И
.
Порталът на Вашия успех !
ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
ОРГАНИЗАЦИИ
и
И
Отваря се в нов прозорециАтлантически клуб в България - работи за интеграцията на България в НАТО и в евроатлантическите политически, отбранителни и икономически структури
Отваря се в нов прозорециБлаготворително дружество "Хоспис Милосърдие" - безвъзмездна помощ на възрастни, болни и самотни хора; интегрира възрастни творци към социалната действителност;  възпитава в обществото дух на толерантност и съпричастност към проблемите на възрастните хора
Отваря се в нов прозорециБългаро-украинско дружество "Черноморие" - Варна - основано с цел да обединява украинците, живеещи в България и българите, приятели на Украйна, както и да популяризира  украинските културни ценности в България и да подпомага развитието на връзките между българския и украинския народи.
Отваря се в нов прозорециБългарска лига за профилактика на остеопорозата - лекарско сдружение с идеална цел
Отваря се в нов прозорециБългарска медийна коалиция
Отваря се в нов прозорециБългарска хотелиерска и ресторантьорска организация
Отваря се в нов прозорециБългарски адвокати за правата на човека
Отваря се в нов прозорециБългарски Атомен Форум
Отваря се в нов прозорециБългарски детски парламент - Работа с деца и млади хора
Отваря се в нов прозорециБългарски младежки демократичен форум
Отваря се в нов прозорециБългарски информационен консорциум - подпомагане ползването на информационните ресурси в България; насърчаване напредъка на информационните услуги чрез обучение
Отваря се в нов прозорециБългарски хелзинкски комитет - независима, неправителствена организация за защита правата на човека
Отваря се в нов прозорециБългарско дружество за връзки с обществеността
Отваря се в нов прозорециБългарско дружество за защита на птиците - НПО за опазване на биологичното разнообразие
Отваря се в нов прозорециБългарско сдружение за личностна алтернатива (БСЛА) -  съдейства за интеграцията на хората в неравностойно положение в обществения живот
Отваря се в нов прозорециБългарско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива - ефективно упражняване на гражданските права, сформиране на обществени алианси и публично-частни   партньорства за местно развитие
Отваря се в нов прозорециБългарското сдружение за честни избори и граждански права (БСЧИГП)
Отваря се в нов прозорециБългарски червен кръст - история, структура, дейности, младежки червен кръст
Отваря се в нов прозорециГpaждaнcкo движeниe зa зaщитa нa живoтнитe “Свят за всички” - новини, съобщения, архив, контакти
Отваря се в нов прозорециГражданско сдружение "Обществен барометър" Сливен - дейност в областта на борбата с корупцията, защитата  на човешките права, социалното предприемачество,  малцинствените проблеми и икономическото развитие
Отваря се в нов прозорециДамски клуб “АрмМис” - неправителствено сдружение целящо създаването на ефективна връзка за комуникация между армейските семейства, БА и обществото
Отваря се в нов прозорециДвижение Български Великден - независима, неполитическа формация на български професионалисти, живеещи по целия свят, решени да помогнат със своя опит, добронамереност и  воля за просперитета на България
Отваря се в нов прозорециДружество “ SOS детски селища в България” - организирана форма за дългосрочно отглеждане на лишени от родителски грижи и подкрепа деца в семейна обстановка
Отваря се в нов прозорециЕвроклуб към БТПП - обща информация, мероприятия на Евроклуба
Отваря се в нов прозорециЕвропейския Младежки Парламент - България
Отваря се в нов прозорециЕвротест контрол - организация за научни изследвания и издаване на сертификати
Отваря се в нов прозорециЖенски Алианс за Развитие
Отваря се в нов прозорециИзграждане на тунели - Официалния сайт на Сдружението за изграждане на тунели - една неправителствена, неполитическа, обществена организация с идеална цел. Всичко за дейността му, както и за тунела за комбинирани превози Троян - Карлово
Отваря се в нов прозорециИнициатива местно самоуправление България - партньорство на хора, посветили се на утвърждаването на демокрацията в общините
Отваря се в нов прозорециИнициатива за укрепване на съдебната система
Отваря се в нов прозорециИнститут за Евроaтлантическа сигурност - независима организация за политиката в областта на националната и регионална сигурност, провеждана от държавите от Югоизточна Европа или Черноморския регион
Отваря се в нов прозорециИнститут за икономическа политика
Отваря се в нов прозорециИнститут “Отворено общество” София - насърчава, развива и поддържа ценностите, нагласите и практиките на отвореното общество в България
Отваря се в нов прозорециИнститут по пазарна икономика - политика, бизнес среда, финанси и икономика, конкурентноспособност, регионално развитие, седмичник "Преглед на стопанската политика"
Отваря се в нов прозорециИнтернет общество България - популяризира услугите чрез Интернет и допринася за по-бързото развитие и навлизане на ИТ в страната
Отваря се в нов прозорециИнформационно общество - глобалния достъп и използване на информационни и комуникационни мрежи  и услуги без национални, географски или други ограничения за обмен на  информация, научни, културни постижения
Отваря се в нов прозореци“Коалиция 2000” - повишава обществената нетърпимост към корупцията и подпомага практическото прилагане на механизми, осигуряващи прозрачност и доверие
Отваря се в нов прозорециКомисията по търговия и защита на потребителите - администрация, закони, потребители, опасни стоки, подаване на жалби, съвети, форум
Отваря се в нов прозорециКомитет Православни ценности - Общественият комитет "Православни ценности" е създаден по инициатива на Варненския и Великопреславски Митрополит Кирил
