ии
Порталът на Вашия успех !
и
ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
и
Локален български модулИнформация за собственика на порталаФирми предлагат свои продуктиФирми търсят материали и изделияИнформация от отрасълаПредложения и оферти за отдих и туризъмПредлагане и търсене на недвижимо имуществоБорсова информацияПредлагане на произведения изкуството
ии
Български и FORUM.BG и
Czech и FORUM.CZ и
German и FORUM.DE и
English и FORUM.EN и
Spanish и FORUM.ES и
French и FORUM.FR и
Greek и FORUM.GR и
Macedonian и FORUM.MK и
Polich и FORUM.PL и
Romanian и FORUM.RO и
Руский и FORUM.RU и
Turkish и FORUM.TR и
 
ИЗБЕРЕТЕ С ТЕЗИ БУТОНИ СЪОТВЕТНИТЕ ФОРУМИ.
КАТО ПИШЕТЕ НА РОДНИЯ СИ ЕЗИК, КАКТО И НА ЕЗИЦИТЕ, КОИТО ВЛАДЕЕТЕ ЩЕ КОНТАКТУВАТЕ УДОБНО И ПОЛЕЗНО С ДРУГИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ.
и
 
 
 
и
 
и
ВРЪЗКИ
и
На тази страница вие можете да намерите връзки към 
държавната администрация, организации, изложения, строителни университети и училища, фирми ...

Държавна администрация:
Агенция митници
Агенция по вписванията
Агенция по геодезия, картография и кадастър
Агенция за защита на индустриалната собственост
Агенция за устойчиво енергийно развитие
Агенция по обществените поръчки
Агенция "Пътна инфраструктура"
Български държавни институции
Български институт за стандартизация - БИС
Географска информациона система на Министерството на регионалното развитие
Главна данъчна дирекция
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
Дирекцията за национален строителен контрол  (ДНСК)
Държавна агенция за българите в чужбина
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Държавна агенция “Национална сигурност”
Държавна агенция по горите
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
Електронно правителство
Есграон
Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) 
Министерски съвет
Министерство на земеделието и храните
Министерство на икономиката и енергетиката
Министерство на околната среда и водите
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на транспорта, съобщенията и информационните технологии
Министерство на финансите
Направление "Архитектура и градоустройство" към Столична Община
Национална агенция по приходите
Национално сдружение на общините в България
Омбудсман
Оперативна програма "Административен капацитет"
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство"
Оперативна програма "Околна среда"
Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика"
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Оперативна програма "Регионално развитие"
Оперативна програма "Техническа помощ"
Оперативна програма "Транспорт"
Портал за усъвършенстване на управлението на националната политика за развитие на електронното управление чрез разработване на Секторна информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление
Програма за развитие на селските райони
Търговски регистър 
Фирми регистрирани по ДДС
Център на промишлеността на Република България в Москва
 

