И
.
Порталът на Вашия успех !
ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
НАУЧНИ ИНСТИТУТИ
и
И
Отваря се в нов прозорециБългарска академия на науките
Отваря се в нов прозорециБългарска национална обсерватория за професионално образование и обучение и пазар на труда - извършва дейности по изпълнение на ангажиментите, поети във връзка с реализирането на работната програма на Европейската Фондация за Обучение (ЕФО), в частта й, отнасяща се до България
Отваря се в нов прозорециДобруджански земеделски институт Генерал Тошево - история, структура, научноизследователска дейност
Отваря се в нов прозорециИнститут по аграрна икономика - дейност, сборници с нормативни документи, новини
Отваря се в нов прозорециИнститут по ботаника, секция “Фитоценология и екология”
Отваря се в нов прозорециИнститут по генетика БАН - научноизследователска дейност в областта на цитогенетика на растенията, експериментален мутагенез, хетерозис, екологична генетика, тъканни и клетъчни култури, генетика на устойчивостта, биохимична и молекулярна генетика
Отваря се в нов прозорециИнститут по градинарство и консерви Пловдив - включва в състава си: Научно-изследователски институт по консервна промишленост - Пловдив (НИИКП),  Институт по зеленчукови култури "Марица" - Пловдив (ИЗК) и лаборатория за изпитване на храни
Отваря се в нов прозорециИнститут за Защита на Растенията
Отваря се в нов прозорециИнститут за гората - състояние на горите, биоразнообразие и защитени територии
Отваря се в нов прозорециИнститутът за икономическа политика
Отваря се в нов прозорециИнститут по информационни технологии БАН - научно-изследователска дейност, образователни курсове
Отваря се в нов прозорециИнститут по мелиорации и механизация /ИММ/ - национален център за изследователска и развойна дейност, съвети и обучение в областта на поливното земеделие и механизацията на растениевъдството и животновъдството
Отваря се в нов прозорециИнститут по почвознание "Никола Пушкаров" - проекти, структура, услуги, база данни, връзки
Отваря се в нов прозорециИнститут по психология МВР - психологически изследвания в ИП, научни публикации и др.
Отваря се в нов прозорециИнститут по растениевъдство БАН - научноизследователска дейност, свързана с регулиране на развитието и растежа на растенията, фотосинтезата, минералното хранене и др.
Отваря се в нов прозорециИнститут по растителни генетични ресурси "К. Малков" Садово - национална семенна генбанка, научни проекти, базова колекция
Отваря се в нов прозорециИнститут по транспорт и комуникации - принципи и приоритети
Отваря се в нов прозорециИнститут по тютюна и тютюневите изделия Пловдив - научноизследователска и развойна дейност за решаване на актуални и важни проблеми, свързани с производството,  обработката и преработката на тютюна и тютюневите изделия
Отваря се в нов прозорециИнститут за фолклор БАН
Отваря се в нов прозорециНаучно-приложен институт по пожарна и аварийна безопастност
Отваря се в нов прозорециНационален институт за изследване на вино и спиртни напитки - научноизследователска и информационна дейност в областта на лозарството и винарството
Отваря се в нов прозорециНационален институт по метеорология и хидрология БАН - департамент “Състав на атмосферата и хидросферата”
Отваря се в нов прозорециСекция “Агротехника” Добруджански земеделски институт Г. Тошево - научен колектив, актуална изследователска програма, библиографска справка и линкове, фотогалерия
Отваря се в нов прозорециЦентрална лаборатория по обща екология - дейност, проекти, публикации, структура, функционална екология, биоразнообразие, биоиндикация, полеви станции
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
горе
и