И
.
Порталът на Вашия успех !
ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
и
И
Отваря се в нов прозорециОфициалната страница на Европейския съюз "Европа"
Отваря се в нов прозорециЕвропейски парламент
Отваря се в нов прозорециЕвропейски парламент България
Отваря се в нов прозорециСъвет на Европейския съюз (Съвета на министрите)
Отваря се в нов прозорециСъд на Европейските общности
Отваря се в нов прозорециЕвропейската сметна палата
Отваря се в нов прозорециИкономически и социален комитет на Европейския съюз
Отваря се в нов прозорециКомитет на регионите на Европейския съюз
Отваря се в нов прозорециЕвропейска инвестиционна банка
Отваря се в нов прозорециЕвропейска централна банка
Отваря се в нов прозорециЕвропейска банка за възстановяване и развитие
Отваря се в нов прозорециСлужба за официални публикации на Европейския съюз (EUR-OP)
Отваря се в нов прозорециСтраница на Информационната служба за научни изследвания на Европейския съюз  (CORDIS)
Отваря се в нов прозорециЕвропейска статистическа служба  (EUROSTAT)
Отваря се в нов прозорециСлужба за информационен обмен по техническата помощ на Европейската комисия  (TAIEX)
Отваря се в нов прозорециЕвропейска асоциация за изследване на Европейската общност  (ECSA)
Отваря се в нов прозорециОрганизация "Приятели на Европа"
Отваря се в нов прозорециВестник "Юръпиън Войс"
Отваря се в нов прозорециНародно събрание за Европейския съюз

Основни информационни източници за разширяването
Отваря се в нов прозорециСтраница на Народното събрание за отношенията на България с Европейския съюз
Отваря се в нов прозорециСтраница за ГД за разширяването
Отваря се в нов прозорециПартньорство за присъединяване
Отваря се в нов прозорециВтори редовни доклади на Комисията за прогреса по отношение на присъединяването
Отваря се в нов прозорециФАР
Отваря се в нов прозорециСтруктурни политики в подготовката за присъединяване
Отваря се в нов прозорециСтруктурни фондове на Европейския съюз в България
Отваря се в нов прозореци(ISPA H SAPARD)
Отваря се в нов прозореци(ISPA H SAPARD)
Отваря се в нов прозорециОколна среда
Отваря се в нов прозореци"Enlarging the Environment" Двумесечно издание
Отваря се в нов прозорециРъководство по сближаване със законодателството за околната среда на ЕС
Отваря се в нов прозорециКолко ще коства съобразяването със законодателството за околната среда на ЕС на СЦИЕ
Отваря се в нов прозорециОбщ пазар
Отваря се в нов прозорециЕвропейски диалог - списание за европейска интеграция

Устойчиво развитие на градската среда
Отваря се в нов прозорециЕвропейската Комисия - Организира дискусия по актуални въпроси на градската среда за да отговори на предизвикателствата, поставени пред европейските градове
Отваря се в нов прозорециМеждународният съвет за местни инициативи за опазване на околната среда (ICLEI)  - Асоциация на местни органи на управление, посветила се на превантивна дейност и  на разрешаване на местни, регионални и глобални проблеми на околната среда чрез локални действия. Над 300 градове и асоциации на градове са членове на Съвета
Отваря се в нов прозореци"Местна Устойчивост" - Европейската информационна база с примери за добри практически постижения и решения. Това ръководство за добра практика е развито и ръководено от   консорциума EURONET / ICLEI .  Подкрепено с финасовото сътрудничество на Европейската Комисия, ГД XI за Околна среда, ядрена сигурност и гражданска защита
Отваря се в нов прозорециЕвропейска агенция за околната среда - Документи, новини, обща и специална информация за агенцията, мрежи за опазване на околната среда и информационни бази, свързани  с околната среда

Образование и професионално обучение в Европейския съюз
Отваря се в нов прозорециЕвропейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP)
Отваря се в нов прозорециИнформационна мрежа на ЕО в областта на образованието (EURYDICE)
Отваря се в нов прозорециЕвропейска фондация за обучение (ETF)
Отваря се в нов прозорециПрофесионално обучение в ЕС
Отваря се в нов прозорециИнформация и партньорства за проекти по програмата "Сократ"
Отваря се в нов прозорециНационално звено за координация на програмата "Леонардо да Винчи"
Отваря се в нов прозорециЕвропейски Институт, Флоренция, Италия - Университет за следдипломно обучение и изследвания по хуманитарни специалности
Отваря се в нов прозорециЕвропейско състезание "Moot Court Competition"- Ежегодна студентска симулационна игра - съдебен процес пред Съда на европейските общности по прилагането на  Европейското право
Отваря се в нов прозорециНова страница за правото на ЕС - Целяща да приобщи повече хора към научното му развитие. Представени са изследвания на изтъкнати специалисти в областта
Отваря се в нов прозорециSCAD - Библиографска база, съдържаща сведения за законодателстовото на ЕС, официални документи, статии от периодични издания и др.

