И
.
Порталът на Вашия успех !
ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
АГЕНЦИИ
и
И
Отваря се в нов прозорециАгенция по вписванията при Министерство на правосъдието
Отваря се в нов прозорециАгенция за държавни вземания - търгове, оценители, нормативни документи
Отваря се в нов прозорециАгенция по енергийна ефективност - документи
Отваря се в нов прозорециАгенция по заетостта
Отваря се в нов прозорециАгенция по заетостта при Министерство на труда и социалната политика
Отваря се в нов прозорециАгенция за застрахователен надзор
Отваря се в нов прозорециАгенция за икономически анализи и прогнози - нормативна уредба, дейности, анализи, прогнози, коментари, дискусии
Отваря се в нов прозорециАгенция по кадастъра - данни от Регистъра на административните структури
Отваря се в нов прозорециАгенция по кадастъра - структура, проекти, програми, нормативни актове, проекти за нормативни актове, обществени поръчки, регистър на правоспособните лица, служби по кадастър
Отваря се в нов прозорециАгенция "Митници" - нормативна уредба, Митническа тарифа,  Българска Интегрирана Митническа Информационна Система
Отваря се в нов прозорециАгенция за насърчаване на търговията
Отваря се в нов прозорециАгенция за обществени поръчки
Отваря се в нов прозорециАгенция за подбор на квалифициран персонал в България
Отваря се в нов прозорециАгенция по почвените ресурси - структура, функции, официални документи, новини
Отваря се в нов прозорециАгенция за приватизация - проекти, сключени сделки, статистика, план 2004, инвестиционни бонове, фондова борса, правна рамка, обяви, решения, новини
Отваря се в нов прозорециАгенция за приватизация - правна рамка, подготвяни проекти, спешни проекти
Отваря се в нов прозорециАгенция "Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии"
Отваря се в нов прозорециАгенцията за регионално развитие на Северен Централен район
Отваря се в нов прозорециАгенция за регионално икономическо развитие Стара Загора - подпомага малките и средни предприятия в региона за привличане на партньори от страната и чужбина, предлага  комплексна помощ за стартиране и успешно развитие на собствен бизнес и подобряване на неговата ефективност
Отваря се в нов прозорециАгенция за следприватизационен контрол - структура, основни документи, статистически данни, регистър
Отваря се в нов прозорециАгенция за устойчиво развитие и евроинтеграция - Екозона София (АУРЕ) - НПО с идеална цел, работеща с подкрепата на правителството, общините и гражданските  организации в изпълнение целите на програма
Отваря се в нов прозорециАгенция за финансово разузнаване - нормативна уредба, услуги, дейности, процедури, документи
Отваря се в нов прозорециАгенция за чуждестранни инвестиции
Отваря се в нов прозорециАгенция за чуждестранни инвестиции
Отваря се в нов прозорециАгенция за чужди инвестиции и външна търговия на Монголия
Отваря се в нов прозорециАгенция за ядрено регулиране /АЯР/ - държавното регулиране за безопасно използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения, управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво
Отваря се в нов прозорециАмериканска агенция за международно развитие
Отваря се в нов прозорециБългарска агенция за експортно застраховане
Отваря се в нов прозорециБългарска агенция за инвестиции  - инвестиционна, капиталова, регионална информация
Отваря се в нов прозорециBusiness in Bulgaria - агенция за подпомагане на бизнеса в България
Отваря се в нов прозорециДържавна агенция за българите в чужбина
Отваря се в нов прозорециДържавна агенция за закрила на детето
Отваря се в нов прозорециДържавна агенция гражданска защита - цели защита на населението и на националното стопанство при кризисни ситуации в мирно и военно време
Отваря се в нов прозорециДържавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" - структура, нормативни документи, обществени поръчки, бюлетин, търгове и конкурси, борси
Отваря се в нов прозорециДържавна агенция за информационни технологии и съобщения
Отваря се в нов прозорециДържавна агенция за малки и средни предприятия
Отваря се в нов прозорециДържавна агенция за метрология и технически надзор - функции, административни услуги, Национален информационен център, международно сътрудничество и европейска интеграция, официален бюлетин