Организации от инвестиционния процес строителство: 
Акредитиран РТ провайдер ССЛСБ
Архитектурен съвет на Европа
Асоциация за енергийно оползотворяване на биомасата
Асоциация за реновиране на етажната собственост
Асоциация за строителство с естествени материали
Асоциация на архитектите в България
Асоциация на геодезическите фирми
Асоциация на интериорните дизайнери в България
Асоциация на производителите на екологична енергия
Асоциация на работещите по алпийски способ
Асоциация на реставраторите в България
Асоциация на студентите по ландшафтна архитектура
Асоциация на студентите по урбанизъм в България
Асоциация на топлофикационните дружества в България
Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост
Българска асансьорна асоциация
Българска асоциация за безизкопни технологии
Българска асоциация за геотехническо и тунелно строителство
Българска асоциация за изолации в строителството
Българска асоциация за строителството на зелени покриви
Българска асоциация на архитектите и инженерите - консултанти (БААИК) 
Българска асоциация на асансьорните техници - Пловдив
Българска асоциация на електротехниката и електрониката
Българска асоциация на консултантските фирми по жп строителство
Българска асоциация на производителите на инертни материали
Българска асоциация на производителите на пластмасовите тръби
Българска асоциация на циментовата индустрия
Българска асоциация по водите
Българска асоциация по подземни води
Българска асоциация по рециклиране
Българска асоциация природен газ
Българска браншова асоциация „Пътна безопасност'
Българска браншова камара на енергетиците (ББКЕ)
Българска браншова камара "Пътища"
Българска геотермална асоциация
Българска камара на агенциите за недвижими имоти 
Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост 
Българска минно-геоложка камара
Българска предприемаческа камара в строителството
Български газов център
Български Енергиен Форум
Български енергиен холдинг
Български съюз за оценяване на съответствието и упълномощаване
Български съюз по заваряване
Български съюз на производителите на сглобяеми къщи - БСПСК
Българско геологическо дружество
Българско дружество по големите язовири
Европейска асоциация за биомаса
Европейска асоциация за вятърна енергия
Институции и организации свързани със строителната дейност
Камара за енергийна ефективност
Камара на архитектите в България (КАБ)
Камара на архитектите в България – регионална колегия НОВА
Камара на архитектите в България – Регионална колегия Пловдив
Камара на архитектите в България – Регионална колегия София-град
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – Благоевград
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – регионална колегия Бургас
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – регионална колегия Варна
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – регионална колегия Велико Търново
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – регионална колегия Кюстендил
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – регионална колегия Пазарджик
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – регионална колегия Русе
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – областна колегия София
Камара на инженерите по геодезия
Камара на инсталаторите в България 
Камара на независимите оценители в България
Камара на строителите в България
Международна академия на архитектурата
Научно-изследователски строителен институт
Научно-изследователски институт по строителни материали
Научно-приложен институт по пожарна безопасност и спасяване
Научно-технически съюз по водно дело в България (НТСВД)
Научно-технически съюз на енергетиците в България
Научно-технически съюз по Лесотехника
Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия
Научно-технически съюз Стара Загора
Научно-технически съюз по строителство в България
Научно-технически съюз по транспорта
Национален инсталационен съюз
Национален институт за недвижимо културно наследство
Национален институт по геофизика, геодезия и география
Национален инсталационен съюз
Национален регистър за ново строителство и реконструкции
Национален съюз на ключарите в България
Национален център за геоинформация (НЦГИ)
Национален център за териториално развитие
Национална асоциация на домоуправителите в Република България
Национална асоциация строителство
Национално сдружение „Недвижими имоти”
Национално сдружение – общество на инженерите по железен път
Национално сдружение на потребителите на обществената услуга "Питейно-битово водоснабдяване"
Сдружение "Български врати и прозорци"
Сдружение на българските каменоделци
Сдружение на каменарите в България
Сдружение на производителите на сухи строителни смеси
Сдружение на пътните инженери консултанти
Съюз на архитектите в България  (САБ)
Съюз на В и К операторите в България
Съюз на геодезистите и земеустроителите в България (СЗГБ)
Съюз на енергетиците в България
Съюз на инженерите в България
Съюз на ландшафтните архитекти
Съюз на метролозите в България
Съюз на специалистите по качество в България
Съюз на строителните лабораторни специалисти в България (ССЛСБ)
Федерация на научно-техническите съюзи в България
Федерация на независимите строителни синдикати
Федерация “Строителство, индустрия и водоснабдяване” – “Подкрепа'"
Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"
Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”
Фонд за органите на местно самоуправление в България
Фонд за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС):
Централен професионален регистър на строителя
Централна лаборатория по сеизмична механика и сеизмично инженерство
Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
Черноморски Регионален Енергиен Център