България и Европейския съюз
Отваря се в нов прозорециДелегация на Eвропейската комисия в България - Информация за ЕС, за процеса на разширяване, за документите и хронологията на преговорите за присъединяване на България  към ЕС, новини за програмите на ЕС, съобщения за печата
Отваря се в нов прозорециМинистерски съвет - Европа - Водещите новини, новини, проекти, документи, е-услуги
Отваря се в нов прозорециСъвет по европейска интеграция - данни от Регистъра на административните структури
Отваря се в нов прозорециНародно събрание - Европа - редовни доклади на ЕК за напредъка на България, решения на НС
Отваря се в нов прозорециEU Център за европейска документация
Отваря се в нов прозорециНационален съвет за научни изследвания - Структури, преговорен процес, документи, текущи програми, конкурси, резултати, проекти на дирекцията, млади таланти
Отваря се в нов прозорециЕИЦ България Европейски иновационен център - Международен трансфер на технологии и популяризиране на инициативи на ЕС в областта на иновациите
Отваря се в нов прозорециИнститут по публична администрация и европейска интеграция - Обучение на служителите от държавната администрация за изграждане на модерна административна система
Отваря се в нов прозорециЦентър за изследване на демокрацията - Европейска програма, теми, събития, публикации
Отваря се в нов прозорециИнформационен център на Съвета на Европа, София - България и СЕ, документи на СЕ на български и английски език, Европейски съд по правата на човека
Отваря се в нов прозорециМрежа на Евро Инфо Центровете - Мрежа от 283 Евро Инфо Центрове, които предоставят информация и оказват съдействие на малките и средни предприятия
Отваря се в нов прозорециЕвро-български културен център - Културни контакти, събития, услуги, проекти
Отваря се в нов прозорециИнформационна мрежа ОМБУДСМАН - Европейски омбудсман - Разследва и докладва случаи на лоша администрация в институциите и органите на Европейската общност, с изключение на Европейския съд и Съда от първа инстанция
Отваря се в нов прозорециБългарска асоциация за изследвания на Европейската общност БЕКСАчлен на ЕКСА - Международна научна мрежа, включваща 49 национални асоциации от  преподаватели и изследователи в областта на европейската интеграция
 

Връзки към страници на страните-кандидатки за членство в ЕС:
България, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Турция, Унгария, Чехия

България
Отваря се в нов прозорециЕлектронна страница за България - Информация за българската правна система
Отваря се в нов прозорециИстория на Конституцията - Пълният текст на Конституцията на Република България на английски език
Отваря се в нов прозорециПраво и политика; полезни линкове

Естония
Отваря се в нов прозорециДържавен вестник и европейската правна информационна мрежа
Отваря се в нов прозорециЕстонски център за преводи и правна помощ - преводи на английски и естонски език
Отваря се в нов прозорециПраво и политика - полезни линкове

Кипър
Отваря се в нов прозорециЕлектронно изданиеInfo-screen - достъп до цялото кипърско законодателство само с разрешение

Латвия
Отваря се в нов прозорециИнтернет страницата на парламента на Република Латвия - Конституцията, история на законодателството и парламентарният процедурен ред
Отваря се в нов прозорециПраво и политика - полезни линкове

Литва
Отваря се в нов прозорециПравен информационен център - Нормативна база, някои основни закони на Република Литва; юридически издания и безплатни правни консултации относно законодателството на Литва
Отваря се в нов прозорециПраво и политика - полезни линкове

Малта
Отваря се в нов прозорециКонституция на Малта
Отваря се в нов прозорециОфициалната интернет страница на правителството на Малта - Дава достъп до Държавен вестник и официални издания и Нормативни актове
Отваря се в нов прозорециНормативни актове
Отваря се в нов прозорециЛинкове към интернет страници на правителствени институции и партии

Полша
Отваря се в нов прозорециИнтернет страницата на полския парламент - Текстът на Конституцията и документи, свързани с взаимоотношенията между Полша до сайтове на словенски държавни институции.  Някои министерства поместват информация за нормативната база и ЕС
Отваря се в нов прозорециПраво и политика - полезни линкове

Румъния
Отваря се в нов прозорециОфициалната интернет страница на румънското правителство - Конституцията на Република Румъния, съобщения за печата и законодателен календар.  Достъп до юридическата база данни на Министерството на правосъдието (съдържа законови текстове от 1863 г. насам и съдебен архив)
Отваря се в нов прозорециПраво и политика - полезни линкове
Отваря се в нов прозорециИнтернет страницата на отдела за европейски отношения към Министерството на външните работи
Отваря се в нов прозорециБазата данни на Министерството на правосъдието Superlex - съдържа нормативни актове и съдебни решения
Отваря се в нов прозорециЮридическа база данни на румънската Камара на народните представители - съдържа над 20 000 закона

Словакия
Отваря се в нов прозорециАдминистрация, политика и Конституцията на Република Словакия - Линкове към официалните интернет страници на парламента и правителството
Отваря се в нов прозорециПраво и политика - полезни линкове

Словения
Отваря се в нов прозорециОфициалният сървър на правителствения информационен център
Отваря се в нов прозорециПраво и политика - полезни линкове

Турция
Отваря се в нов прозорециИнтернет страници на правителството
Отваря се в нов прозорециИнтернет страници на правителството
Отваря се в нов прозорециСтатистика
Отваря се в нов прозорециЦентрална банка

Унгария
Отваря се в нов прозорециПравна система и правителствена структура (кабинетът на министър-председателя)
Отваря се в нов прозорециПраво и политика - полезни линкове

Чехия
Отваря се в нов прозорециИнтернет страница на правителството на Република Чехия - Достъп до пълните текстове на правителствените решения
Отваря се в нов прозорециОфициална страница на парламента на Република Чехия - Информация относно законодателния процес; текстът на Конституцията и някои основни закони Parlament CR - Poslanecka snemovna
Отваря се в нов прозорециПраво и политика - полезни линкове

И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
горе
и