Отваря се в нов прозорециДържавна агенция по стандартизация и метрология
Отваря се в нов прозорециИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - структура на агенцията, нормативна уредба, административни услуги
Отваря се в нов прозорециИзпълнителна агенция "Борба с градушките" - структура, функции, официални документи, новини
Отваря се в нов прозорециИзпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" - единствен национален орган по акредитация на лаборатории за изпитване и лаборатории за калибриране; органи по сертификация на продукти, на персонал и на системи за управление; органи за контрол и проверяващи по околна среда.  Нормативна уредба, процедура за акредитация, акредитирани лица, оценители и експерти
Отваря се в нов прозорециИзпълнителна агенция “Военни клубове и информация” - административно обслужване и свързаните с това дейности по управление на военните клубове, културно-възпитателната, военно-патриотичната и информационната дейност
Отваря се в нов прозорециИзпълнителна агенция "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества"
Отваря се в нов прозорециИзпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ - структура, нормативни актове, регистри, бюлетини,  анализ на пазара, лекарствена безопасност, следрегистрационен контрол, фармакопея, ТСЕ, лекарствена консумация
Отваря се в нов прозорециИзпълнителна агенция по лозята и виното - структура, функции, официални документи и новини
Отваря се в нов прозорециИзпълнителна агенция "Морска администрация" - административни услуги, документи, новини, наредби, кодекс на морското мореплаване
Отваря се в нов прозорециИзпълнителна агенция за насърчаване на  малки и средни предприятия - национален инвестиционен фонд, обучение на фирми и предприемачи, предстоящи събития,  международни програми, оферти от чуждестранни фирми, запитвания от чуждестранни фирми, публикации, коментари и анализи, правна информация, процедури, малки обществени поръчки,  регистър и др.
Отваря се в нов прозорециИзпълнителна агенция за обучение на водачи на моторни превозни средства
Отваря се в нов прозорециИзпълнителна агенция по околна среда - основни дейности, бюлетини, публикации, проекти, законодателство
Отваря се в нов прозорециИзпълнителна агенция "Пристанищна администрация" - новини, логистика, пристанища, административни актове, статистика
Отваря се в нов прозорециИзпълнителна агенция по почвените ресурси - земи и почви
Отваря се в нов прозорециИзпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" гр.Русе - поддържане на плавателния път и информиране за състоянието му,  изучаване на хидроморфологичния режим на реката
Отваря се в нов прозорециИзпълнителна агенция "Пътища"
Отваря се в нов прозорециИзпълнителна агенция по рибарство и аквакултури - структура, функции, официални документи, новини
Отваря се в нов прозорециИзпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството - структура, функции, официални документи, новини
Отваря се в нов прозорециИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол - структура, функции, официални документи, новини
Отваря се в нов прозорециИзпълнителна агенция “Социални дейности на Министерство на отбраната“ - осигуряване отдиха и възстановяването на личния състав на МО и БА 
Отваря се в нов прозорециИзпълнителна агенция по хидромелиорации - структура, функции, официални документи, новини
Отваря се в нов прозорециНационална агенция “Леонардо да Винчи” - координира и организира българското участие в програмата “Леонардо да Винчи” на Европейския Съюз за професионалното обучение
Отваря се в нов прозорециНационална агенция за оценяване и акредитация към МС - структура, критерии за оценяване и акредитация на висши училища; висши училища, получили институционална акредитация, научни организации с право да обучават по образователна и научна степен "доктор"
Отваря се в нов прозорециНационална агенция по приходите
Отваря се в нов прозорециНационална агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ - функции, структура,  нормативни документи, професионална квалификация, лицензиране, лицензирани центрове, международни проекти
Отваря се в нов прозорециНационална агенция “Сократ” - координира и организира българското участие в програмата “Сократ” на Европейския Съюз
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
горе
и