Други организации:
Агенция за икономически анализи и прогнози
Агенция за интернационализация на френските предприятия – Юбифранс
Агенция за ядрено регулиране
Академичен съюз “Кирил и Методий”, Карлсруе
Американска агенция за международно развитие (USAID)
Американска Търговска Камара в България
Асоциация за масови комуникации
Асоциация на българските износители
Асоциация на българските черноморски общини
Асоциация на дунавските общини „Дунав”
Асоциация на западноевропейските органи за ядрено регулиране (WENRA)
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)
Асоциация на общини от Южен-централен район „Хебър”
Асоциация на регулаторните комисии на САЩ (NARUC)
Асоциация на Родопските общини
Асоциация на специалистите по комуникации на общините (АСКО)
Асоциация на специализираните счетоводни предприятия
Асоциация Нест, панаири и специализирани изложби
Бизнес Клуб Белгия-България-Люксембург
Бразилска търговско-промишлена палата
Браншова асоциация полимери
Британско-българска търговска камара
Българо-Американски Инвестиционен Фонд
Българо-Американски търговско-икономически съвет
Българо Американски Културен Център "Българе" в Далас
Българо-Германски клуб – Бон
Българо-Израелска търговска палата
Българо-Испански бизнес съвет
Българо-Китайска асоциация за бизнес развитие
Българо-Китайска търговско-промишлена камара
Българо-Китайска Търговско-промишлена палaта
Българо-Оманска търговско промишлена палата
Българо-Полска търговско-промишлена Камара
Българо-Румънска Търговско Промишлена Палата
Българо-Руски съюз на предприемачите
Българо-Руска търговско промишлена палата
Българо-Саудитски бизнес съвет при БТПП
Българо-Скандинавска търговска Камара
Българо-Туркменистанска индустриално-търговска камара
Българо-Турски икономически съвет
Българо-Унгарска Търговска Камара
Българо-Холандски Бизнес Клуб
Българо-Швейцарска търговска Камара
Българо-Южноафриканска търговска камара
Българо-Японски икономически съвет
Българска асоциация биопродукти
Българска асоциация Електрически Превозни Средства
Българска асоциация поцинковане
Българска асоциация за алтернативен туризъм
Българска асоциация за биомаса
Българска асоциация за Геотехническо и Тунелно Строителство (БАГТС)
Българска асоциация за управление на хора
Българска асоциация на комуникационните агенции
Българска асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/ 
Българска асоциация на микропредприятията 
Българска асоциация на пострадали при катастрофи
Българската асоциация на рекламодателите (БАР)
Българска асоциация на туристическите агенции 
Българска асоциация по водите
Българска асоциация по рециклиране
Българска асоциация по Управление на Проекти
Българска браншова камара
Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика
Българска горскостопанска камара 
Българска камара за образование, наука и култура
Българска камара за охрана и сигурност 
Българска камара на химическата промишленост 
Българска минно-геоложка камара
Българска Морска Камара
Българска Общност – Берлин
Българска предприемаческа камара
Българска Стопанска Камара
Българска стопанска камара
Българска стопанска камара – Пловдив
Българска студентска общност в Берлин
Българска туристическа камара
Българска търговско-промишлена палата
Българска Фондова Борса
Българска фотоволтаична асоциация
Български енергиен и минен форум 
Български Занаяти
Български икономически форум
Български радио и телевизия в Берлин
Български сдружения в Германия 
Български съюз по заваряване 
Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ)
Българско дружество за насърчаване на образованието „Васил Левски” – Франкфурт
Българско-словенската търговско-промишлена камара
Варненска търговско-Индустриална Камара
Варненска туристическа камара
Германо-Българската индустриално-търговска камара
Германо-български форум, Берлин
Гръцки бизнес съвет в България
Двустранна търговска камара България - Румъния (ДТКБР)
Европейска комисия
Институт за пазарна икономика
Ирано-Българска Бизнес Асоциация
Италианска търговска камара в България
Информационна страница на JESSICA в сайта на Европейската комисия
Камара на енергийните одитори
Камара на испанската промишленост и търговия в България
Камара на независимите оценители в България 
Камара на частните съдебни изпълнители
Клуб на българските студенти Кьолн/Бон
Клуб на смесените палати в България
Комисия за защита на потребителите
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Конфиндустрия България  - Асоциация на италианските предприемачи в България
Международната търговска камара (ICC)
Македонско-Българска стопанска камара
Мартеница - Щутгарт
Национален съюз на независимите енергопроизводители "Екоенергия"
Национална Асоциация на общинските служители в България
Национална занаятчийска камара
Национална камара „Професионална семейна и сватбена фотография и видеофилмиране” 
Нотариална камара на Република България
Общество на българите в чужбина
Полски институт в София
Портал на българските емигранти
Регионална асоциация на енергийните регулаторни органи от Централна и Източна Европа (ERRA)
Регионално сдружение на общините "Марица"
Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина”
Регистър на непоисканите търговски съобщения
Русенска Търговско-Индустриална Камара
Сдружение Алианс Франсез – Варна
Сдружение на взривните инженери в България
Сдружение на Югозападните общини
Сдружение „Толерантност”
Северноамериканско-Българска търговска камара
Североизточна Българско-турска търговско-индустриална камара
Софийска търговско-промишлена Камара
Сръбско-Българската Търговска Камара
Структурни Фондове на Европейския съюз
Съюз на инженерите в България
Съюз на производителите на екологична енергия
Съюз за стопанска инициатива
Съюз на учените в България
Съюз на учените – гр. Стара Загора
Съюз на юристите в България 
Турско-българска индустриална камара
Търговско индустриална камара гр. Бургас
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив
Унгаро-Българска Стопанска Камара
Фондация за реформа в местното самоуправление
Френски институт в България
Френско-българска търговска камара
Център за икономическо развитие
Чешко–Българската Търговска камара
 