Отваря се в нов прозорециКлуб “Журналисти срещу престъпността” - съдейства на местните структури на МВР при разкриване на престъпления
Отваря се в нов прозорециКлуб "Икономика 2000" - независима НПО, обединяваща индивиди и институции посветили дейност си на икономическото развитие и просперитета на българската нация
Отваря се в нов прозорециКлуб “Социално развитие”
Отваря се в нов прозорециМенса България – сдружение на българите с висок коефициент на интелигентност -  пълноправен член на международната организация Менса
Отваря се в нов прозорециМеждународен институт по здравеопазване и здравно осигуряване – НПО с идеална цел за подпомагане медицинските професионалисти, здравните мениджъри
Отваря се в нов прозорециМладежка информационна мрежа (МИМ) - НПО, създадена на доброволен принцип от млади хора с високи постижения в образованието, културата и професионалната реализация
Отваря се в нов прозорециНационален съвет по наркотичните вещества - Състав на националния съвет по наркотични вещества, функции на националния съвет по наркотични вещества
Отваря се в нов прозорециНационален ученически екопарламент - отворена организация, в която членуват представители на различни екоструктури от България
Отваря се в нов прозорециНационалната мрежа за равни възможности (НМРВ) - алианс от нестопански организации в България, занимаващи се с проблемите на устойчивото развитие и партньорството,  за равнопоставеност на жените и мъжете, стандартите на ЕС и международните конвенции по правата на човека
Отваря се в нов прозорециНационално сдружение на българските спедитори - сдружение на финансово стабилни спедиторски фирми, професионални услуги и защита на интересите на клиентите
Отваря се в нов прозорециНационалното сдружение на общините в Република България - упражнява законови правомощия, като единствена национална представителна организация на местните власти
Отваря се в нов прозорециНационално сдружение на общо практикуващите лекари в България (НСОПЛБ)
Отваря се в нов прозорециОбСО "Кремиковци" - обединение на основни синдикални организации, формирани в структурните звена на “Кремиковци” АД или в дружества, имащи взаимоотношения с “Кремиковци” АД
Отваря се в нов прозорециОрганизация за прозрачна политика - подпомага изграждането на гражданско общество, политическото образование на гражданите, защитава от посегателствата на властта, упражнява контрол над управляващите
Отваря се в нов прозорециПрограма за достъп до информация
Отваря се в нов прозорециРегионално Сдружение на Общини "Марица"
Отваря се в нов прозорециСеверен централен район
Отваря се в нов прозореци"Северозападен Балкан" - Сдружение за развитие на туризма на общините: Берковица, Вършец, Белоградчик, Георги Дамяново, Чипровци, Чупрене. Актуална информация за  туристически обекти, маршрути, хотели, хижи, музеи, манастири, църкви
Отваря се в нов прозорециСдружение на Българските Фармацевтични Производители - структура, документи, бюлетин, каталог
Отваря се в нов прозорециСдружение на взривните инженери в България
Отваря се в нов прозорециСдружение “Гаврош” - грижа за бездомните и скитащи деца от Варна и региона, защита на човешките им права
Отваря се в нов прозорециСдружение "Джордж С. Маршал" - политика за сигурност и отбрана; засилване на регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа; въвеждане на съвременни информационни и  комуникационни технологии в сектора за сигурност
Отваря се в нов прозорециСдружение “Елисавета Кларк и Пенка Касабова” - доброволна неправителствена, неполитическа, нерелигиозна организация
Отваря се в нов прозорециСдружение "Зрение" - защитава правата и законните интереси на лица с нарушено зрение, оказва помощ при тяхното развитие, интеграция и професионална реализация
Отваря се в нов прозорециСдружение "Избери" - Варна с цел приобщаване на отхвърлените от обществото в различните възрастови и социални прослойки, ползвайки най-съвременните методи в тая област
Отваря се в нов прозорециСдружение на родители "Бъдеще без дрога" Варна - подготовка и активизиране на обществото за защита  на употребяващи наркотични вещества и зависими от тях млади хора
Отваря се в нов прозорециСдружение “Наш свят” -  НПО, обединява усилията на различни социални групи в подготовката на младите хора за личностна реализация и активно включване в гражданското общество
Отваря се в нов прозорециСдружение "Обновление" Варна - неправителствена организация за подпомагане на ромите
Отваря се в нов прозорециСдружение "Самаряни" - работи за приобщаване на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение към обществото на територията на община Стара Загора
Отваря се в нов прозорециСдружение "Св. Пантелеймон" - НПО за безвъзмездна помощ и набиране на средства за изграждане на православен храм "Свети великомъченик Пантелеймон" в курорта Рибарица
Отваря се в нов прозорециСдружение Словото - за популяризиране на българската литература в Интернетр виртуални библиотеки
Отваря се в нов прозорециСофийска Адвокатска Колегия (САК) - актуална информация, предстоящи събития, международна дейност, връзки със страници на правна тематика и др.
Отваря се в нов прозорециСъвет за икономически растеж - обединява представители на правителството и бизнеса в техните усилия да ускорят дългосрочното, устойчиво развитие на страната
Отваря се в нов прозорециТуристическо, екологично и природозащитно дружество "Ореляк"
Отваря се в нов прозорециШалом - организация на евреите в България
Отваря се в нов прозореци"Хоспис Милосърдие" – грижи за възрастни, самотни и немощни хора
Отваря се в нов прозорециChamber of Intellectual Property Development and Protection (CIPDP) - сдружение с идеална цел  в защита на интелектуалната собственост
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
горе
и