И
.
Порталът на Вашия успех !
И
ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
ЦЕНТРОВЕ
и
И
Отваря се в нов прозорециБизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия Русе - Подпомага бизнеса на малките и средни предприятия от Русе и региона и стимулира тяхното развитие
Отваря се в нов прозорециБългарски център за нестопанско право (БЦНП) - Юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейности в обществена полза
Отваря се в нов прозорециДунавския център за обучение и развитие Свищов - НПО; провеждане на обучение, консултации и научни продукти на местното самоуправление, публичната администрация
Отваря се в нов прозорециЕвро-български културен център - организация с идеална цел; развитие и поддържане на културното сътрудничество между България и европейските страни
Отваря се в нов прозорециЕвропейски иновационен център /ЕИЦ/ - част от европейската мрежа от иновационни центрове  за подпомагане и консултиране на малки и средни предприятия, изследователски  организации и отделни изследователи в областта на международното коопериране и трансфер на технологии; бюлетин “Вести”
Отваря се в нов прозорециЕнергиен център София
Отваря се в нов прозорециИзследователски център Регионално и глобално (РЕГЛО) - изследва социални проблеми и процеси, съдейства за развитието на образованието, науката и културата, подпомага гражданското общество, предлага решения на социални проблеми
Отваря се в нов прозорециIntratel  - Информационен център за гр. Варна
Отваря се в нов прозорециИнформационен център по екология - Русе -  Закони и нормативни актове, фирми, потенциални замърсители в Русе, екологичен мениджмънт, програми, семинари
Отваря се в нов прозорециИталиански информационен център
Отваря се в нов прозорециКултурно-информационен център на българското национално малцинство "Цариброд" - Гражданско сдружение за възраждане и съхраняване на българския език и култура  в Югославия
Отваря се в нов прозорециMarket.bg - интернет рекламно-търговски център
Отваря се в нов прозорециМладежки информационен център на Министерство на отбраната "Партньорство" - Цели създаване на траен механизъм за партньорство между МО и младите хора. тяхната  дълготрайна ангажираност по въпросите за присъединяването на България към НАТО и ЕС, достъп до информация по проблемите на военната служба, възможностите за кариера в армията
Отваря се в нов прозорециМладежки център “Дружба”
Отваря се в нов прозорециМрежа на Евро инфо центровете в България - експертна помощ, консултации по въпросите на митническите формалности и процедури на европейския пазар; сертификация на   продукцията, СЕ маркиране и т.н.
Отваря се в нов прозорецИМЦРК при УНСС - Междууниверситетски център за развитие на кариерата при Университет за национално и световно стопанство
Отваря се в нов прозорециНационален педагогически център
Отваря се в нов прозорециНационален център за аграрни науки /НЦАН/ - структура, функции, официални документи, новини
Отваря се в нов прозорециНационален център по наркомании /НЦН/ - дейности, лечение, рехабилитация, превенция, обучение, проучвания, фотосвидетелства, често задавани въпроси
Отваря се в нов прозорециНационален център по опазване на общественото здраве -  структура, дейности, проекти и програми, търсене, новини, услуги, издания
Отваря се в нов прозорециНационален център по здравна информация - здравна статистика (състояние и движение на населението, заболеваемост на населението, лечебни заведения, медицински персонал,  дейност на лечебните заведения, икономическа информация за лечебните заведения), печатни и електронни издания, класификатори и стандарти, структури
Отваря се в нов прозорециНационален център по радиобиология и радиационна защита - радиационен контрол в областта на медицинското и професионалното облъчване, контрол на облъчването в райони с техногенно повишен радиационен фон
Отваря се в нов прозорециНационален център по хигиена, медицинска екология и хранене - Национална система за контрол, ограничаване и снижаване на шума в населените места; проекти, проучвания, инвестиции, отчети по проекти
Отваря се в нов прозорециНационален център по радиобиология и радиационна защита - радиационен контрол в областта на медицинското и професионалното облъчване,  контрол на облъчването в райони с техногенно повишен радиационен фон
Отваря се в нов прозорециНационален център за информация и документация - комплектува, съхранява, обработва и разпространява информация и документация за моделите за управление, структурата, контрола и ресурсното осигуряване на системите за народна просвета, висше образование и наука, поддържа специализирани бази данни в областта на образованието, науката, технологиите и иновациите
Отваря се в нов прозорециНационален център за професионално развитие - осъществява обучение на служители от администрацията на Министерството на труда и социалната политика и второстепенните  разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика и т.н , имащи отношение към заетостта и социалната политика на Министерството на труда и социалната   политика и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика и т.н , имащи отношение към заетостта и социалната политика
Отваря се в нов прозорециНационален педагогически център - организира и координира дейностите за провеждане на национално и регионално ниво политиката на МОН, свързана с педагогическата подкрепа
Отваря се в нов прозорециНационален ресурсен център за професионално ориентиране - част от мрежата за обмяна на информация за работа, образование и обучение в рамките на Европа
Отваря се в нов прозорециНационален център за териториално развитие ЕАД  - консултантска и проектантска фирма към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, национална  информационна мрежа, библиотека
Отваря се в нов прозорециРуски информационен център
Отваря се в нов прозорецИСолар Център - Слънчева енергия, Слънце, енергопреобразуване
Отваря се в нов прозорециЦентър по екология ХТМУ - обучение по специалността "Екология и опазване на околната среда”, научноизследователска, внедрителска и експертни дейности
Отваря се в нов прозорециЦентър за енергийна ефективност в индустрията
Отваря се в нов прозорециЦентър за изследване на демокрацията
Отваря се в нов прозорециЦентър за изследвания и политики за жените
Отваря се в нов прозорециЦентър за изследвания по националната сигурност и отбраната - основни задачи, статут
Отваря се в нов прозорециЦентър за икономическо развитие - макроикономически и секторни изследвания и проучвания
Отваря се в нов прозорециЦентър за информация и консултации
Отваря се в нов прозорециЦентър за либерални стратегии
Отваря се в нов прозорециЦентър за независим живот - гражданско сдружение на хора с физически увреждания
Отваря се в нов прозорециЦентър за превантивна медицина и семейно здраве "Св. Георги Победоносец" - Информация за центъра, новини, проекти
Отваря се в нов прозорециЦентър на промишлеността на Република България в Москва - информация за центъра и дейността му
Отваря се в нов прозорециЦентър за развитие на човешките ресурси - провежда изследвания и проучвания в областта на образованието и обучението в България, заетостта, безработицата и мобилността,  професионалното ориентиране и консултиране,  кариерното развитие, трансевропейското образователно сътрудничество
Отваря се в нов прозорециЦентър за регионални изследвания "Нова Европа" -  частна нестопанска изследователска институция  за изследвания и консултации в областта на социалната, политическата и  икономическата промяна в страната и региона на Югоизточна и Източна Европа
Отваря се в нов прозорециЦентър за социални практики
Отваря се в нов прозорециЦентрове за спешна медицинска помощ (ЦСМП) - областни центрове
Отваря се в нов прозорециЦентър за спортни и здравословни храни и биопродукти
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
горе
и