Изложения за инвестиционния процес строителство:
Аква - Терм София - София
Акватех, международна изложба за технологии и управление на водите - Пловдив
Булонтрола / Бултерм - София
Булконтрола / Вода София - София
Българска Строителна Седмица - София
Елтех Международна изложба за електроника и електротехника - Пловдив
Енеко Международна изложба за енергетика и екология - Пловдив
Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Изложения, панаири, семинари от България и света в областта на озеленяване и благоустройство
Мебелни изложения
Светът на мебелите, специализирано изложение за всички видове мебели и мебелни аксесоари
Сихре интериор, изложба за хотелски консумативи, аксесоари и интериор - София
Стройко 2000, Специализирано изложение за архитектура, строителство, обзавеждане - София 
Стройтех, международна изложба за строителни материали, машини и технологии - Пловдив 
Техномебел, специализирана изложба за дървообработващата и мебелната промишленост - София

Други изложения: 
Агенция Булгарреклама
Баня БГ Влез в Банята Панаири, Изложения
Български Бизнес Форум
Берлински панаир, Германия
Виа България 
Виа Експо, организатор на международни специализирани изложби, конференции, семинари
Добрички панаир АД 
Дюселдорфски международен панаир
Експо - груп АД
Europages, фирми, продукти и услуги за фирмите по цял свят
Зелено БГ, изложения, панаири
Изложения и панаири в България
Италианска търговска камара в България, панари и изложения
Канадска асоциация на панаири и изложби
Кьолнски международен панаир
Лайпцигският международен панаир
Международен панаир на занаятите и изкуствата
Международен панаир Пловдив
Международни изложения
Международни панаири и изложби  ИАНМСП
Международни панаири и изложения  Гео Контакт ЕООД
Международни панаири и изложения
Мечкуев Дизайн - Изложения, щандове и реклама
Мюнхенски международен панаир
Национален дворец на културата - София
Нюрнбергски международен панаир
Организатори на панаири в България
Партнерс Експо
Панаири и изложения в България
Панаири и изложения в Германия
Панаири и изложения в Китай Наско ООД
Панаири и изложения в Румъния
Панаири и изложби по браншове
Plam Expo - Проектиране и изграждане на изложбени щандове от панаирна конструкция за изложения
Специализирани изложения в Турция  Травел Клуб България ЕООД
SpainOpportunity, Международни Изложения
Травел Клуб България посещение на специализирани изложения в чужбина 
Фернет България ООД
Фортис Вел консултантски и бизнес услуги, участие в панаири, изложби, презентации
Франкфуртски международен панаир
 

Висши и средни учебни заведения от инвестиционния процес строителство:
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София
Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия - София 
Професионална Гимназия по дървообработване и строителство "Цар Иван Асен" - Хасково
Професионална гимназия по електротехника и строителство - Търговище
Професионална Гимназия "Капитан Петко Войвода" - Димитровград
Професионална Гимназия по строителство - Габрово
Професионална гимназия по строителство "Пеньо Пенев" - Силистра
Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски" - Благоевград
Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия - "Кольо Фичето" - Бургас
Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски" - Варна 
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Ангел Попов" - Велико Търново
Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Димитраки Хаджитошин" - Враца
Професионална гимназия по строителство и архитектура „Пеньо Пенев" - Добрич
Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия - Монтана
Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия - Пазарджик
Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Никола Фичев" - Плевен
Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия - "Арх. Камен Петков" - Пловдив
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Пеньо Пенев" - Русе
Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Арх. Георги Козаров" - Сливен
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Христо Ботев" - София
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия - Стара Загора
Професионална Гимназия по строителство, архитектура и геодезия - Шумен
Професионална Гимназия по строителство и геодезия "Кольо Фичето" - Ямбол 

Други висши и средни учебни заведения:
Аграрен Университет - Пловдив
Бургаски свободен университет
Български виртуален университет
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
Висши учебни заведения в България
Държавни и частни университети, училища, детски градини в България
Европейския колеж по икономика и управление - Пловдив
Икономически Университет - Варна
Корпоративен университет Карол - София
Лесотехнически университет – София
Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна
Медицински Университет - Плевен
Медицински университет - Пловдив
Медицински Университет - София
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София
Национален Военен Университет "Васил Левски"
Нов български университет - София
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Сайтове на български училища притежаващи web страници
Сайтове на училищата в България
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Списък на Университети в България
Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Технически университет – Варна
Технически университет – Габрово
Технически университет – София
Тракийски университет - Стара Загора
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
Университети в България и чужбина, частни университети и колежи
Университети и Вузове
Университет за национално и световно стопанство - София
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас
Университет по хранителни технологии - Пловдив
Химикотехнологичен и металургичен университет - София
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Чуждестранни университети в България
Югозападен университет "Неофит Рилски - Благоевград
 

