециЗакон за техническите изисквания към продуктите
Отваря се в нов прозорециЗакон за топологията на интегралните схеми
Отваря се в нов прозорециЗакон за туризма
Отваря се в нов прозорециТърговски закон - (изм. и доп.,ДВ бр. 66 от 12.08.2005 г.)
Отваря се в нов прозорециЗакон за търговските марки и промишлените образци
Отваря се в нов прозорециЗакон за тютюна и тютюневите изделия
Отваря се в нов прозорециЗакон за убежището и бежанците
Отваря се в нов прозорециЗакон за управление при кризи
Отваря се в нов прозорециЗакон за управление на отпадъците
Отваря се в нов прозорециЗакон за уреждане на колективните трудови спорове
Отваря се в нов прозорециЗакон за устройство на територията
Отваря се в нов прозорециЗакон за устройството на държавния бюджет
Отваря се в нов прозорециЗакон за физическото възпитание и спорта
Отваря се в нов прозорециЗакон за филмовата индустрия
Отваря се в нов прозорециЗакон за финансово оздравяване на държавни предприятия
Отваря се в нов прозорециЗакон за фуражите
Отваря се в нов прозорециЗакон за хазарта
Отваря се в нов прозорециЗакон за храните
Отваря се в нов прозорециЗакон за частната охранителна дейност
Отваря се в нов прозорециЗакон за чистотата на атмосферния въздух
Отваря се в нов прозорециЗакон за чужденците в Република България
Отваря се в нов прозорециЗакон за юридическите лица с нестопанска цел

И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
горе
и