Фирми от инвестиционния процес строителство:
Автокранове под наем, вишки под наем, телескопични повдигачи - Марица Логистик Сървис
Адрес Недвижими Имоти - апартаменти, офиси, жилища, под наем, недвижими имоти
Архитекти - намерете архитект - Start.bg
Архитектура и строителство
Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Бизнес онлайн каталог - фирми в София
България Мебели.info - интернет каталог за обзавеждане от България
Бългериан Пропертис - недвижими имоти в София, Варна, Бургас, Пловдив за продажба и под наем
Български проекти, проектанти и проектантски бюра
Български строителен портал
ВЕИ каталог - портал на фирми сектор възобновяеми енергийни източници
ВиК - дружества, услуги, оборудване, инсталации, производители - Start.bg
Вип Логистик, строителна техника - нови и втора употреба машини за строителството
Депо за изхвърляне на стари мебели и отпадъци
Добив на строителни и декоративни скални материали
Евромаркет, строителна техника
Eл. инсталации и ВиК
Енергетика
Енергетика
Енергетика
Имоти - пазарът на недвижими имоти - продажби, наеми, агенции, новини за имоти - Imot.bg
Имоти БГ - недвижими имоти, софийски имоти, апартаменти обяви
Инсталации - електрически, ВиК, отоплителни, пожарни и охранителни инсталации - Start.bg
Интернет портал за проектанти
КАБ Общ регистър на проектантските бюра
Каталог "Архитектура и Строителство"
Каталог за мебели
Каталог на българските строителни фирми и строителни услуги
Каталог на новото строителство в София - NovataSofia
Каталог на строителните фирми и майстори по градове и дейности - Remo.bg
Каталог със всички мебелни фирми
Каталог фирми за обзавеждане
Каталог фирми мебели, обзавеждане, ремонти
MaistorPlus.com - намерете препоръчани майстори и строителни фирми
Младост - Керемиди и блокове
Мирела -  недвижими имоти, продажби, наеми, имоти
Надзорни фирми  - каталог с надзорни фирми в цяла България - Start.bg
Наемане на строителна техника
Обяви за Имоти: продажби, наеми, нови сгради, имоти в строеж - Imoti.net
Онлайн Център за Дома - HomeCenter
Отопление - каталог за отопление и отоплителни инсталации - Start.bg
Отопление и вентилация
Проект имоти - проектиране и дизайн
Производство на строителни материали
Портал за архитектура, проектиране, строителство и геодезия
Портал за Благоустройство и Паркоустройство
Портал за Мебели, Строителство и Архитектура - Comfort.bg
Портал за мебели, техника, архитектура, строителство - Sgrada.com
Портал за озеленяване, градината и цветята
Портал за строителна техника - багери, челни товарачи, камиони, ремаркета - Багер.БГ
Портал за строителство и архитектура
Портал за строителство "Зона строителство"
Ремонти в София
Ремонт на покриви, хидроизолации, PVC мембрани, безшевни улуци
Сайт за недвижими имоти в България и чужбина - Imotite.com
Сайт за строителни обяви, услуги, ремонт и обзавеждане
Софстрой - Коректния партньор за вашият ремонт
StroiInfo - всичко за строителството
Строителен каталог
Строителна техника за продажба - употребявана и нова
Строителни материали - магазини в град София
Строителни услуги
Строителни фирми
Строителни фирми
Строителни фирми в София
Строителни фирми в София
Строителни фирми в София
Строителни фирми в София
Строителни фирми в София
Строителни фирми продукти или услуги с отстъпка
Строителни фирми - TopLinkove.com
Строително оборудване втора употреба (строителни машини)
Строителство 359, строителни фирми и обяви за строителни услуги
Строителство, всичко за строителството
Строителство и ремонти в София
Строителство на електрически инсталации
Строителство, обзавеждане, архитектура, отопление, строителни материали - Comfort.bg
Тематичен каталог "Архитектура, строителство и дизайн"
Технострой - портал за строителството, технологии, архитектура, проектиране, дизайн
Tехно Рент - строителна техника под наем
Указател на проектантски бюра / архитекти в България - ново строителство и реконструкции
Фирми за енергетика
Фирми от строителство - проектантска дейност - Оферти.БГ
Фирми, производители и магазини за отопление - Отопление.БГ
Цвете - портал за цветя, растения, градина, дом и туризъм 

Други фирми:
Атс Инфо, програмен продукт, създаващ универсална база данни за нови строителни технологии, 
подробни разходни норми, технически описания и ценообразуване
БГ Бизнес - Българския бизнес портал :: Каталог на фирмите в България
Бизнес БГ
Бизнес информационен каталог
Бизнес каталог
Бизнес каталог на България - BGFirms.info
Бизнес каталог на българските фирми
Бизнес каталог на фирмите в България
Бизнес маркетинг къмпани - бизнес портал на фирмите в България
Бизнес портал на Югозападна България
Бизнеса.com - бизнес справочник указател за бизнеса в България
Бизнес справочник - каталог фирми - бизнес България
Булмаркет - информация за фирми, стоки и услуги предлагани в България
Български бизнес каталог
Български бизнес каталог - фирми,агенции, организации
Български бизнес каталог - фирми,агенции, организации
Български технически каталог – регистърът на техническите фирми в България
BgCatalog - база данни за съхранение и търсене на единна информация за фирми в България
Vsi4ko сайт с обяви
Град БГ - всичко от твоят град 
Деловият портал - Econ.bg
Електронен фирмен каталог
Енерджи инфо БГ - всички фирми в българската енергетика
Eксклузивният каталог за фирми в България
Energy Cluster подпомагане на развитието на българските компании в областта на енергетиката
Интернет бизнес указатели за фирмите в Пловдив и България
Интернет бизнес каталог на българските фирми
Информационен център - Info-Call.bg
Каталог БГ- каталог на българските фирми
Каталог за фирми, продукти, обяви, имоти, хотели, туризъм - Nav.bg
Каталог на магазини и офиси и фирми в България
Каталог на действащите фирми в България
Каталог на сайтове
Каталог на фирми в България - BGfirmi.net
Каталог на фирмите в България
Каталог на фирми и сайтове
Каталог на фирми, сайтове и обяви
Каталог фирми в София
Каталози на фирми в България и чужбина
Каталог със сайтове TopLinkove.com 
Каталог OnlineBulgaria.bg
Comunicator BG - каталог на България
Навигатор - български интернет справочник по региони
Обяви, каталог на фирмите, уеб директория - Onne.eu
Онлайн каталог на фирмите в България
Портал на българския бизнес, фирмен каталог
Портал на фирмите в България
Регистър на регистрираните туроператори и туристически агенти
Строители Бг - електронно издание, специалицирано в областа на строителството
WEB каталог Info.bg 
Фирми - Firmi.v.BG
 

Друго:
Банки и кредити
Българска Народна Банка
Български Държавни Железници
Българският портал на виното
Български пощи
Вивател - GSM оператор
Времето
Глобул - GSM оператор
Данъчен календар
Европейска банка за възстановяване и развитие (EBRD)
Европейска инвестиционна банка
Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса
Европейски информационен иновационен център
Корпоративни пътувания, хотелски настанявания и събитиен мениджмънт
Международен валутен фонд
МТел - GSM оператор
Обменни валутни курсове
Онлайн регистър на фирмите в България
Официални празници
Портал за обществена информация
Портал на българските общини
Пощенски кодове
REECL - програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома
Рипорт БГ - актуална информация за проектите по 7-те оперативни програми
Световна банка
Структурни фондове на ЕС в България
Счетоводство БГ
Телефонен указател
Туризъм в Германия – пътувания, отпуска, ваканция
Финансови пазари
Фонд енергийна ефективност

и
и
Партньори:
и
Power Sourcing with Taiwantrade
и
и Важна информация
и
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ И ПОЗИЦИОНИРАНЕ  НА РЕКЛАМНИ БАНЕРИ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК

         Партньори:

ииииииInter Expo Center Sofiaии

иииииIPA Craiova

иииииииииEnergy Server The REECO GmbH event portal

иииииииииSouth-East European Exhibition on Energy Efficiency and Renewable Energy

ииииииииБългарска камара на химическата промишленост

иииииииБългарска асоциация за изолации в строителството

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

ПРИНТ ЕНД ПЪБЛИШИНГ ООД – ИЗДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СПИСАНИЯ ПОЛИГРАФИЯ, PROGRAFICA И PROPACK

ии
и
Copyright ©иииОт ВАС за ВАС